Ktl-icon-tai-lieu

KEYNES VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG KHỦNG HOẢNG

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KEYNES VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG
KHỦNG HOẢNG
Cuộc khủng hoảng nào cũng tạo ra những nhà lãnh đạo tài ba
Xavier Emmanualli

Lương Thái Bảo1

Khi khủng hoảng ngày càng lan nhanh
và dữ dội hơn, người ta càng so sánh nó với
cuộc khủng hoảng 1929. Cũng từ đó chúng ta
chứng kiến những tranh luận sôi nổi về vai trò
kinh tế học của John Maynard Keynes trên các
phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn
học thuật. Cuộc tranh luận về Keynes không
phải vô căn cứ. Nó sôi nổi và thú vị không
phải vì Keynes được xem là cha đẻ của kinh
tế học vĩ mô, mà vì ông là ‘tác giả’ của “New
Deal”, một loạt chương trình cải cách đã đưa
nước Mỹ ra khỏi Đại Suy Thoái những năm
1930 và đi đến phồn thịnh. Giới học giả hôm
nay bàn đến khả năng áp dụng tư tưởng của
Keynes cho cuộc khủng hoảng lần này. Mạnh
bạo hơn, có người nhắc đến sự “quay lại của
Keynes” như một cứu cánh trong việc đưa nền
kinh tế thế giới ra khỏi khủng hoảng và như là
cơ sở để định hướng lại kinh tế thị trường tư
bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, cũng có người lại
đặt vấn đề rằng liệu sử dụng các chính sách và
công cụ của Keynes có khả thi, có đem lại sự
hồi phục hay không; thời gian hồi phục nhanh
chóng hay kéo dài; cái giá phải đánh đổi cho
sự hồi phục này lớn hay nhỏ, mới chính là yếu
tố quyết định mức độ ảnh hưởng trở lại của
kinh tế học Keynes.

Tùy theo tình trạng cụ thể của nền kinh tế,
phản ứng của công chúng và bối cảnh chính
trị tại mỗi nước mà chính phủ các nước công
nghiệp phát triển lựa chọn các chiến lược khác
nhau. Mặc dù chính phủ mỗi nước có những ưu
tiên khác nhau và mức độ thực hiện các biện
pháp khác nhau, họ luôn có một điểm chung là
lo sợ thất nghiệp, nếu không được kiểm soát2
sẽ trở thành thảm họa xã hội, và tiếp đến là
chính trị. Nước Mỹ với tư cách là quốc gia có
nền kinh tế lớn nhất trên thế giới - với GDP
chiếm khoảng 25% GPD toàn cầu3, là nơi khởi
nguồn của cuộc khủng hoảng, nơi cắm rễ và
phát triển mạnh nhất tư tưởng [kinh tế] tân tự
do, với sự đề cao vai trò của thị trường và giảm
thiểu sự can thiệp của nhà nước - sẽ được chú
ý trong bài này.
Bài viết này thảo luận về khả năng ‘hồi
sinh’ ở chừng mực nào đó tư tưởng kinh tế học
Keynes. Trước hết tác giả sẽ nhắc lại ý tưởng
chính của Keynes, qua đó kết nối với các chính
sách đang được thực hiện để chống khủng
hoảng tại Mỹ, sau cùng sẽ bàn đến giới hạn
trong việc áp dụng mô hình Keynes dài hạn từ
cuộc khủng hoảng.

Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
Các nhà kinh tế, dù theo trường phái nào, cũng đều đồng ý việc can thiệp củ...
KEYNES VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG
KHỦNG HOẢNG
Khi khủng hoảng ngày càng lan nhanh
vàdữdộihơn,ngườitacàngsosánhnóvới
cuộckhủnghoảng1929.Cũngtừđóchúngta
chứngkiếnnhữngtranhluậnsôinổivềvaitrò
kinhtếhọccủaJohnMaynardKeynestrêncác
phươngtiệnthôngtinđạichúng,cácdiễnđàn
họcthuật.CuộctranhluậnvềKeyneskhông
phải vô căn cứ. Nó sôi nổi và thú vị không
phảivìKeynesđượcxemlàchađẻcủakinh
tếhọcvĩmô,màvìônglà‘tácgiả’của“New
Deal”,mộtloạtchươngtrìnhcảicáchđãđưa
nướcMỹrakhỏiĐạiSuyThoáinhữngnăm
1930điđếnphồnthịnh.Giớihọcgiảhôm
naybànđếnkhảnăngápdụngtưtưởngcủa
Keyneschocuộckhủnghoảnglầnnày.Mạnh
bạohơn,cóngườinhắcđếnsự“quaylạicủa
Keynes”nhưmộtcứucánhtrongviệcđưanền
kinhtếthếgiớirakhỏikhủnghoảngvànhưlà
cơsởđểđịnhhướnglạikinhtếthịtrườngtư
bảnchủnghĩa.Tuynhiên,cũngcóngườilại
đặtvấnđềrằngliệusửdụngcácchínhsáchvà
côngcụcủaKeynescókhảthi,cóđemlạisự
hồiphụchaykhông;thờigianhồiphụcnhanh
chónghaykéodài;cáigiáphảiđánhđổicho
sựhồiphụcnàylớnhaynhỏ,mớichínhlàyếu
tốquyếtđịnh mứcđộảnhhưởng trởlạicủa
kinhtếhọcKeynes.
Tùytheotìnhtrạngcụthểcủanềnkinhtế,
phảnứngcủacôngchúngvàbốicảnhchính
trịtạimỗinướcmàchínhphủcácnướccông
nghiệppháttriểnlựachọncácchiếnlượckhác
nhau.Mặcchínhphủmỗinướccónhữngưu
tiênkhácnhauvàmứcđộthựchiệncácbiện
phápkhácnhau,họluôncómộtđiểmchunglà
losợthấtnghiệp,nếukhôngđượckiểmsoát
2
sẽtrở thànhthảm họaxã hội,và tiếpđến là
chínhtrị.NướcMỹvớitưcáchlàquốcgiacó
nềnkinhtếlớnnhấttrênthếgiới-vớiGDP
chiếmkhoảng25%GPDtoàncầu
3
,lànơikhởi
nguồncủacuộckhủnghoảng,nơicắmrễvà
pháttriểnmạnhnhấttưtưởng[kinhtế]tântự
do,vớisựđềcaovaitròcủathịtrườngvàgiảm
thiểusựcanthiệpcủanhànước-sẽđượcchú
ýtrongbàinày.
Bài viết này thảo luận về khả năng ‘hồi
sinh’chừngmựcnàođótưtưởngkinhtếhọc
Keynes.Trướchếttácgiảsẽnhắclạiýtưởng
chínhcủaKeynes,quađókếtnốivớicácchính
sách đang được thực hiện để chống khủng
hoảngtại Mỹ,sau cùngsẽ bànđến giớihạn
trongviệcápdụngmôhìnhKeynesdàihạntừ
cuộckhủnghoảng.
Cuộc khủng hoảng nào cũng tạo ra những nhà lãnh đạo tài ba
Xavier Emmanualli
Lương Thái Bảo
1
1
Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
2
Các nhà kinh tế, dù theo trường phái nào, cũng đều đồng ý việc can thiệp của chính phủ vào thị trường đang khủng hoảng để ngặn
chặn sự lan truyền là cần thiết. Nhưng khi lý thuyết kinh tế được chuyển tải thành chính sách trên thực tiễn thì sự đồng nhất là khó
có thể đạt được. Ví dụ điển hình là cái nhìn khác nhau giữa Mỹ- Anh, nhấn mạnh vào tăng thâm hụt ngân sách để cứu trợ và tăng
chi tiêu, còn Pháp-Đức nhấn mạnh vào cải cách hệ thống tài chính toàn cầu và thận trọng trong tăng thâm hụt ngân sách. Xem thêm
Prasad và Sorkin (2009) để rõ hơn sự khác biệt trong chính sách chống khủng hoảng của các nước công nghiệp phát triển.
3
Theo IMF.
37
ABC những vấn đề kinh tế thời đại
Số 1, tháng 6 - 2009
KEYNES VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG KHỦNG HOẢNG - Trang 2
KEYNES VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG KHỦNG HOẢNG - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KEYNES VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG KHỦNG HOẢNG 9 10 806