Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi ThanhTrinh Pham
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Anh Hiền

LỜI MỞ ĐẦU
Tầm quan trọng của đề tài:
Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa là phát triển mạnh mẽ về kinh tế, ổn định về chính trị.
Các quốc gia hợp tác với nhau cùng nhau phát triển trong điều kiện nền kinh tế thị trường,
các doanh nghiệp việt Nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và loại
hình doanh nghiệp với nhiều hình thức đa dạng, loại hình hoạt động phong phú, thay đổi
linh hoạt các doanh nghiệp đã góp phần quan trong trong việc thiết lập một nền kinh tế thị
trường năng động đã ổn định và phát triển mạnh mẽ.
Đặc biệt trong công việc đổi mới của đất nước từ nền kinh tế tập trung bao cấp
chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp cần phải
xác định yếu tố đầu vào hợp lý sao cho kết quả đầu ra là cao nhất. Với giá cả chất lượng sản
phẩm có sức thu hút đối với người tiêu dùng. Muốn thích nghi được các doanh nghiệp phải
tìm hiểu thấu đáo bản chất cơ chế quy luật của thị trường, nó hàm chứa nhiều quy luật mà
trong đó cạnh tranh là đặc thù của nền kinh tế.
Trong nền kinh tế mở hiện nay, đặt cho doanh nghiệp nhiều cơ hội và thách thức
mới. Một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp là phải tạo ra
sản phẩm hoàn hảo về chất lượng với giá thành hợp lý. Để cạnh tranh và đứng vững trên thị
trường thì các doanh nghiệp phải biết tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm để
thu được lợi nhuận cao. Lợi nhuận quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của doanh nghiệp
đó.
Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH xây dựng Phi Hà. Với kiến thức đã học ở
trường em chọn đề tài " kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm" làm đề tài cho
báo cáo thực tập của mình.
Mục đích của đề tài:
- Hệ thống hóa lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm.
- Vận dụng tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Phi Hà.
- Đề xuất những ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phảm tại công ty.

SVTH: Hồ Thị Thu Phương Lớp : DKE 097

Trang 1

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Anh Hiền

- Mục tiêu của tập hợp kế toàn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công
ty TNHH xây dựng Phi Hà là vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm có
ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao lợi nhuận tăng tích lũy cho doanh nghiệp.
Để làm tốt công việc này đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất nói chung và doanh
nghiệp xây lắp nói riêng cần phải tổ chức công tác kế...


!"#$%&'($)
 ! "
#$%&'()&& *+&
,&-.&/*(0$1
2,&(23,&24&&5
,&.&$&&64
*+&7&4&. "
89/&1&(:;*(<6& /;
=& *+& *(&.4:&>,&0
 %'?=$0;"@(&0;*'&=0
A=35%(&*+B,)&"C%!&*',&0
2;/0;D$6: *+&3$6
&9):"
E&F9,&D43
("C4&G&%$ =H1&:,&0
=0A0;*'&(&'?"83&G&B
*+&2,&0/!=0;&=0A
*''6"I'6$ =HJ1&J:,&
"
E&$2H61&E-K,H&L"@(3.MF
*+&NMO6'!!&=0AO
/H6:2"
*'+''($)P
Q%&?66'!=0;!&=0
A"
Q@6,R&!&=0AKS1&E-K,H&L"
Q8;G&?&1&6'!=0
;!&=001&"
, - . /01234567
 %$8
Khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: ThanhTrinh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp 9 10 830