Ktl-icon-tai-lieu

Khu vực công và tài chính công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 15500 lần   |   Lượt tải: 32 lần
KHU VỰC CÔNG VÀ
TÀI CHÍNH CÔNG
CHƯƠNG 1
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

07/03/12

1

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 Khu vực công
 Khái niệm và đặc điểm tài chính công
 Sự phát triển tài chính công
 Bản chất và chức năng tài chính công
 Vai trò tài chính công

07/03/12

2

KHU VỰC CÔNG
 Nền kinh tế chia ra thành 2 khu vực: khu vực công

và khu vực tư.
 Theo Stiglitz, khu vực công:
Hệ thống các cơ quan quyền lực: Hành pháp, tư
pháp và lập pháp.
 Hệ thống các đơn vị kinh tế của nhà nước: Các
doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị công ích.


Bạn có thể nêu ra một vài loại hình doanh nghiệp công
ích ở Việt Nam.

07/03/12

3

KHU VỰC CÔNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ
KINH TẾ CƠ BẢN
 Sản xuất cái gì?
 Sản xuất như thế nào ?
 Cung cấp cho ai?


Tại sao phải giải quyết các vấn đề đó

07/03/12

4

KHU VỰC CÔNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ
CƠ BẢN
 Khu vực tư giải quyết các vấn đề cơ bản chủ yếu

dựa vào cơ chế thị trường.
 Khu vực công giải quyết các vấn đề cơ bản chủ
yếu dựa vào chính sách lựa chọn công .
 Nền kinh tế thị trường kết hợp giữa 2 cơ chế:
Thất bại thị trường
 Tái phân phối


07/03/12

5

KHU VỰC CÔNG VÀ VAI TRÒ CHÍNH
PHỦ
 Kinh tế thị trường tự do cạnh tranh: chủ trương

“bàn tay vô hình” điều tiết nền kinh tế.


Nhà nước và thị trường: “Lassez – faire”

 Kinh tế thị trường hiện đại:
 Giai đoạn 1950-1970: đề cao vai trò nhà nước
(công nghiệp hóa hướng nội).
 Giai đoạn 1970-1990: đề cao vai trò thị trường
(chính sách tự do hóa).
 Giai đoạn hiện nay: phối hợp giữa thị trường và
chính phủ.
07/03/12

6

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM TÀI CHÍNH
CÔNG
 Harvey Rosen: lĩnh vực kinh tế học phân tích

chính sách thuế và chính sách chi tiêu của chính
phủ .
 Francoi Adam: lĩnh vực nghiên cứu quản lý tài
chính của các tổ chức công quyền .
 Phân biệt tài chính công và tài chính nhà nước

07/03/12

7

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM TÀI CHÍNH
CÔNG
 Sự khác biệt 2 khái niệm này bắt nguồn từ phát

triển của nền kinh tế thị trường và vai trò của
chính phủ .
 Tải chính nhà nước: tài chính công + các doanh
nghiệp nhà nước .
 Tài chính công của Việt nam: quỹ ngân sách nhà
nước, các quỹ ngoài ngân sách nhà nước + các
định chế tài chính công ( trường học, bênh viện…)

07/03/12

8

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM TÀI CHÍNH
CÔNG
 Tài chính công có các đặc điểm:




Thuộc sở hữu nhà nước.
Cung cấp hàng hóa công “ Free - rider”.
Quản lý minh bạch và công khai ( dân chủ) .

07/03/12

9

SỰ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH CÔNG
 Tài chính công cổ điển: hoạt động trong bối cảnh nền

kinh tế thị trường tự do cạnh tranh.
 Qu...
07/03/12
1
KHU VỰC CÔNG
TÀI CHÍNH CÔNG
CHƯƠNG 1
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
Khu vực công và tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khu vực công và tài chính công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Khu vực công và tài chính công 9 10 608