Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm soát nội bộ

Được đăng lên bởi Doan Trang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3. Báo cáo về khiếm khuyết của hệ thống kiểm soát nội bộ:
Khiếm khuyết ở đây được hiểu là những thiếu sót có thực hoặc tiềm ẩn mà người giám sát
phát hiện được và cần điều chỉnh hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đề
ra.
Các khiếm khuyết của hệ thống kiểm soát nội bộ có thể phát hiện được từ nhiều nguồn: giám
sát thường xuyên, giám sát định kỳ và từ bên ngoài (như khách hàng, nhà cung cấp hay các đối
tác khác).
Khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ tồn tại khi:
-Cách thức thiết kế, thực hiện hoặc vận hành một kiểm soát không thể ngăn chặn hoặc phát
hiện và sửa chữa một cách kịp thời những sai sót trong báo cáo tài chính.
- Thiếu một kiểm soát cần thiết để ngăn chặn hoặc phát hiện và sửa chữa một cách kịp thời
những sai sót trong báo cáo tài chính.
Khiếm khuyết nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ là một hoặc nhiều khiếm khuyết trong
kiểm soát nội bộ kết hợp lại mà theo xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên là đủ nghiêm
trọng và cần sự lưu ý của ban quản trị đơn vị được kiểm toán.
Sự nghiêm trọng của một khiếm khuyết hoặc của các khiếm khuyết kết hợp lại trong kiểm
soát nội bộ không chỉ phụ thuộc vào việc sai sót đã xảy ra hay chưa mà còn phụ thuộc vào khả
năng sai sót có thể xảy ra và mức độ nghiêm trọng của sai sót. Do đó, những khiếm khuyết
nghiêm trọng vẫn có thể tồn tại mặc dù kiểm toán viên không phát hiện được các sai sót trong
quá trình kiểm toán.
Những vấn đề mà kiểm toán viên có thể xem xét khi xác định một khiếm khuyết hoặc các
khiếm khuyết kết hợp lại trong kiểm soát nội bộ có tạo thành khiếm khuyết nghiêm trọng hay
không, bao gồm:
1. Khả năng các khiếm khuyết dẫn đến những sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính trong

tương lai.
2. Khả năng mất mát hoặc gian lận về tài sản hoặc nợ phải trả.

3. Tính chủ quan và sự phức tạp của việc xác định giá trị ước tính như các ước tính kế toán

liên quan đến giá trị hợp lý
4. Những khoản mục trong báo cáo tài chính chịu ảnh hưởng bởi các khiếm khuyết.
5. Số lượng giao dịch đã hoặc có thể phát sinh trong số dư tài khoản, hoặc các nhóm giao

dịch có thể chịu ảnh hưởng của các khiếm khuyết.
6. Tầm quan trọng của các kiểm soát đối với quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính như:

- Các kiểm soát giám sát chung (đối với ban giám đốc).
- Các kiểm soát đối với việc ngăn chặn và phát hiện gian lận.
- Các kiểm soát đối với việc lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán quan trọng.
- Các kiểm soát đối với những giao dịch quan trọng với các bên liên quan.
- Các kiểm soát đối với những gia...
3. Báo cáo về khiếm khuyết của hệ thống kiểm soát nội bộ:
Khiếm khuyết đây được hiểu những thiếu sót thực hoặc tiềm ẩn người giám sát
phát hiện được và cần điều chỉnh hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đề
ra.
Các khiếm khuyết của hệ thống kiểm soát nội bộthể phát hiện được t nhiều nguồn: giám
sát thường xuyên, giámt định kỳ từ n ngoài (như khách hàng, nhà cung cấp hayc đối
tác khác).
Khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ tồn tại khi:
-Cách thức thiết kế, thực hiện hoặc vận hành một kiểm soát không thể ngăn chặn hoặc phát
hiện và sửa chữa một cách kịp thời những sai sót trong báo cáo tài chính.
- Thiếu một kiểm soát cần thiết để ngăn chặn hoặc phát hin và sửa chữa một cách kịp thời
những sai sót trong báo cáo tài chính.
Khiếm khuyết nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ một hoặc nhiều khiếm khuyết trong
kiểm soát nội bộ kết hợp lại theo xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên đủ nghiêm
trọng và cần sự lưu ý của ban quản trị đơn vị được kiểm toán.
Sự nghiêm trọng của một khiếm khuyết hoặc của các khiếm khuyết kết hợp lại trong kiểm
soát nội bộ không chỉ ph thuộc vào việc sai sót đã xảy ra hay chưa còn phthuộc vào khả
năng sai sót th xảy ra mức độ nghiêm trọng của sai sót. Do đó, những khiếm khuyết
nghiêm trọng vẫn thể tồn tại mặc kiểm toán viên không phát hiện được các sai sót trong
quá trình kiểm toán.
Những vấn đề kiểm toán viên thể xem xét khi xác định một khiếm khuyết hoặc các
khiếm khuyết kết hợp lại trong kim soát nội bộ tạo thành khiếm khuyết nghiêm trọng hay
không, bao gồm:
1. Khả ng các khiếm khuyết dẫn đến những sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính trong
tương lai.
2. Khả năng mất mát hoặc gian lận về tài sản hoặc nợ phải trả.
Kiểm soát nội bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm soát nội bộ - Người đăng: Doan Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kiểm soát nội bộ 9 10 683