Ktl-icon-tai-lieu

Khởi đầu dự án

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung Taâm Vieän Coâng Ngheä Chaâu AÙ taïi Vieät Nam (AITCV) Khôûi Ñaàu Döï AÙn
CHÖÔNG 2
KHÔÛI ÑAÀU DÖÏ AÙN
1. HÌNH THAØNH DÖÏ AÙN (Project Formulation)
Moät döï aùn ñöôïc hình thaønh qua caùc giai ñoaïn sau:
- Khaùi nieäm, yù töôûng vaø ñònh nghóa döï aùn (Conception, Idea and Defintion of Project)
Ra quyeát ñònh
- Nghieân cöùu tieàn khaû thi (Pre-Feasibility Study)
Ra quyeát ñònh
- Nghieân cöùu khaû thi (Feasibility Study)
Ra quyeát ñònh
- Thieát keá chi tieát (Detail Design)
Ra quyeát ñònh
- Thöïc hieän döï aùn (Project Implementation)
Vaán ñeà: Taïi sao döï aùn phaûi traûi qua nhieàu giai ñoaïn?
1.1 Khaùi nieäm vaø ñònh nghóa döï aùn
Trong giai ñoaïn naøy caàn traû lôøi caùc caâu hoûi chuû yeáu sau:
- Döï aùn ñaùp öùng nhu caàu gì?
- Döï aùn naøy coù phuø hôïp vôùi chuyeân moân vaø chieán löôïc cuûa Coâng ty hay khoâng?
Giai ñoaïn naøy coøn ñöôïc goïi laø giai ñoaïn nghieân cöùu cô hoäi ñaàu tö. Neáu vieäc traû lôøi caùc caâu hoûi
naøy gaëp khoù khaên thì vieäc hình thaønh döï aùn seõ coù theå khoâng khaû thi.
1.2 Nghieân cöùu tieàn khaû thi
- Muïc tieâu laø nghieân cöùu trieån voïng chung cuûa döï aùn
- Duy trì chaát löôïng thoâng tin chung cho moïi bieán soá
- Söû duïng thoâng tin thöù caáp
- Thoâng tin thieân leäch (giaù trò max, min) thì toát hôn giaù trò trung bình
Trong böôùc naøy traû lôøi caùc caâu hoûi:
PM2.doc G.V. Cao Haøo Thi
1
Khởi đầu dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khởi đầu dự án - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Khởi đầu dự án 9 10 217