Ktl-icon-tai-lieu

Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Ứng Suất Trước

Được đăng lên bởi Lee Kenji
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1927 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5/7/2013

Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Ứng
Suất Trước

Giới thiệu
• Cường độ của bê tông và cốt thép được phát
triển
cấu kiện thanh mảnh hơn. Điều này
cực kỳ quan trọng đối với kết cấu BTCT.
• Khả năng chịu kéo kém của bê tông giới hạn
việc sử dụng cốt thép cường độ cao.
• Kỹ thuật ứng suất trước (tạo ứng suất ngược
với ứng suất khi sử dụng) giúp việc sử dụng
cốt thép cường độ cao có hiệu quả.
Ứng suất trước giúp việc sử dụng kết cấu
BTCT có hiệu quả: giảm tải trọng, tăng nhịp.

1

5/7/2013

Hiệu ứng ứng suất trước
• Điều chỉnh ứng suất trong bê tông:

Hiệu ứng ứng suất trước
• Tạo lực cân bằng:

2

5/7/2013

Hiệu ứng ứng suất trước
• Tạo lực cân bằng:

Ví dụ nhỏ:
• Chứng minh rằng lực ngang tác dụng lên bê
tông do cáp parabola có lực căng không đổi
là lực phân bố đều.

3

5/7/2013

Hiệu ứng ứng suất trước
• Sự hiệu chỉnh của BTCT thường: Thực tế kết
cấu BTCT cũng làm việc đến TTGH như BTCT
thường. Ở TTGH1, mô men nội lực cũng được
tạo thành bởi cặp ngẫu lực C và T. Điểm khác
nhau là CT cường độ cao phải được căng trước
để giảm độ biến dạng thêm của nó khi chịu lực.

Các phương pháp gây ứng suất trước
• Căng bằng kích

4

5/7/2013

Các phương pháp gây ứng suất trước
• Căng bằng nhiệt
• Căng bằng hóa học

2 Phương pháp căng
• Căng trước

5

5/7/2013

2 Phương pháp căng
• Căng sau

2 Phương pháp căng
• Căng sau

6

5/7/2013

Cốt thép ứng suất trước
• Bắt buộc phải là thép cường độ cao
Thép thường:

ε=

Rs
250 MPa
=
= 1.25 ×10 −3
Es 200 ×103 MPa

Biến dạng do co ngót và
từ biến của bê tông ~ 8E-4

Thép cường độ cao (ASTM):

ε=

Rs
1720MPa
=
= 8.6 × 10 −3
E s 200 × 103 MPa

Cốt thép ứng suất trước

7

5/7/2013

Bê tông
• Bê tông cường độ cao:
– Module đàn hồi cao
giảm biến dạng ban đầu
– Tốt cho căng trên bê tông.
– Lực dính cao
tốt cho căng trước
– Lợi dụng được sự dưỡng hộ tốt (trong nhà máy)

Phân loại cấu kiện BTCT ƯST theo
trạng thái làm việc của bê tông:
• Cấu kiện không cho phép nứt
• Cấu kiện cho phép nứt (mở rộng khe nứt)
• Cấu kiện trung gian (khép kín khe nứt)

8

5/7/2013

Các hao tổn ứng suất
• Hao tổn ứng suất xảy ra do nhiều nguyên
nhân.
• Hao tổn ứng suất không ảnh hưởng đến
cường độ giới hạn của tiết diện, nhưng ảnh
hưởng đến nhiều đại lượng khác như độ
vồng, độ võng, nứt.
• Có thể dự đoán tổng ứng suất hao tổng, hoặc
dự đoán chi tiết từng phần.

Dự đoán tổng hao tổn ứng suất

1 ksi = 6.89 Mpa
Chú ý: Hao tổn này chưa kể đến hao tổn do ma sát. Đối với cấu kiện căng sau,
hao tổn do ma sát phải được tính riêng.

9

5/7/2013

Các hao tổn ứng ...
5/7/2013
1
Kết Cu Bê Tông Ct Thép ng
Sut Trước
Gii thiu
Cường độ ca bê tông và ct thép được phát
trin cu kin thanh mnh hơn. Điu này
cc k quan trng đối vi kết cu BTCT.
Kh năng chu kéo kém ca bê tông gii hn
vic s dng ct thép cường độ cao.
K thut ng sut trước (to ng sut ngược
vi ng sut khi s dng) giúp vic s dng
ct thép cường độ cao có hiu qu.
ng sut trước giúp vic s dng kết cu
BTCT có hiu qu: gim ti trng, tăng nhp.
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Ứng Suất Trước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Ứng Suất Trước - Người đăng: Lee Kenji
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Ứng Suất Trước 9 10 722