Ktl-icon-tai-lieu

KIểm soát lãi suất và tự do hóa lãi suất

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 1 lần
më ®Çu.
L·i suÊt lµ mét ph¹m trï kinh tÕ quan träng ®îc ®Ò cËp trªn nhiÒu lÜnh vùc
cña ®êi sèng kinh tÕ tõ tiÕt kiÖm, ®Çu t, kiÓm so¸t l¹m... Nhµ níc sö dông l·i
suÊt lµm c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®iÒu tiÕt c¸c quan hÖ kinh tÕ nh»m môc
tiªu t¨ng trëng ph¸t triÓn. Do tÇm quan träng vµ c¸ch thøc t¸c ®éng vµo l·i suÊt
cña nhµ níc h×nh thµnh nªn nhiÒu quan ®iÓm, xu híngkh¸c nhau vÒ l·i suÊt vµ
®iÒu hµnh l·i suÊt. Trong tËp chuyªn ®Ò nµy sÏ tËp trung vµo ph©n tÝch hai ®Þnh
h¬ng c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh l·i suÊt lµ kiÓm so¸t l·i suÊt vµ tù do ho¸
l·i suÊt. KiÓm so¸t l·i suÊt vµ cè g¾ng duy tr× mét c¬ chÕ Ên ®Þnh l· suÊt ¸p ®Æt
vµo thÞ trêng. §©y lµ cong cô mang tÝnh hµnh chÝnh.Tù do ho¸ l·i suÊt ®Ò cao sù
u viÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng trong viÖc h×nh thµnh l·i suÊt. C¸c c«ng cô phôc phô
cho quµ tr×nh tiÕn t do ho¸ còng ®îc ®Ò cËp tíi ë møc ®é nhÊt ®Þnh.
§Ó tiÕp tôc c¶i c¸ch chÝnh s¸ch l·i suÊt híng tíi môc tiªu l·i suÊt dùa trªn c¬
së thÞ trêng, chuyªn ®Ò ph©n tÝch thùc tr¹ng ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt thêi
gian qua ë ViÖt Nam. ViÖc ph©n tÝch sÏ ®óc rót ra nh÷ng u nhîc ®iÓm nh»m
thùc hiÖn triÖt ®Ó h¬n linh ho¹t h¬n vai trß cña ng©n hµng nhµ níc vµ tõ viÖc
nghiªn cøu thùc tr¹ng ®Ó ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Èy nhanh h¬n qu¸
tr×nh hoµ nhËp cña ViÖt Nam víi mÆt b»ng l·i suÊt thÕ giíi vµ theo th«ng lÖ
quèc tÕ.
T«i mong muèn r»ng, tËp ®Ò ¸n nµy sÏ mang l¹i nh÷ng h÷u Ých trong qu¸
tr×nh häc tËp vµ cã thÓ gãp phÇn nhá bÐ vµo qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch,
x©y dùng c¸c quy chÕ vËn hµnh qu¶n lý l·i suÊt cña ng©n hµng nhµ níc ngµy
mét tèt h¬n.

ch¬ng i
l·i suÊt vµ tù do ho¸ l·i suÊt.

