Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm bản chất đặc điểm và các hình thức của FDI

Được đăng lên bởi vuthithuhuyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái niệm bản chất đặc điểm và các hình thức của FDI

Khái niệm bản chất đặc điểm
và các hình thức của FDI
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Khái niệm
Khái niệm về đầu tư
Đầu tư nói chung là sự sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó
nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt
được các kết quả đó.
Nguồn lực đó có thể là tiền , tài nguyên thiên nhiên, sức lao động hoặc trí tuệ.
Nhưng kết quả thu được trong tương lai có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền
vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường xá),tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn
, khoa học kỹ thuật ….) và các nguồn nhân lực có đủ điều kiện để làm việc có năng suốt
trong nền sản xuất xã hội.
Trong những kết quả đạt được trên đây, những kết quả trực tiếp của sự hy sinh các nguồn
lực là các tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực tăng thêm có vai trò quan
trọng trong mọi lúc, mọi nơi không chỉ đối với người đầu tư mà cả đối với toàn bộ kinh
tế. Những kết quả này không chỉ người đầu tư mà cả nền kinh tế được hưởng thụ. Chẳng
hạn một nhà máy được xây dựng; tài sản vật chất của người đựơc đầu tư trực tiếp tăng
thêm, đồng thời tài sản vật chất tiềm lực của xã hội cũng được tăng thêm.
Lợi ích trực tiếp do hoạt động của nhà máy này đem lại cho người đầu tư được lợi ích
nhuận, còn cho nền kinh tế được thoả mãn nhu cầu tiêu dùng (cho sản xuất và cho ngân
sách, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động……trình độ nghề nghiệp chuyên
môn của người lao động tăng thêm không chỉ có lợi cho chính họ mà còn bổ sung nguồn
lực kỹ thuật cho nền kinh tế để có thể tiếp nhận công nghệ này càng hiện đại, góp phần
nâng cao trình độ công nghệ kỹ thuật của nền sản xuất quốc gia.

1/3

Khái niệm bản chất đặc điểm và các hình thức của FDI

Đối với từng cá nhân, đơn vị đầu tư là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tại và tiếp tục
phát triển của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đối với nền kinh tế đầu tư là
yếu tố quyết định sự phát triển của nền sản xuất xã hội, là chìa khóa của sự tăng trưởng.
Có nhiều hình thức đầu tư và xuất phát từ nhiều nguồn vốn khác nhau, một trong số hình
thức đầu tư quan trọng là đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI)
Các quan điểm và định nghĩa về FDI được đưa ra tuỳ gốc độ nhìn nhất của các nhà kinh
tế nên rất phong phú và đa dạng. Qua đó ta có thể rút ra một định nghĩa chung nhất như
sau .
FDI là loại hình kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn, tự thiết...
Khái niệm bản chất đặc điểm
và các hình thức của FDI
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Khái niệm
Khái niệm về đầu tư
Đầu tư nói chung là sự sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó
nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt
được các kết quả đó.
Nguồn lực đó có thể là tiền , tài nguyên thiên nhiên, sức lao động hoặc trí tuệ.
Nhưng kết quả thu được trong tương lai có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền
vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường xá),tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn
, khoa học kỹ thuật ….) và các nguồn nhân lực có đủ điều kiện để làm việc có năng suốt
trong nền sản xuất xã hội.
Trong những kết quả đạt được trên đây, những kết quả trực tiếp của sự hy sinh các nguồn
lực các tài sản vật chất, tài sản trí tuệ nguồn nhân lực tăng thêm vai trò quan
trọng trong mọi lúc, mọi nơi không chỉ đối với người đầu tư mà cả đối với toàn bộ kinh
tế. Những kết quả này không chỉ người đầu cả nền kinh tế được hưởng thụ. Chẳng
hạn một nhà máy được xây dựng; tài sản vật chất của người đựơc đầu tư trực tiếp tăng
thêm, đồng thời tài sản vật chất tiềm lực của xã hội cũng được tăng thêm.
Lợi ích trực tiếp do hoạt động của nhà máy này đem lại cho người đầu được lợi ích
nhuận, còn cho nền kinh tế được thoả mãn nhu cầu tiêu dùng (cho sản xuất và cho ngân
sách, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động……trình độ nghề nghiệp chuyên
môn của người lao động tăng thêm không chỉ lợi cho chính họ còn bổ sung nguồn
lực kỹ thuật cho nền kinh tế để có thể tiếp nhận công nghệ này càng hiện đại, góp phần
nâng cao trình độ công nghệ kỹ thuật của nền sản xuất quốc gia.
Khái niệm bản chất đặc điểm và các hình thức của FDI
1/3
Khái niệm bản chất đặc điểm và các hình thức của FDI - Trang 2
Khái niệm bản chất đặc điểm và các hình thức của FDI - Người đăng: vuthithuhuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Khái niệm bản chất đặc điểm và các hình thức của FDI 9 10 191