Ktl-icon-tai-lieu

Khai thác và giữ chân khách hàng

Được đăng lên bởi hutra299-gmail-com
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1566 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KỸ NĂNG PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ GIỮ CHÂN
KHÁCH HÀNG
TRẦN ĐĂN DUY – GIÁM ĐỐC KHỐI MG&PTHT
CTCP CHỨNG KHOÁN WOORI CBV
Mobile 0904 449 446
Email duy.trand@cbv.vn

Hà nội, tháng 10 năm 2013

KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

Nội dung chính:
1

Kỹ năng tìm kiếm khách hàng

2

Các tình huống khi gặp gỡ khách hàng

3

Kỹ năng duy trì mối quan hệ với khách hàng

KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

Các tiểu mục:

1

Những vấn đề cơ bản về môi giới chứng khoán

2

Đạo đức nghề môi giới

3
4
5

Kỹ năng của người môi giới
Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

Xung đột và xử lý xung đột

KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

MỜI CÁC BẠN XEM ĐOẠN VIDEO

KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
1

Tổng quan về môi giới chứng khoán

2

3

Vai trò của môi giới

Phân loại môi giới

KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

1

Tổng quan về môi giới chứng khoán

1

Khái niệm

2

Chức năng

3

Triết lý hành nghề

KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

1

Tổng quan về môi giới chứng khoán

1

Khái niệm

• Vai trò của TTCK:
+ Huy động vốn;
+ Cơ hội kiếm lợi nhuận;
+ Cơ hội chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu;
+ Nguồn vốn sử dụng cho SXKD làm tăng hiệu quả;
+ Tạo công cụ tài chính mới.
• Sự cần thiết của nghề môi giới chứng khoán:
TTCK phát triển, sản phẩm rất đa dạng, các nhà đầu tư cần được cung cấp
thông tin, nêu ý tưởng đầu tư, tư vấn chiến lược và hỗ trợ để có thể thực
hiện được các giao dịch và thu lợi nhuận, vì vậy cần có môi giới chứng
khoán chuyên nghiệp hay nghề môi giới chứng khoán.


KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

1

Tổng quan về môi giới chứng khoán

1

Khái niệm

Nghề môi giới chứng khoán: chuyên môn của cá nhân và tổ chức, làm
trung gian mua - bán CK, kết nối nhu cầu bên mua với nhu cầu bên bán
CK.
• Nghề môi giới chứng khoán là sản phẩm bậc cao của Thị trường tài
chính (TTTC)
+ Sản phẩm tài chính là sản phẩm đặc biệt, không thẩm định chất lượng
bằng giác quan.
+ Đầu tư vào CK có lợi nhuận chịu tác động :
- Yếu tố vĩ mô: xu hướng phát triển kinh tế trong và ngoài nước;
- Yếu tố vi mô: đặc điểm riêng của ngành và điều kiện cụ thể của công ty


KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

1

Tổng quan về môi giới chứng khoán

1

Khái niệm

=> cần có hệ thống thu thập - xử lý thông tin và kỹ năng => cần các
chuyên gia lành nghề tạo môi trường bảo vệ, giúp nhà đầu tư (NĐT) lựa
chọn sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng, phù hợp năng lực tài chính, m...
Hà nội, tháng 10 năm 2013
KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ GIỮ CHÂN
KHÁCH HÀNG
KỸ NĂNG PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
TRẦN ĐĂN DUY – GIÁM ĐỐC KHỐI MG&PTHT
CTCP CHỨNG KHOÁN WOORI CBV
Mobile 0904 449 446 Email duy.trand@cbv.vn
Khai thác và giữ chân khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khai thác và giữ chân khách hàng - Người đăng: hutra299-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Khai thác và giữ chân khách hàng 9 10 794