Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát sự hài lòng đối với sinh viên UEH

Được đăng lên bởi phutaieco
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1
B GIÁO DCĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP.HCM
Nhm thu thp được ý kiến đóng góp và phn hi ca các bn v kiến thc, k năng và nhng cm
nhn ca các bn v quá trình hc tp đồng thi nâng cao cht lượng chung ti trường Ði hc Kinh tế
TP.HCM. Các bn vui lòng cho biết mt s thông tin và ý kiến sau (các câu tr l
i ca tng cá nhân s
được gi kín, chúng tôi ch công b kết qu tng hp).
MC Ð CÁC HOT ĐỘNG BN THAM GIA ÐƯỢC CHN THEO THANG ÐIM 1 LÀ
KHÔNG THƯỜNG XUYÊN, 5 LÀ RT THƯỜNG XUYÊN (tô kín ô chn)
1 2 3 4 5
1 Làm vic bán thi gian
{ { { { {
2 Sinh hot Đoàn, Hi
{ { { { {
3 Sinh hot các câu lc b, đội nhóm hc thut
{ { { { {
4 Nghiên cu khoa hc
{ { { { {
5 Các hot động văn hoá, xã hi do trường t chc
{ { { { {
6 Các hot động ngoi khóa ( đi tham quan các bo tàng, đi cm tri,…)
{ { { { {
7 Các bui chương trình, giao lưu văn ngh (d thi, khán gi, ban t chc,…)
{ { { { {
8 Các cuc thi th thao (d thi, đi c vũ, ban t chc,…)
{ { { { {
Bn vui lòng đánh giá khách quan các ni dung sau đây theo các các mc độ (tô kín ô chn)
1.Hoàn toàn không đồn
g
ý
2.Không đồn
g
ý
3.Không ý kiến 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý
I CHƯƠNG TRÌNH HC 1 2 3 4 5
9 Ni dung chương trình đào to có dung lượng hp lý
{ { { { {
10 Thi lượng (tng s tín ch) ca tt c các môn trong mt hc k là phù hp
{ { { { {
11 Đề ra thi đối vi mi môn hc sát vi chương trình hc
{ { { { {
12 T chc thi c cht ch, giám th coi thi nghiêm túc
{ { { { {
II ĐỘI NGŨ GING VIÊN, PHƯƠNG PHÁP GING DY
13 Hu hết GV có phương pháp truyn đạt tt, d hiu, và luôn cp nht các
phương pháp ging dy mi
{ { { { {
14 GVcó kiến thc chuyên môn sâu rng và cp nht v môn hc đảm trách
{ { { { {
15 Hu hết GV đảm bo gi lên lp và kế hoch ging dy
{ { { { {
16 GV s dng tt các thiết b công ngh thông tin h tr cho vic ging dy
{ { { { {
17 GV cung cp chương trình hc riêng cho mi môn hc
{ { { { {
18 GV dy kết hp vi giáo dc nhân cách, đạo đức cho SV
{ { { { {
19 Mi thc mc v môn hc đều có th trao đổi vi GV đứng lp (trao đổi trc
tiếp, qua email, đin thoi…)
{ { { { {
20 Vic đánh giá kết qu hc tp được thc hin mt cách thường xuyên đối vi
mi môn hc
{ { { { {
21 Có nhiu hình thc đánh giá kết qu hc tp ca SV đối vi mi môn hc để
tăng độ chính xác trong vic đánh giá
{ { { { {
III
GIÁO TRÌNH, TÀI LIU HC TP
22 Giáo trình mi môn hc được cung cp vi ni dung chính xác và cp nht
{ { { { {
23 Các môn hc chuyên ngành quan trng có giáo trình do trường biên son
duyt ban hành
{ { { { {
24 GV gii thiu các trang web, giáo trình, tài liu tham kho mi, cp nht
bng tiếng Vit, tiếng Anh
{ { { { {
25 SV d tiếp cn các tài liu tham kho do GV gii thiu
{ { { { {
26 Thư vin đảm bo s lượng và cht lượng sách báo, không gian và ch ngi
{ { { { {
PHIU KHO SÁT S HÀI LÒNG
Khảo sát sự hài lòng đối với sinh viên UEH - Trang 2
Khảo sát sự hài lòng đối với sinh viên UEH - Người đăng: phutaieco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Khảo sát sự hài lòng đối với sinh viên UEH 9 10 799