Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm và bản chất tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi longchut1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Khái niệm và bản chất tài chính doanh nghiệp.
- kn :tài chính doanh nghiệp là hệ thống các luồng chuyển dịch giá trị, phản ánh sự vận động và
chuyển hóa các nguồn tài chính trong quá trình phân phối nhằm tạo lập hoặc sử dụng các quỹ
tiền tệ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- bản chất của tài chính DN : là những mối quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị phát
sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm phục vụ cho hoạt động
kinh doanh trong doanh nghiệp .
+ Quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước.
 các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với nhà nước thông qua nộp thuế, phí, lệ phí cho ngân
sách nhà nước.
 ngân sách nhà nước cung cấp vốn cho doanh nghiệp nhà nước , mua cổ phiếu, góp vốn liên
doanh..v..v..cấp trợ giá cho các doanh nghiệp khi cần thiết.
+ Quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế khác : Mối quan hệ này được thể hiện
thông qua trao đổi, mua bán vật tư, sản phẩm, hang hóa, dịch vụ. doanh nghiệp có lúc là người
mua, có lúc là người bán.
 Là người mua : doanh nghiệp mua vật tư, tài sản, hang hóa, dịch vụ, mua cổ phiếu, trái
phiếu, thanh toán tiền công lao động.
 Là người bán: doanh nghiệp bán sản phẩm, hang hóa, dịch vụ, bán trái phiếu để huy động
vốn cho doanh nghiệp.
+ Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp: mối quan hệ thể hiện qua quan hệ giữa DN với các phòng
ban, với cán bộ công nhân viên trong nội bộ doanh nghiệp.
 Biểu hiện của mối quan hệ này là sự luân chuyển vốn trong doanh nghiệp . đó là sự luân
chuyển vốn giữa các bộ phận sản xuất kinh doanh như nhận tạm ứng, thanh toán tài sản vốn
liếng…
 Quan hệ giữa doanh nghiệp với cán bộ công nhân viên thông qua trả lương, thưởng và các
khoản thu nhập khác cho người lao động.
2. Khái niệm và biện pháp hạn chế hao mòn hữu hình của tài sản cố định.
- Kn :TSCĐ là bộ phận tư liệu lao động có giá trị lớn và có thời gian sử dụng, thu hồi giá trị trên 1
năm ( như nhà xưởng, văn phòng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải , giá trị quyền sử dụng
đất…).
- TSCĐ phải đủ 3 tiêu chuẩn sau :
+ chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
+ có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên.
+nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên
- Biện pháp hạn chế hao mòn hữu hình của tài sản cố định :

...
 
 !"!#$%&'(
 )"*"+,-.&/$01*2
34' 11.'($56
6789*: ;<+="!
$"*"+.&#,$01*234-11.'(
"
>?9<;<
%@1<;<A*(:##,
$;<
,$;<;<#B:#)C
"DE:
>?9<6 :F*';D 
A*"'B#&;#$G#)#!1)H;I
#)H;I
J;I&;#$#)#!1#B:#"
:#34A'(
J;I$G#)#!1#":' '(

>?"((* **978<K
#<(A,C"((
L 6*$%, "')$%,
 9(&$5;&.=#$
:M
?9<(A,CA*";N#;O
&;I'(
P .:K9+6$'!
QRST(&;'()"!<)I$01#"!"C
UV;5;O#UK#):!#;N3&#"!*4$01
'MW
QRST'6X3CG$
>YY';DD:";NZ$01$')
>)I$01"CU"OC
>C$';D5'!(3&)"!ZX[[[[[[['"OC
L.:K9+6$'!
Khái niệm và bản chất tài chính doanh nghiệp - Người đăng: longchut1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Khái niệm và bản chất tài chính doanh nghiệp 9 10 888