Ktl-icon-tai-lieu

kế toán tài chính thương mại dịch vụ

Được đăng lên bởi Con Gái Cưng
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế toán mua hàng nội thương tại
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ KĨ
THUẬT THĂNG LONG

GVHD: Nguyễn Thị Tấm
Danh sách nhóm:

Đoàn Thị Duyên
Đoàn Thị Đào
Trịnh Thị Ngọc Hòa
Hồ Thủy Tiên

A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1

2

3

Khái
Kháiniệm
niệmvề
vềhàng
hànghóa
hóavà
vànhiệm
nhiệmvụ
vụcủa
củakế
kếtoán
toán

Quy trình và các thủ tục chứng từ, các phương pháp mua
hàng, nhập kho hàng hóa trong nước

Kế toán nghiệp vụ mua hàng

KHÁI NIỆM
•Hàng hóa là những sản phẩm
lao động được các doanh nghiệp
thương mại mua về để bán ra
nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất,
tiêu dùng và xuất khẩu

Phân loại hàng hóa
1

2

3

4

Hàng vật tư,
thiết bị

Hàng công
nghệ phẩm
tiêu dùng

Hàng lương
thực – thực
phẩm

Bất động sản
được dự trữ
cho mục đích
bán

1. Nhiệm vụ cơ bản của kế toán hàng hóa
• - Ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình
hình lưu chuyển của hàng hóa ở doanh
nghiệp.Tính toán, phản ánh đúng đắn trị giá vốn
hàng nhập kho, xuất kho và trị giá vốn của hàng
hóa tiêu thụ.
• - Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện
các chỉ tiêu kế hoạch mua, bán hàng hóa. Xác
định đúng đắn kết quả kinh doanh hàng
hóa.Chấp hành đúng các chế độ tài chính về
chứng từ, sổ sách kế toán. Cung cấp thông tin
tổng hợp và thông tin chi tiết cần thiết về hàng
hóa.
• - Theo dõi chặt chẽ tình hình tồn kho hàng hóa,
giảm giá hàng hóa… tổ chức kiểm kê hàng hóa
đúng theo quy định, báo cáo kịp thời hàng tồn
kho.

1.2. Quy trình và các thủ tục chứng từ, các

phương pháp mua hàng, nhập kho hàng hóa
trong nước
1

2

3

Các phương
pháp mua
hàng và các
thủ tục
chứng từ đi
kèm

Điều kiện và
thời điểm ghi
nhận là hàng
mua

Quy trình
nhập kho
hàng hóa

Các phương pháp mua hàng và
các thủ tục chứng từ đi kèm
• 1. Mua hàng trực tiếp tại kho của
khách hàng
• 2. Mua hàng theo phương thức
chuyển hàng
• 3. Mua trên thị trường tự do

Điều kiện và thời điểm ghi nhận
là hàng mua
• Đơn vị đã nhận được hàng hóa từ nhà cung cấp
• Đã thanh toán tiền cho nhà cung cấp hoặc chấp nhận
thanh toán
- Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng phương thức mua hàng mà
thời điểm xác định hàng mua có khác nhau:
• Mua hàng theo phương thức trực tiếp: khi đã hoàn thành
thủ tục chứng từ giao nhận thanh toán cho người bán
• Mua hàng theo phương thức chuyển hàng: mua hàng khi
bên mua nhận được hàng, đã thanh toán tiền hoặc chấp
nhận thanh toán cho người bán

Quy trình nhập kho hàng hóa
- Hàng hóa mua về được nhập
kho
- Hàng hóa mua về bán thẳng
không nhập kho

1.3. Kế toán nghiệp vụ mua hàng
1. Tài khoản 151 “Hàng mua đang đi đường”
Tài khoản này phản...
Kế toán mua hàng nội thương tại
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ
THUẬT THĂNG LONG
Kế toán mua hàng nội thương tại
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ
THUẬT THĂNG LONG
GVHD: Nguyn Th Tm
Danh sách nhóm:
Đoàn Th Duyên
Đoàn Th Đào
Trnh Th Ngọc Hòa
Hồ Thủy Tiên
kế toán tài chính thương mại dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán tài chính thương mại dịch vụ - Người đăng: Con Gái Cưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
kế toán tài chính thương mại dịch vụ 9 10 904