Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán quản trị

Được đăng lên bởi phuongnguyen07071993
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6
ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM

TS. TRAN VAN TUNG

1

MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU
Sau khi nghieân cöùu Chöông 6, sinh vieân
hieåu ñöôïc:
1/ Ñònh giaù baùn cuûa saûn phaåm trong caùc
tröôøng hôïp: sx haøng loaït; ñònh giaù sp
môùi; ñònh giaù sp chuyeån giao vaø ñònh giaù
sp trong nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät.
2/ Nhaän thöùc ñöôïc söï aûnh höôûng cuûa chi
phí cô hoäi ñeán caùc quyeát ñònh veà giaù baùn
cuûa saûn phaåm.
TS. TRAN VAN TUNG

2

NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU
6.1. Những vấn ñeà chung ñònh giaù baùn saûn
phaåm
6.2. Caùc phöông phaùp ñònh giaù
6.3. Ñònh giaù trong nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät
6.4. Ñònh giaù saûn phaåm môùi

TS. TRAN VAN TUNG

3

6.1. Nhöõng vaán ñeà chung ñònh giaù baùn
saûn phaåm
6.1.1. Söï caàn thieát phaûi ñònh giaù baùn sp trong DN

Quyeát ñònh giaù baùn ñeå ñaït LN toái ña.

Quyeát ñònh giaù baùn ñeå taïo lôïi theá caïnh tranh
cuûa DN

Quyeát ñònh giaù ñeå thöïc hieän ñôn ñaët haøng cuûa
khaùch haøng.

Xaùc ñònh cô caáu sp toái öu ñeå sx vaø tieâu thuï
nhaèm söû duïng hieäu quaû nguoàn löïc cuûa DN.

Quyeát ñònh veà giaù ngaén haïn & daøi haïn.
TS. TRAN VAN TUNG

4

6.1. Nhöõng vaán ñeà chung ñònh giaù baùn
saûn phaåm
6.1.2. Nguyeân taéc ñònh giaù:

Buø ñaép chi phí saûn xuaát, chi phí löu thoâng vaø chi
phí quaûn lyù.

Cung caáp moät möùc laõi caàn thieát ñeå ñaûm baûo söï
hoaøn voán hôïp lyù cho phaàn voán goùp cuûa caùc nhaø
ñaàu tö.

TS. TRAN VAN TUNG

5

6.2. Caùc phöông phaùp ñònh giaù baùn sp
6.2.1.Ñònh giaù saûn phaåm trong ñieàu kieän thoâng
thöôøng:
Theo phöông phaùp naøy giaù thöôøng phaân tích thaønh
2 boä phaän:
(1) Chi phí neàn: Ñaûm baûo moät möùc giaù buø ñaép chi
phí cô baûn
(2) Soá tieàn coäng theâm: Ñeå buø ñaép cho chi phí khaùc
vaø taïo lôïi nhuaän.

TS. TRAN VAN TUNG

6

Moâ hình toång quaùt
GIAÙ
BAÙN

=

2 Phöông phaùp
ñònh giaù SP haøng
loaït

CHI PHÍ
NEÀN

+

SOÁ TIEÀN
TAÊNG THEÂM

Moâ hình ñònh giaù baùn SP theo
chi phí toaøn boä
Moâ hình ñònh giaù baùn SP theo
chi phí tröïc tieáp
TS. TRAN VAN TUNG

7

1

Moâ hình ñònh giaù tính theo chi phí toaøn boä






Chi phí neàn: Bao goàm chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc
tieáp, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp, chi phí saûn xuaát
chung.
Soá tieàn coäng theâm: Bao goàm moät phaàn buø ñaép chi
phí löu thoâng, chi phí quaûn lyù vaø moät phaàn ñeå ñaûm
baûo möùc laõi hôïp lyù theo nhu caàu hoaøn voán caàn
thieát. Ñoù chính laø chi phí neàn nhaân vôùi tyû leä phaàn
tieàn coäng theâm
Tyû leä phaàn tieàn coäng theâm =(Toång chi phí baùn
haøng +Toång chi phí q...
1TS. TRAN VAN TUNG
CH NG 6ƯƠ
CH NG 6ƯƠ
ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM
ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM
Kế toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán quản trị - Người đăng: phuongnguyen07071993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Kế toán quản trị 9 10 355