Ktl-icon-tai-lieu

Kênh phân phối của Nike

Được đăng lên bởi votinhkiem94
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nike – “Chính sách phân phối quốc tế” – Marketing quốc tế
Nhóm Nike
___________________________________________________________________________

MỤC LỤC
A. GIỚI THIỆU VỀ NIKE:.............................................................................................2
B. KÊNH PHÂN PHỐI:...................................................................................................3
I. Mô hình kênh phân phối:..........................................................................................3
II. Thành phần kênh phân phối:..................................................................................4
1. Công ty thuê hợp đồng:..............................................................................................4
2. Trung tâm phân phối:.................................................................................................6
3. Cửa hàng bán lẻ:.........................................................................................................7
4. Nike.com:..................................................................................................................10
5. Ví dụ tại Việt Nam:..................................................................................................11
C. QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI:............................................................................11
1. Lựa chọn thành viên kênh:...........................................................................................11
2. Động viên kênh:...........................................................................................................12
D. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH KÊNH PHÂN PHỐI
NIKE:............................................................................................................................... 13
I. CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG:....................................................13
II. YẾU TỐ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY:...................................................................14
E. TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CỦA NIKE QUA MỘT SỐ SỐ LIỆU:.......................16
G. BÀI HỌC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI NIKE ĐÚC KẾT ĐƯỢC:................23
PHỤ LỤC........................................................................................................................ 25

1

Nike – “Chính sách phân phối quốc tế” – Marketing quốc tế
Nhóm Nike
___________________________________________________________________________

NIKE – “CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI QUỐC TẾ”
A. GIỚI THIỆU VỀ NIKE:

Nike là tập đoàn hàng đầ...
 




 !" #" $ %"$ &
 '" $ ("#" $ %"$ &)
 !"#$%&'
()&*
+,-./0&1
'2&3
4567859&
*+,-..
:;<-=""&
(>?=""&(
/0123+4563*236-
.
3478-,49.
23347:2.)
;;<*011.=
>?*+,-6@3647
A
Kênh phân phối của Nike - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kênh phân phối của Nike - Người đăng: votinhkiem94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Kênh phân phối của Nike 9 10 115