Ktl-icon-tai-lieu

Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản

Được đăng lên bởi Diep Le
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2628 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản
Khủng hoảng kinh tế là sự suy giảm các hoạt động kinh tế kéo dài và trầm trọng hơn cả suy
thoái trong chu kỳ kinh tế.
Nếu như trong sản xuất hàng hoá giản đơn, với sự phát triển chức năng làm phương tiện
thanh toán của tiền tệ đã làm xuất hiện khả năng nổ ra khủng hoảng kinh tế, thì đến chủ
nghĩa tư bản khi nền sản xuất đã xã hội hoá cao độ,khủng hoảng kinh tế là điều không
tránh khỏi.
Từ đầu thế kỷ XIX, sự ra đời của đại công nghiệp cơ khí đã làm cho quá trình sản xuất tư
bản chủ nghĩa bị những cuộc khủng hoảng làm gián đoạn một cách chu kỳ. Hình thức đầu
tiên và phổ biến trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là khủng hoảng sản xuất "thừa". Khi
khủng hoảng nổ ra hàng hoá không tiêu thụ được, sản xuất bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp
bị vỡ nợ, phá sản, thợ thuyền bị thất nghiệp, thị trường bị rối loạn. Tình trạng thừa hàng
hoá không phải là so với nhu cầu của xã hội, mà là "thừa" so với sức mua có hạn của quần
chúng lao động. Trong lúc khủng hoảng thừa đang nổ ra, hàng hoá đang bị phá huỷ thì hàng
triệu người lao động lại lâm vào tình trạng đói khổ vì họ không có khả năng thanh toán.
Nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt nguồn từ chính mâu thuẫn
cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Đó là mâu thuẫn giữa tính chất và trình độ xã hội hoá cao
của lực lượng sản xuất với chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất
chủ yếu của xã hội. Mâu thuẫn này biểu hiện ra thành các mâu thuẫn sau:
- Mâu thuẫn giữa tính tổ chức, tính kế hoạch trong từng xí nghiệp rất chặt chẽ và khoa
học với khuynh hướng tự phát vô chính phủ trong toàn xã hội.
- Mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp tư sản và giai cấp lao động làm thuê.
- Mâu thuẫn giữa khuynh hướng tích lũy, mở rộng không có giới hạn của tư bản với sức
mua ngày càng eo hẹp của quần chúng do bị bần cùng hoá.
Cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên nổ ra vào năm 1825 ở nước Anh và cuộc khủng hoảng
đầu tiên mang tính chất thế giới tư bản chủ nghĩa nổ ra vào năm 1847.

