Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi Kin Kin Nguyen
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2715 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 2
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG ................................ 5
1.1.

Khái niệm, bản chất của trả công lao động ...................................................5

1.2.

Vai trò của công tác trả công lao động ..........................................................7

1.3.

Các nguyên tắc của công tác trả công ...........................................................8

1.4.

Các yếu tố ảnh hƣởng đến trả công ...............................................................9

1.5.

Các hình thức trả công .................................................................................10

1.6.

Ý nghĩa của việc trả công lao động .............................................................14

PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG
TẠI CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN ....................................................... 16
2.1.

Khái quát chung về công ty TNHH Unico Global VN ...............................16

2.2

Tình hình lao động của doanh nghiệp .........................................................29

2.3.

Thực trạng công tác trả công tại doanh nghiệp ...........................................36

2.4.

Đánh giá chung về công tác trả công lao động tại công ty ..........................60

PHẦN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO
ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN ........................................... 63
3.1.

Hoàn thiện công tác trả lƣơng đối với lao động trực tiếp ............................63

3.2.

Hoàn thiện công tác phụ cấp cho lao động ..................................................64

3.3.

Hoàn thiện công tác trợ cấp cho lao động. ..................................................65

3.4.

Hoàn thiện công tác phúc lợi cho ngƣời lao động .......................................65

KẾT LUẬN ............................................................................................................... 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................... 68

SV thực hiện: Nguyễn Thị Thế

1

Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh

DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU
Hình 1.1: Sơ đồ trao đổi hàng hóa sức lao động ................................................................ 6
Hình 1.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác trả công lao động ...........
Khóa lun tt nghip ngành Qun tr kinh doanh
SV thc hin: Nguyn Th Thế 1
MC LC
LI M ĐẦU ............................................................................................................. 2
PHẦN 1: CƠ S LÝ THUYT V TR CÔNG LAO ĐỘNG ................................ 5
1.1. Khái nim, bn cht ca tr công lao động ................................................... 5
1.2. Vai trò ca công tác tr công lao đng .......................................................... 7
1.3. Các nguyên tc ca công tác trng ........................................................... 8
1.4. Các yếu t ảnh hƣởng đến tr công ............................................................... 9
1.5. Các hình thc tr công ................................................................................. 10
1.6. Ý nghĩa ca vic tr công lao động ............................................................. 14
PHN 2: PHÂN TÍCH THC TRNG CÔNG TÁC TR NG LAO ĐỘNG
TI CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN ....................................................... 16
2.1. Khái quát chung vng ty TNHH Unico Global VN ............................... 16
2.2 Tình hình lao đng ca doanh nghip ......................................................... 29
2.3. Thc trng công tác tr công ti doanh nghip ........................................... 36
2.4. Đánh giá chung v công tác tr công lao động ti công ty .......................... 60
PHN 3. MT S BIN PHÁP HOÀN THIN CÔNG TÁC TR CÔNG LAO
ĐỘNG TI CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN ........................................... 63
3.1. Hoàn thin công tác tr lƣơng đối với lao động trc tiếp ............................ 63
3.2. Hoàn thin công tác ph cấp cho lao động .................................................. 64
3.3. Hoàn thin công tác tr cấp cho lao đng. .................................................. 65
3.4. Hoàn thin công tác phúc lợi cho ngƣời lao động ....................................... 65
KT LUN ............................................................................................................... 67
TÀI LIU THAM KHO ......................................................................................... 68
Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh - Người đăng: Kin Kin Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh 9 10 508