Ktl-icon-tai-lieu

Khuôn khổ chi tiêu

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 5820 lần   |   Lượt tải: 20 lần
LẬP NGÂN SÁCH THEO
ĐẦU RA VÀ KHUÔN KHỔ
CHI TIÊU TRUNG HẠN
CHƯƠNG 6
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

07/02/12

1

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 Các tiếp cận lập ngân sách theo đầu ra
 Phương pháp luận xác định đầu ra
 Khuôn khổ chi tiêu trung hạn

07/02/12

2

KHÁI NIỆM LẬP NGÂN THEO ĐẦU RA
 Đặt vấn đề:

Nguồn lực giới hạn >< nhu cầu vô hạn
 Chính trị và dân chủ
 Quan liêu và tham nhũng
 Trách nhiệm, minh bạch và công khai


07/02/12

3

KHÁI NIỆM LẬP NGÂN THEO ĐẦU RA
 Lập ngân sách theo kết quả đầu ra là phương thức

soạn lập ngân sách dựa vào cơ sở tiếp cận những
thông tin đầu ra để phân bổ và đánh giá sử dụng
nguồn lực tài chính nhằm hướng vào việc đạt được
những mục tiêu chiến lược phát triển .

07/02/12

4

KHÁI NIỆM LẬP NGÂN THEO ĐẦU RA
Söï thích hôïp
Caùc muïc tieâu
chieán löôïc
kinh teá xaõ
hoäi

Keát quaû
thöïïc teá
Chi phí 
thöïc 
teá

Hieäu
löïc

Ñaàu ra

Hieäu
quaû

Keát quaû theo
keá hoaïch

Ñaàu vaøo

Chi phí

07/02/12

5

ĐẶC ĐIỂM LẬP NGÂN SÁCH THEO ĐẦU RA

 Ngân sách lập theo thời gian trung hạn.
 Ngân sách được lập dựa vào nhu cầu, hướng tới

khách hàng .
 Hợp nhất giữa kế hoạch chi thường xuyên và kế
hoạch chi đầu tư.
 Phải có cam kết chặt chẽ.
 Phân bổ ngân sách dựa theo thứ tự ưu tiên chiến lược.

07/02/12

6

SỰ KHÁC NHAU GIỮA LẬP NGÂN SÁCH ĐẦU
VÀO VÀ LẬP NGÂN SÁCH ĐẦU RA
 Quy trình chiến lược lập ngân sách theo đầu vào:
1

Ñaàu vaøo
(T/ löông
Coâng cuï
…)

07/02/12

Quy 
trình

2

Ñaàu ra
(Haøng
hoùa, dòch
vuï coâng…)

3

Keát quaû 
(Taùc
ñoäng
ñeán xaõ
hoäi)

7

SỰ KHÁC NHAU GIỮA LẬP NGÂN SÁCH ĐẦU
VÀO VÀ LẬP NGÂN SÁCH ĐẦU RA
 Quy trình chiến lược lập ngân sách theo đầu kết

quả đầu ra :
Ñaàu vaøo 
(tieàn löông
coâng cuï
haøng hoùa)

Ñaàu ra: 
haøng hoùa 
vaø dòch vuï

Quy trình
(5)

(6)

(7)

Keát quaû
taùc ñoäng
ñeán xaõ hoäi

(4)
Caùc yeáu 
toá ñaàu 
vaøo laø gì?

07/02/12

(3)

Toå chöùc quaù 
trình hoaït 
ñoäng nhö 
theá naøo?

(2)

Ñaàu ra laø 
caùi 
gì ?

(1)

Keát quaû 
mong muoán 
laø gì?

8

CÁC LOẠI ĐẦU RA
 Đầu ra cung cấp cho bên ngoài
 Đầu ra cung cấp trong nội bộ

 Đo lường đầu ra:


Số lượng



Chất lượng



Thời gian



Chi phí

07/02/12

9

KHUÔN KHỔ CHI TIÊU TRUNG HẠN
 Khuôn khổ chi tiêu trung hạn là một phương pháp

soạn lập NSNN được xác định trong giới hạn nguồn
lực tổng thể từ trên xuống và kết hợp với các dự
toán kinh phí từ dưới lên hợp thành chính sách chi
tiêu được phân bổ phù hợp với các ưu tiên chiến
lược đã được chính phủ chấp nhận.

07/02/12

10

KHUÔN KHỔ CHI TIÊU TRUNG HẠN
Mối liên kết chí...
07/02/12
1
LẬP NGÂN SÁCH THEO
ĐẦU RA VÀ KHUÔN KHỔ
CHI TIÊU TRUNG HẠN
CHƯƠNG 6
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
Khuôn khổ chi tiêu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khuôn khổ chi tiêu - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Khuôn khổ chi tiêu 9 10 47