Đề tài: Phân tích nguyên nhân, hậu quả của khủng hoảng kinh tế và biện pháp khắc
phục.Liên hệ thực tiển
I. NGUYÊN NHÂN CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
Trong thị trường tự do tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của mọi hành vi
kinh tế.
Mỗi khi tính toán cho thấy có lợi nhuận, các nhà tư bản sẵn sàng lao vào cuộc chơi: vay
tiền -đầu tư - sản xuất - bán hàng ra thị trường. Nhưng khi lượng hàng hóa quá nhiều,
vượt quá khả năng tiêu dùng sẽ dẫn đến tình trạng sản xuất thừa - căn nguyên của khủng
hoảng.
Để bảo ...
Khng hong kinh tế trong ch nghĩa tư bn
Khng hong kinh tế là s suy gim các hot đng kinh tế kéo dài và trm trng hơn c suy
thoái trong chu kỳ kinh tế.
Nếu như trong sn xut hàng hoá gin đơn, vi s phát trin chc năng làm phương tin
thanh toán ca tin t đã làm xut hin kh năng n ra khng hong kinh tế, thì đến ch
nghĩa tư bn khi nn sn xut đã xã hi hoá cao đ,khng hong kinh tế là điu không
tránh khi.
T đu thế k XIX, s ra đi ca đi công nghip cơ khí đã làm cho quá trình sn xut tư
bn ch nghĩa b nhng cuc khng hong làm gián đon mt cách chu kỳ. Hình thc đu
tiên và ph biến trong nn sn xut tư bn ch nghĩa là khng hong sn xut "tha". Khi
khng hong n ra hàng hoá không tiêu th được, sn xut b thu hp, nhiu doanh nghip
b v n, phá sn, th thuyn b tht nghip, th trường b ri lon. Tình trng tha hàng
hoá không phi là so vi nhu cu ca xã hi, mà là "tha" so vi sc mua có hn ca qun
chúng lao đng. Trong lúc khng hong tha đang n ra, hàng hoá đang b phá hu thì hàng
triu người lao đng li lâm vào tình trng đói kh vì h không có kh năng thanh toán.
Nguyên nhân ca khng hong kinh tế tư bn ch nghĩa bt ngun t chính mâu thun
cơ bn ca ch nghĩa tư bn. Đó là mâu thun gia tính cht và trình đ xã hi hoá cao
ca lc lượng sn xut vi chế đ s hu tư nhân tư bn ch nghĩa v tư liu sn xut
ch yếu ca xã hi. Mâu thun này biu hin ra thành các mâu thun sau:
- Mâu thun gia tính t chc, tính kế hoch trong tng xí nghip rt cht ch và khoa
hc vi khuynh hướng t phát vô chính ph trong toàn xã hi.
- Mâu thun đi kháng gia giai cp tư sn và giai cp lao đng làm thuê.
- Mâu thun gia khuynh hướng tích lũy, m rng không có gii hn ca tư bn vi sc
mua ngày càng eo hp ca qun chúng do b bn cùng hoá.
Cuc khng hong kinh tế đu tiên n ra vào năm 1825 nước Anh và cuc khng hong
đu tiên mang tính cht thế gii tư bn ch nghĩa n ra vào năm 1847.
Đề tài: Phân tích nguyên nhân, hậu quả của khủng hoảng kinh tế và biện pháp khắc
phục.Liên hệ thực tiển
I. NGUYÊN NHÂN CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
Trong thị trường tự do tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của mọi hành vi
kinh tế.
Mỗi khi tính toán cho thấy có lợi nhuận, các nhà tư bản sẵn sàng lao vào cuộc chơi: vay
tiền -đầu tư - sản xuất - bán hàng ra thị trường. Nhưng khi lượng hàng hóa quá nhiều,
vượt quá khả năng tiêu dùng sẽ dẫn đến tình trạng sản xuất thừa - căn nguyên của khủng
hoảng.
Để bảo đảm cho lợi ích của mình, giới chủ tư bản đã bằng mọi giá thúc đẩy tư nhân hóa
các doanh nghiệp và tự do hóa thị trường, giảm thiểu tối đa sự can thiệp của nhà nước
vào sự vận
hành nền kinh tế. Lợi ích của các tập đoàn tư bản là động lực, mục đích chủ yếu và tạo
thành các điều kiện, sức mạnh chi phối chính sách phát triển của các nhà nước tư bản chủ
nghĩa.
Chính vì thế, nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ chính mâu thuẫn cơ bản
của chủ nghĩa tư bản . Đó là mâu thuẫn giữa trình độ xã hội hóa cao của lực lượng sản
xuất với chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội .
Mâu thuẫn này biểu hiện ra thành các mâu thuẫn sau:
- Mâu thuẫn giữa tính tổ chức, tính kế hoạch trong từng xí nghiệp rất chặt chẽ và khoahọc
với khuynh hướng tự phát vô chính phủ trong toàn xã hội .Vì mục đích lợi nhuận, các nhà
tư bản một mặt tìm cách hợp lí hóa sản xuất để giảm chi phí; mặt khác , chỉ đầu tư vào
các ngành có lợi nhuận cao. Kết quả, đến một lúc nào đó có sự mất cân đối giữa các
Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản - Người đăng: Diep Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản 9 10 737