Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát thực trạng việc sử dụng dạng thức trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận trong kiểm tra tiếng Pháp

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 30, Số 1 (2014) 42-54

Khảo sát thực trạng việc sử dụng dạng thức trắc nghiệm
khách quan và trắc nghiệm tự luận trong kiểm tra tiếng Pháp
ở trung học phổ thông khu vực phía Bắc Việt Nam
Đỗ Quang Việt*
Trung tâm NCGDNN&ĐBCL, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN,
Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 31 tháng 1 năm 2013
Chỉnh sửa ngày 18 tháng 3 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 25 tháng 3 năm 2014

Tóm tắt: Với tư cách là một bộ phận cấu thành và có tác động phản hồi tới quá trình dạy-học,
kiểm tra đánh giá (KTĐG) bao gồm nhiều thành tố có mối quan hệ qua lại: mục tiêu KTĐG, chuẩn
kiến thức và kĩ năng, các hoạt động KTĐG, các dạng thức kiểm tra (trắc nghiệm khách quan/trắc
nghiệm tự luận), cấu trúc, thời lượng, độ tin cậy, tính giá trị, hệ số điểm, trọng số điểm các bài
kiểm tra ...
Bài viết này tập trung mô tả và phân tích thực trạng việc sử dụng dạng thức trắc nghiệm khách
quan/trắc nghiệm tự luận trong kiểm tra tiếng Pháp ở 06 trường trung học phổ thông (THPT) khu
vực phía Bắc Việt Nam để tìm ra những tồn tại, đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm sử dụng
hợp lí tối ưu các dạng thức này trong kiểm tra ngoại ngữ ở THPT, phù hợp với xu thế hội nhập
quốc tế của giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: Đánh giá (ĐG), kiểm tra (KT), kiểm tra đánh giá (KTĐG), trắc nghiệm khách quan
(TNKQ), trắc nghiệm tự luận (TNTL), kiểm tra thường xuyên (KTTX), kiểm tra định kì (KTĐK).

1. Đặt vấn đề*

được nghiệm
25/05/2012.

Tiếp theo bài viết “Khảo sát thực trạng các
hoạt động kiểm tra tiếng Pháp ở trung học phổ
thông khu vực phía Bắc Việt Nam” [1], bài viết
này là công bố thứ hai kết quả của đề tài nghiên
cứu khoa học công nghệ (KHCN) cấp
ĐHQGHN trọng điểm, mã số QGTĐ.09.09 do
TS. Đỗ Quang Việt là chủ trì đề tài. Đề tài đã

Mục đích của bài viết là tìm lời giải đáp cho
giả thuyết khoa học: Tỉ trọng sử dụng dạng thức
TNKQ/TNTL chưa hợp lí và chưa thống nhất
trong các bài KT ngoại ngữ ở THPT là một
trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình
trạng học sinh (HS) THPT yếu kém về các kĩ
năng nói và viết bằng ngoại ngữ cũng như yếu
kém về các mức độ tư duy bậc cao (phân tích,
tổng hợp, đánh giá). Trên cơ sở những quan
điểm mới về KTĐG, tác giả bài viết tập trung

_______
*

ĐT.: +84-903249821
Email: quangvietdo@yahoo

42

thu

cấp

ĐHQGHN

ngày

Đ.Q. Việt / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 30, Số 1 (2014) 42-54

mô tả, phân tích thực trạng việc sử dụng dạng
thức TNKQ và TNTL trong KT môn tiếng Pháp
ở các trường THP...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 30, Số 1 (2014) 42-54
42
Kho sát thc trng vic s dng dng thc trc nghim
khách quan và trc nghim t lun trong kim tra tiếng Pháp
trung hc ph thông khu vc phía Bc Vit Nam
Đỗ Quang Vit*
Trung tâm NCGDNN&ĐBCL, Trường Đại hc Ngoi ng, ĐHQGHN,
Phm Văn Đồng, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 31 tháng 1 năm 2013
Chnh sa ngày 18 tháng 3 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 25 tháng 3 năm 2014
m tt: Vi tư cách mt b phn cu thành có tác động phn hi ti quá trình dy-hc,
kim tra đánh giá (KTĐG) bao gm nhiu thành t có mi quan h qua li: mc tiêu KTĐG, chun
kiến thc kĩ năng, các hot động KTĐG, các dng thc kim tra (trc nghim khách quan/trc
nghim t lun), cu trúc, thi lượng, độ tin cy, tính giá tr, h s đim, trng s đim các bài
kim tra ...
Bài viết này tp trung mô t và phân tích thc trng vic s dng dng thc trc nghim khách
quan/trc nghim t lun trong kim tra tiếng Pháp 06 trường trung hc ph thông (THPT) khu
vc phía Bc Vit Nam để tìm ra nhng tn ti, đề xut các gii pháp khc phc nhm s dng
hp ti ưu các dng thc y trong kim tra ngoi ng THPT, phù hp vi xu thế hi nhp
quc tế ca giáo dc Vit Nam.
T khóa: Đánh giá (ĐG), kim tra (KT), kim tra đánh g (KTĐG), trc nghim khách quan
(TNKQ), trc nghim t lun (TNTL), kim tra thường xuyên (KTTX), kim tra định kì (KTĐK).
1. Đặt vn đề
*
Tiếp theo bài viết “Kho sát thc trng các
hot động kim tra tiếng Pháp trung hc ph
thông khu vc phía Bc Vit Nam” [1], bài viết
này là công b th hai kết qu ca đề tài nghiên
cu khoa hc công ngh (KHCN) cp
ĐHQGHN trng đim, s QGTĐ.09.09 do
TS. Đỗ Quang Vit ch trì đề tài. Đề tài đã
_______
*
ĐT.: +84-903249821
Email: quangvietdo@yahoo
được nghim thu cp ĐHQGHN ngày
25/05/2012.
Mc đích ca bài viết là tìm li gii đáp cho
gi thuyết khoa hc: T trng s dng dng thc
TNKQ/TNTL chưa hp chưa thng nht
trong các bài KT ngoi ng THPT mt
trong nhng nguyên nhân chính dn đến tình
trng hc sinh (HS) THPT yếu kém v các kĩ
năng nói viết bng ngoi ng cũng như yếu
kém v các mc độ tư duy bc cao (phân tích,
tng hp, đánh giá). Trên cơ s nhng quan
đim mi v KTĐG, tác gi bài viết tp trung
Khảo sát thực trạng việc sử dụng dạng thức trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận trong kiểm tra tiếng Pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát thực trạng việc sử dụng dạng thức trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận trong kiểm tra tiếng Pháp - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Khảo sát thực trạng việc sử dụng dạng thức trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận trong kiểm tra tiếng Pháp 9 10 864