I. L·i suÊt
1. Nh÷ng kh·i niÖm vÒ l·i suÊt
1

L·i suÊt lµ gi¸ cña vèn, chi phÝ ph¶i tr¶ cho viÖc thuª vèn.
Trong nÒn kinh tÕ lu«n cã nh÷ng chñ thÓ t¹m thêi d thõa vèn, cïng lóc ®ã cã
nh÷ng ngêi cã c¬ héi ®Çu t sinh lîi, cÇn vèn song l¹i thiÕu vèn, thÞ trêng tµi
chÝnh ra ®êi lµm th«ng suèt qu¸ tr×nh chuyÓn vèn tõ ngêi thõa vèn sang ngêi
cÇn vèn, c¸c chñ thÓ qua quan hÖ vay mîn tÝn dông hoÆc mua b¸n c¸c c«ng cô
nî ®Òu ®¹t ®îc môc ®Ých cña m×nh; ngêi thõa vèn võa b¶o ®¶m ®îc vèn võa thu
®îc lîi, ngêi thiÕu vèn võa dîc ®¸p øng ®ñ cho ®µu t. Tõ thÞ trêng ®ã, l·i suÊt ®îc h×nh thµnh nh gi¸ c¶ cña mét lo¹i hµng ho¸(ë ®©y lµ vèn), nã lµ chi phÝ mµ
ngêi ®i vay ph¶i tr¶ cho ngêi cho vay ®Ó ®îc quyÒn sö dông vèn, nã vËn ®éng
tu©n theo quy luËt cung cÇu, x¸c ®Þnh trªn c¬ së c©n b»ng gi÷a nhu cÇu vÒ vèn
v¸ cung vÒ vèn trªn thÞ trêng.
Nh vËy, l·i suÊt chÝnh lµ tÝn hiÖu thÞ trêng tham ...
më ®Çu.
L·i suÊt lµ mét ph¹m trï kinh quan träng ®îc ®Ò cËp trªn nhiÒu lÜnh vùc
cña ®êi sèng kinh tõ tiÕt kiÖm, ®Çu t, kiÓm so¸t l¹m... Nhµ níc dông l·i
suÊt lµm c«ng cña chÝnh s¸ch tiÒn ®iÒu tiÕt c¸c quan kinh nh»m môc
tiªu t¨ng trëng ph¸t triÓn. Do tÇm quan träng c¸ch thøc t¸c ®éng vµo l·i suÊt
cña nhµ nícnh thµnh nªn nhiÒu quan ®iÓm, xu híngkh¸c nhau l·i suÊt
®iÒu hµnh l·i suÊt. Trong tËp chuyªn ®Ò nµy tËp trung vµo ph©n tÝch hai ®Þnh
h¬ng c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh l·i suÊt lµ kiÓm so¸t l·i suÊt tù do ho¸
l·i suÊt. KiÓm so¸t l·i suÊt vµ g¾ng duy tr× mét c Ên ®Þnh l· suÊt ¸p ®Æt
vµo thÞ trêng. §©y lµ cong cô mang tÝnh hµnh chÝnh.Tù do ho¸ l·i suÊt ®Ò cao sù
u viÖt cña chÕ thÞ trêng trong viÖc h×nh thµnh l·i suÊt. C¸c c«ng phôc phô
cho quµ tr×nh tiÕn t do ho¸ còng ®îc ®Ò cËp tíi ë møc ®é nhÊt ®Þnh.
§Ó tiÕp tôc c¶i c¸ch chÝnh s¸ch l·i suÊt híng tíi môc tiªu l·i suÊt dùa trªn c¬
thÞ trêng, chuyªn ®Ò ph©n tÝch thùc tr¹ng ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt thêi
gian qua ë ViÖt Nam. ViÖc ph©n tÝch ®óc rót ra nh÷ng u nhîc ®iÓm nh»m
thùc hiÖn triÖt ®Ó h¬n linh ho¹t h¬n vai trß cña ng©n hµng nhµ níc viÖc
nghiªn cøu thùc tr¹ng ®Ó ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Èy nhanh h¬n qu¸
tr×nh hoµ nhËp cña ViÖt Nam víi mÆt b»ng l·i suÊt thÕ giíi theo th«ng
quèc tÕ.
T«i mong muèn r»ng, tËp ®Ò ¸n nµy mang l¹i nh÷ng h÷u Ých trong qu¸
tr×nh häc tËp thÓ gãp phÇn nhá vµo qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch,
x©y dùng c¸c quy chÕ vËn hµnh qu¶n l·i suÊt cña ng©n hµng nhµ níc ngµy
mét tèt h¬n.
ch¬ng i
l·i suÊt vµ tù do ho¸ l·i suÊt.
I. L·i suÊt
1. Nh÷ng kh·i niÖm vÒ l·i suÊt
1
KIểm soát lãi suất và tự do hóa lãi suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIểm soát lãi suất và tự do hóa lãi suất - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
KIểm soát lãi suất và tự do hóa lãi suất 9 10 50