Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát hệ thống quản lý nhà hàng

Được đăng lên bởi Duy Hưng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khảo sát hệ thống quản lý nhà hàng

1) Mục đích
Phát triển từ ý tưởng về nghiệp vụ quản lý nhà hàng, niềm đam mê 
ứng  dụng công nghệ cao vào cuộc sống, em xây dựng phần mềm 
quản lý nhà hàng nhằm giúp người quản lý đơn giản hơn trong công 
tác quản lý nhà hàng, minh bạch các hoạt động của nhà hàng từ đó 
kiểm soát được mọi hoạt động kinh doanh và thúc đẩy doanh thu 
của nhà hàng.
Xây dựng được hệ thống quản lí nhà hàng ăn uống với đầy đủ các 
chức năng quản lí như : nhập, xuất hàng hoá trong kho, quản lí bàn 
ăn (thêm, ghép, rời bàn ăn), từng nhân viên bàn, quản lí công nợ 
khách hàng, quản lí thẻ ưu đãi cho khách hàng, các khoản chiết 
khấu, hoa hồng...
Phần mềm phải có chức năng tạo các báo cáo về hàng hoá 
nhập/xuất/tồn kho, các báo cáo về công nợ, báo cáo về thu chi tiền 
mặt, thống kê doanh thu theo từng nhân viên, từng khu vực bàn ăn 
(nếu cửa hàng có nhiều khu vực bàn ăn khác nhau), các báo cáo kết 
quả kinh doanh.

2) Thực tế hoạt động của các nhà hàng tại Việt Nam

Trên thực tế đa phần các các nhà hàng phục vụ ăn uống đang áp 
dụng hình thức quản lí qua sổ sách, chứng từ một cách thủ công mà 
chưa áp dụng CNTT vào các công việc này.
Qua mọt thời gian khảo sát khảo sát tại các nhà hàng ăn uống (với 
nhiều quy mô và điạ điểm hoạt động khác nhau) em thấy mô hình 
chung cách thức quản lí như sau:
Bộ phận quản lý :Theo từng chu kỳ thời gian nhất định 
(ngày, tuần, tháng, quý) bộ phận quản lí có thể theo dõi, 
kiểm tra, các mặt hàng nhập/xuất/tồn để báo cáolãnh đạo và 
phân tích, triển khai chiến lược kinh doanh mới.
Bộ phận kế toán :Theo dõi được các khoản thu chi về tiền 
mặt, các khoản thu hồi công nợ.
Bộ phận bếp:Lên danh sách thực đơn và chế biến các món 
ăn.
Nhân viên phục vụ bàn :Được cung cấp thông tin về món ăn 
cùng với đơn giá, số lượng một cách nhanh chóng. Các nhân 
viên có thể làm việc theo nhóm, mỗi nhóm sẽ có một trưởng 

nhóm phụ trách. Các nhóm có thể làm việc theo khu vực 
hoặc theo thời gian.

3) Tính khả thi của dự án

Mức độ phức tạp :
Chương trình chỉ dừng lại ở mức độ một chương trình quản lý nên không 
vượt quá khả năng của sinh viên. Các chức năng như kế toán tuy nằm 
ngoài kiến thức đã được học nhưng chỉ là các chức năng phụ với độ phức 
tạp ở mức có thể chấp nhận được.
Thị trường :
Tuy trên thị trường đã có nhiều phần mềm quản lý nhưng các phần mềm 
này chỉ mang tính cục bộ chưa có khả năng áp dụng đại trà cho một số 
lượng lớn các nhà hàng.
Lợi ích mà phần mềm mang lại :
Nhân viên phục vụ nắm bắt thông tin về thực đơn một ...
Kh o sát h th ng qu n lý nhà hàng
1) M c đích
Phát tri n t ý t ng v nghi p v qu n lý nhà hàng, ni m đam mê ưở
ng d ng công ngh cao vào cu c s ng, em xây d ng ph n m m
qu n lý nhà hàng nh m giúp ng i qu n lý đ n gi n h n trong côngườ ơ ơ
tác qu n lý nhà hàng, minh b ch các ho t đ ng c a nhà hàng t đó
ki m soát đ c m i ho t đ ng kinh doanh và thúc ượ đ y doanh thu
c a nhà hàng.
Xây d ng đ c h th ng qu n lí nhà hàng ăn u ng v i đ y đ các ượ
ch c năng qu n lí nh : nh p, xu t hàng hoá trong kho, qu n lí bàn ư
ăn (thêm, ghép, r i bàn ăn), t ng nhân viên bàn, qu n lí công n
khách hàng, qu n lí th u đãi cho khách hàng, các kho n chi t ư ế
kh u, hoa h ng...
Ph n m m ph i có ch c năng t o các báo cáo v hàng hoá
nh p/xu t/t n kho, các báo cáo v công n , báo cáo v thu chi ti n
m t, th ng kê doanh thu theo t ng nhân viên, t ng khu v c bàn ăn
(n u c a hàng có nhi u khu v c bàn ăn khácế nhau), các báo cáo k t ế
qu kinh doanh.
2) Th c t ho t đ ng c a các nhà hàng t i Vi t Nam ế
Trên th c t đa ph n các các nhà hàng ph c v ăn u ng đang áp ế
d ng hình th c qu n lí qua s sách, ch ng t m t cách th công mà
ch a áp d ng CNTT vào cácư công vi c này.
Qua m t th i gian kh o sát kh o sát t i các nhà hàng ăn u ng (v i
nhi u quy mô và đi đi m ho t đ ng khác nhau) em th y mô hình
chung cách th c qu n lí nh ư sau:
B ph n qu n lý :Theo t ng chu k th i gian nh t đ nh
(ngày, tu n, tháng, quý) b ph n qu n lí có th theo dõi,
ki m tra, các m t hàng nh p/xu t/t n đ báo cáolãnh đ o và
phân tích, tri n khai chi n l c kinh doanh m i. ế ượ
B ph n k toán :Theo dõi đ c các kho n thu chi v ti n ế ượ
m t, các kho n thu h i công n .
B ph n b p:Lên danh sách th c đ n và ch bi n các món ế ơ ế ế
ăn.
Nhân viên ph c v bàn :Đ c cung c p thông tin v món ăn ượ
cùng v i đ n giá, s l ng m t cách ơ ượ nhanh chóng. Các nhân
viên có th làm vi c theo nhóm, m i nhóm s có m t tr ng ưở
Khảo sát hệ thống quản lý nhà hàng - Trang 2
Khảo sát hệ thống quản lý nhà hàng - Người đăng: Duy Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Khảo sát hệ thống quản lý nhà hàng 9 10 992