Ktl-icon-tai-lieu

khái quát về Đạo đức kinh doanh

Được đăng lên bởi nguyennghia2009
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 4008 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
(CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KINH TẾ)

GiẢNG VIÊN : LÊ CAO THANH – TIẾN SĨ KINH TẾ QUẢN TRỊ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
CHƯƠNG 4: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TOÀN CẦU
CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐĐKD
CHUYÊN ĐỀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐĐKD

I.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

II.

ĐẠO ĐỨC

III. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
IV. VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC TRONG KD

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

I. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

1. Trách nhiệm XH là gì ?
Trách nhiệm XH của DN (Corporate Social
Responsibility - CSR):
là “Cam kết của DN đóng góp cho việc phát
triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân
thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình
đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao
động, trả lương công bằng, đào tạo và phát
triển NV, phát triển cộng đồng… theo cách có
lợi cho cả DN và XH”. (WB)

TNXH của DN


Trách nhiệm XH là nghĩa vụ
mà một DN phải thực hiện
đối với XH.



Có trách nhiệm với XH là tối
đa hóa tác dụng tích cực và
tối thiểu hóa hậu quả tiêu cực
cho XH.

Tháp trách nhiệm XH

Nghĩa vụ
nhân văn

Nghĩa vụ đạo đức

Nghĩa vụ pháp lý

Nghĩa vụ kinh tế

2. Các yếu tố cấu thành TNXH
2.1. Yếu tố kinh tế
 Đối với xã hội






SX HHDV mà XH cần với giá hợp lý
Phát hiện nguồn tài nguyên mới,
Thúc đẩy tiến bộ công nghệ,
Phát triển sản phẩm mới
Cách phân phối HHDV tốt nhất cho XH



Đối với người lao động:






tạo việc làm với thù lao xứng đáng
cơ hội việc làm như nhau,
cơ hội phát triển nghề và chuyên môn,
an toàn, vệ sinh
đảm bảo quyền riêng tư ở nơi làm việc

trách nhiệm kinh tế của DN


Đối với người tiêu dùng:



cung cấp HHDV, chất lượng, an
toàn, giá hợp lý,
thông tin về sản phẩm (quảng
cáo), phân phối, bán hàng và dv
hậu mãi

trách nhiệm kinh tế của DN


Đối với chủ sở hữu :
bảo tồn và phát triển
giá trị và tài sản được
uỷ thác (Những thứ
mà XH hoặc cá nhân
giao phó cho DN)

nghĩa vụ kinh tế của DN


Đối với các bên liên đới khác (nhà cung cấp, đại
lý,...):


mang lại lợi ích tối đa và công bằng, thông qua cung
cấp hàng hoá, việc làm, giá cả, chất lượng, lợi nhuận
đầu tư, vv



Khía cạnh kinh tế trong trách nhiệm XH của một
DN là cơ sở cho các hoạt động của DN.



Phần lớn các nghĩa vụ kinh tế trong kinh doanh
đều được thể chế hoá thành các nghĩa vụ pháp lý

2.2. Yếu tố pháp lý


DN phải thực hiện đầy đủ quy định pháp lý đối
với các bên hữu quan về :






Cạnh tranh,
...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GiẢNG VIÊN : LÊ CAO THANH – TIẾN SĨ KINH TẾ QUẢN TRỊ
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
(CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KINH TẾ)
khái quát về Đạo đức kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khái quát về Đạo đức kinh doanh - Người đăng: nguyennghia2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
khái quát về Đạo đức kinh doanh 9 10 412