Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán Công cụ Dụng cụ

Được đăng lên bởi Bao Cao Thai
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 2819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI NãI §ÇU
S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt c¬ së ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn x· héi loµi ng-
êi. BÊt nÒn s¶n xuÊt nµo, nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ®Òu ®Æc trng
chung lµ t¸c ®éng cña con ngêi vµo c¸c u cña lùc lîng nhiªn,
nh»m thon nh÷ng nhu cÇuo ®ã cña con ngêi. vËy, n xuÊt lu«n
sù t¸c ®éng qua l¹i cña ba yÕu tè c¬ b¶n: lao ®éng cña con ngêi, t liÖu lao
®éng ®èi tîng lao ®éng. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt
chÊt, vËt t kü thuËt ®ãng mét vÞ trÝ rÊt quan träng.
Muèn cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cñac ®¬n vÞ ®îc ®Òu ®Æn, liªn
tôc, thêng xuyªn th× viÖc ®¶m b¶o nhu cÇu vËt t ®óng chÊt lîng, phÈm
chÊt, quy c¸ch, ®ñ lîng, kÞp thêi gian yªu cÇu cïng quan
träng. ®ã còng ®iÒu b¾t buéc nÕu kh«ng thùc hiÖn ®îc th× qu¸
tr×nh s¶n xuÊt sÏ ngõng ho¹t ®éng. vËy, viÖc b¶o ®¶m yÕu tè vËt t cho s¶n
xuÊt mét tÊt yÕu kh¸ch quan, mét ®ßi hái chung cña mäi n s¶n xuÊt
héi. C¸c M¸c nãi:" Mét x· héi t¸i n xuÊt, nghÜa muèn n xuÊt liªn
tôc t ph¶i kh«ng ngõng chuyÓn ho¸ trë l¹i t phÇn nh÷ng s¶n phÈm cña
m×nh thµnh nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt, thµnh nh÷ng yÕu tè cña s¶n phÈm míi".
§¶m b¶o tèt viÖc cung øng vËt t t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¸c ho¹t ®éng
s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. ®iÒu kiÖn tÝnh chÊt tiÒn ®Ò cho viÖc ng cao
chÊt lîng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm vËt t, gãp phÇn lµm ng nguån lao ®éng, c¶i
tiÕn thiÕt m¸y mãc, thóc ®Èy nhanh tiÕn khoa häc thuËt. Ngoµi ra,
®¶m o cung øng vËt t tèt cßn ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh
cña ®¬n vÞ, ¶nh hëng ®Õn viÖc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, ng lîi nhuËn,
thóc ®Èy sö dông hiÖu qu¶ vèn.
Kế toán Công cụ Dụng cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán Công cụ Dụng cụ - Người đăng: Bao Cao Thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Kế toán Công cụ Dụng cụ 9 10 728