Ktl-icon-tai-lieu

Khủng hoảng nợ châu âu

Được đăng lên bởi martaohily
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2012-2014

Kinh tế vĩ mô
Ghi chú Bài giảng 22

Khủng hoảng nợ châu Âu

Kinh tế vĩ mô
Ghi chú Bài giảng 22

Khủng hoảng nợ châu Âu
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về khủng hoảng nợ châu Âu. Đây là chủ đề quan trọng
trong kinh tế học vĩ mô vì nhiều lý do. Thứ nhất, các quốc gia sử dụng đồng euro làm
đồng tiền chính thức chiếm tỉ lệ lớn trong tổng cầu thế giới, có nghĩa là điều gì xảy ra ở
các nước này đều có ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Tỉ trọng GDP toàn cầu của khu vực
đồng euro vẫn duy trì ở 20%, trong khi tỉ trọng của Mỹ giảm còn Trung Quốc thì tăng
lên. Thứ hai, khủng hoảng nợ châu Âu minh hoạ tác động gây bất ổn tiềm tàng của các
dòng vốn lớn lên bảng cân đối tài sản. Mặc dù cuộc khủng hoảng thường được mô tả
trên báo chí như là câu chuyện đơn giản do chính phủ đi vay quá mức, câu chuyện thực
sự phức tạp hơn. Dòng vốn vào gây bất cân đối tài khoản vãng lai và đẩy mức độ vay
nợ của cả khu vực nhà nước lẫn tư nhân lên cao. Các khoản nợ lớn này khiến các quốc
gia trở nên nhạy cảm khi khủng hoảng toàn cầu xảy ra năm 2008.
Bắt đầu bằng một số thông tin lịch sử. Khi Liên Xô sụp đổ, Đông và Tây Đức nhanh
chóng thống nhất. Điều này có nghĩa là việc tái lập nước Đức hùng mạnh ngay tại trung
tâm của châu Âu, một triển vọng mà không phải quốc gia nào cũng chào đón, cụ thể là
Pháp, nơi mà ký ức của hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ 20 vẫn còn mới (tổng
thống Pháp François Mitterrand từng có câu nói đùa nổi tiếng rằng ông yêu nước Đức
đến nỗi chỉ muốn có hai nước Đức). Đức cũng hiểu rằng họ chỉ có thể tái hợp trong
ngắn hạn trong bối cảnh phải tăng cường cả Liên minh châu Âu.
Hiệp ước Maastricht được thống nhất năm 1992 đã chuyển đổi Cộng đồng châu Âu
thành Liên minh châu Âu với nhánh hành pháp (Ủy ban châu Âu), nhánh lập pháp
(Quốc hội châu Âu) và nhánh tư pháp (Tòa công lý châu Âu). Hiệp ước này cũng tạo ra
Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và định hướng để EU áp dụng đồng tiền duy
nhất cho cả khu vực. Đồng euro chính thức áp dụng năm 2002 và hiện là đồng tiền
chung của 22 quốc gia châu Âu. Do đó CÂ có đồng tiềng riêng, ngân hàng trung ương
thống nhất nhưng không có bộ tài chính và chính sách ngân sách thống nhất. Lổ hỗng
này trở thành nhân tố quan trọng trong sự cố khủng hoảng nợ CÂ, như sau:
Các quốc gia khu vực đồng euro phát hành trái phiếu bằng euro. Từ 2002 cho đến
khủng hoảng tài chính toàn cầu. ECB xem những trái phiếu này là không có rủi ro. Các

Jonathan Pincus

1

Chương trình Giảng dạy Kinh ...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2012-2014
Kinh tế vĩ mô
Ghi chú Bài ging 22
Khng hong n châu Âu
Jonathan Pincus 1
Kinh tế vĩ
Ghi chú Bài ging 22
K
K
h
h
n
n
g
g
h
h
o
o
n
n
g
g
n
n
c
c
h
h
â
â
u
u
Â
Â
u
u
Hôm nay chúng ta s tho lun v khng hong n châu Âu. Đây là chủ đề quan trng
trong kinh tế học mô nhiều do. Th nht, các quc gia s dụng đồng euro làm
đồng tin chính thc chiếm t l ln trong tng cu thế giới, có nghĩa điều gì xy ra
các nước này đều ảnh hưởng đến tt c chúng ta. T trng GDP toàn cu ca khu vc
đồng euro vn duy trì 20%, trong khi t trng ca M gim còn Trung Quốc thì tăng
lên. Th hai, khng hong n châu Âu minh ho tác động gây bt n tim tàng ca các
dòng vn ln lên bảng cân đối tài sn. Mc cuc khng hoảng thường được t
trên báo chí như là câu chuyện đơn giản do chính ph đi vay quá mức, câu chuyn thc
s phc tạp hơn. Dòng vn vào gây bất cân đối tài khon ng lai đy mức độ vay
n ca c khu vc nhà nước lẫn tư nhân lên cao. Các khon n ln này khiến các quc
gia tr nên nhy cm khi khng hong toàn cu xảy ra năm 2008.
Bắt đầu bng mt s thông tin lch s. Khi Liên sụp đổ, Đông Tây Đức nhanh
chóng thng nht. Điều này có nghĩa là vic tái lp nước Đức hùng mnh ngay ti trung
tâm ca châu Âu, mt trin vng không phi quốc gia nào cũng chào đón, cụ th
Pháp, nơi c ca hai cuc chiến tranh thế gii trong thế k 20 vn còn mi (tng
thng Pháp François Mitterrand từng câu nói đùa nổi tiếng rằng ông yêu nước Đức
đến ni ch muốn hai nước Đức). Đức cũng hiểu rng h ch th tái hp trong
ngn hn trong bi cnh phải tăng cường c Liên minh châu Âu.
Hiệp ước Maastricht được thng nhất năm 1992 đã chuyển đổi Cng đồng châu Âu
thành Liên minh châu Âu vi nhánh hành pháp (y ban châu Âu), nhánh lp pháp
(Quc hội châu Âu) nhánh tư pháp (Tòa công châu Âu). Hiệp ước này cũng to ra
Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) định hướng để EU áp dụng đồng tin duy
nht cho c khu vực. Đồng euro chính thc áp dng năm 2002 hiện đồng tin
chung ca 22 quốc gia châu Âu. Do đó đng tiềng riêng, ngân hàng trung ương
thng nhất nhưng không b tài chính chính sách ngân sách thng nht. L hng
này tr thành nhân t quan trng trong s c khng hong n CÂ, như sau:
Các quc gia khu vực đồng euro phát hành trái phiếu bng euro. T 2002 cho đến
khng hong tài chính toàn cu. ECB xem nhng trái phiếu này không ri ro. Các
Khủng hoảng nợ châu âu - Trang 2
Khủng hoảng nợ châu âu - Người đăng: martaohily
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Khủng hoảng nợ châu âu 9 10 454