Ktl-icon-tai-lieu

kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trong phần mềm máy tính

Được đăng lên bởi Tran Thi Nhung
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LOGO

NHÓM 8



TÌNH HUỐNG 14
 Trình bày các thủ tục kiểm soát của hệ thống
kiểm soát nội bộ trong môi trường máy tính?

COMPANY LOGO



THỦ TỤC KIỂM SOÁT TRONG MÔI TRƯỜNG
MÁY TÍNH

1

Đặc điểm môi trường máy tính

2

Rủi ro trong môi trường máy tính

3

Thủ tục kiểm soát trong môi trường máy tính

COMPANY LOGO



Không đảm bảo nguyên
tắc bất kiêm nhiệm

Tự động xử lý
các nghiệp vụ

Thông tin các tập tin
phải thông qua máy
Dể dàng gian lận

Đặc điểm

Dữ liệu được nhập trực tiếp mà
không cần chứng từ bằng giấy

Các dấu vết không thể
quan sát bằng mắt

Cập nhật 1 lần ảnh
hưởng nhiều tập tin
COMPANY LOGO



Phân loại
HTTT KT
XỬ LÝ BÁN
THỦ CÔNG
• Nhân viên
kế toán sử
dụng phần
mềm excel
• qua các
hàm, lệnh
hỗ trợ xử lý
dữ liệu,
trích lọc,
tổng hợp
BCTC
• AD cho DN
nhỏ & vừa

TỰ ĐỘNG HÓA
CÔNG TÁC KẾ TOÁN
• Toàn bộ công tác kế
toán được thực hiện
trên máy tính
• Các bộ phận phòng
ban có thể sử dụng DL
không được khai thác
chia sẽ
• Chứng từ do phòng
ban khác lập phải in
ra,ký duyệt và nhập
vào máy

TỰ ĐỘNG HÓA
CÔNG TÁC QUẢN LÝ
• Ứng dụng TH cho
tất cả các phòng
ban
• Tất cả các phần
mềm trong DN đều
có thể khai thác,
truy xuất, chia sẽ
dữ liệu
• Dữ liệu đầu vào có
thể là chứng từ
bằng giấy, do các
hệ thống khác
chuyển đến
• Quá trình xử lý dữ
liệu khép kín
COMPANY LOGO



Rủi ro
trong
môi
trường
máy
tính

Liên quan đến việc
• Đầu vào: DL sai,
thực hiện các nghiệp
không chính xác,
vụ kinh tế
không hợp lệ
• Xử lý: sai về phân
Rủi ro kinh doanh
loại tính toán sai
• Kết quả: BCTC
không chính
xác,
• Quy
trình phát
chuyển tri
không
ển hệ thống: hệ
đúng ngườth
i nh
ận.không vận
ống
hành đúng quy
trình, không đáp
Rủi ro trong xử lý thông tin
ứng nhu cầu
• Nhân sự
• Thiết bị
• DL trong hệ thống
Rủi ro liên quan đến hệ thống

COMPANY LOGO



1
2
3
4

• Cậ•p HTTT
nhật th
trong
ườngmôi
xuyên
trườ1
ng
Kiểm •soát
kếkho
ế toán
ạchung
ch an
có ninh
tính tích
toànhợp
Không kiểm soát tốt dễ
cao, thdi
ửệtnục được thực
dẫn đến lãng phí, kiểm
• Xác đị
hinh
ện ai
bởlà
i các
ngườ
cái nhân
cần
soát dự án phát triển hệ
thông
riêng
tin?
biH
ệbọ
t,ị cm
có
ầấntth
thông
ể đượ
c
• Máy
tính
hay
b
ị
thống sẽ đảm bảo thời
tinkthay
gì?
ết hKhi
ợ
pếtrong
nào
cki
ầch
n?
ứcDo
n
ăng
th
linh
ệ
n
d
ẫ
n
gian phát triển hợp lý, ít
hn
ệ
củ
th
aổn
ốcá
ng
nhân
nào
c
ấp?
kh
ả
Xác
lập
kế
hoạch
an
ninh
đế
t
h
ạ
i
v
ậ
t
ch
ấ
t
cho
tốn kém về thời gian và
năứng
gian
lậcho
n cao
t
ổ
ch
c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trong phần mềm máy tính - Người đăng: Tran Thi Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trong phần mềm máy tính 9 10 178