Ktl-icon-tai-lieu

KHU VỰC CÔNG và VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi letrang9696
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 1 lần
04-03-2015

ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT

Môn học: Kinh tế công
Chương 1:

KHU VỰC CÔNG
VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

GV. ThS. Doãn Thị Thanh Thủy

NỘI DUNG CHƯƠNG 1
• Khu vực công là gì?
• Vai trò kinh tế của nhà nước
• Các công cụ can thiệp của nhà nước
– Chi tiêu ngân sách
– Thuế, phí
– Xây dựng các quy định, cơ chế

• Lý thuyết lựa chọn công cộng
– Các cơ chế đo lường và tổng hợp lợi ích
• Cơ chế biểu quyết trực tiếp
• Cơ chế biểu quyết đại diện

– Phương pháp phân tích lợi ích – chi phí (xã hội)

1

04-03-2015

KHU VỰC CÔNG
• Khu vực công là khu vực không chịu sự tác động
có hiệu quả của thị trường cạnh tranh, bao gồm
các hoạt động tạo ra các sản phẩm, dịch vụ phục vụ
nhu cầu của xã hội do nhà nước trực tiếp đầu tư,
quản lý hoặc do tư nhân đầu tư quản lý nhưng có sự
chi phối đặc biệt của nhà nước thông qua hệ thống
luật pháp, chính sách, tiêu chuẩn riêng biệt.
• Cấp trung ương: quốc phòng, bưu điện, ngân hàng,
ngoại thương, …
• Cấp địa phương: giáo dục, cảnh sát, chữa cháy, thư
viện, cấp thoát nước, …

PHÂN BIỆT KHU VỰC CÔNG VÀ KHU VỰC
TƯ
• Những cơ quan, đơn vị thuộc khu vực công: người
chịu trách nhiệm lãnh đạo thường được lựa chọn từ
quá trình bầu cử hoặc chỉ định.
Các cơ quan tư nhân: người lãnh đạo, điều hành được
cổ đông hoặc ban quản trị lựa chọn.
• Các cơ quan thuộc khu vực công: được giao quyền
hạn nhất định, có thể bắt buộc đối tượng nào đó làm
một việc cụ thể.
 Khu vực công có khả năng làm những việc mà khu vực tư
không thể làm được.

2

04-03-2015

CÁC LỰA CHỌN CỦA KHU VỰC CÔNG
•
•
•
•

Sản xuất cái gì?
Sản xuất như thế nào?
Sản xuất cho ai?
Lựa chọn cho tập thể?

VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC
Sửa chữa các thất bại
thị trường
Phân phối và phân phối
lại đảm bảo công bằng

Khuyến dụng

3

04-03-2015

SỬA CHỮA THẤT BẠI THỊ TRƯỜNG
• Thị trường không cạnh tranh (độc quyền)
• Thông tin bất cân xứng, không trung thực
• Ngoại tác
• Hàng hóa công
• Thị trường không đầy đủ
• Thị trường mất cân bằng
 Thị trường phân bổ nguồn lực không hiệu quả
 Can thiệp phân bổ lại nguồn lực để đảm bảo hiệu
quả

PHÂN PHỐI VÀ PHÂN PHỐI LẠI
• Thị trường cạnh tranh có thể gây ra các vấn đề phân
phối thu nhập không công bằng.
• Tại sao nhà nước cần giảm bất bình đẳng?
– Phân phối lại không làm giảm của cải nhưng tăng
phúc lợi;
– Động viên người nghèo, tăng lòng tin đối với
chính phủ, nỗ lực trong các hoạt động kinh tế.
 Tránh các rủi ro bất ổn về mặt chính trị, góp phần
tăng trưởng kinh tế.

4

04-03-2015

Các lý thuyết phân phối thu nhập: hàm
...
04-03-2015
1
KHU VỰC CÔNG
VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC
Môn học: Kinh tế công
GV. ThS. Doãn Thị Thanh Thủy
Chương 1:
ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ LUẬT
NỘI DUNG CHƯƠNG 1
Khu vực công là gì?
Vai trò kinh tế của nhà nước
Các công cụ can thiệp của nhà nước
Chi tiêu ngân sách
Thuế, phí
Xây dựng các quy định, cơ chế
Lý thuyết lựa chọn công cộng
Các cơ chế đo lường và tổng hợp lợi ích
Cơ chế biểu quyết trực tiếp
Cơ chế biểu quyết đại diện
Phương pháp phân tích lợi ích – chi phí (xã hội)
KHU VỰC CÔNG và VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHU VỰC CÔNG và VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC - Người đăng: letrang9696
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
KHU VỰC CÔNG và VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 9 10 4