Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm soát nội bộ Chu trình tiền lương ở Công ty xây lắp công nghiệp Thành Công

Được đăng lên bởi ttthangnh
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 5035 lần   |   Lượt tải: 35 lần
Kiểm soát nội bộ Chu trình tiền lương ở Công ty xây lắp công nghiệp Thành Công

MỤC LỤC

.
LỜI MỞ ĐẦU .........................................................................................................2
PHẦN 1 - GIỚI THIỆU CÔNG TY XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ..........................................................3
II. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tiền lương tại Công ty ..............................3
1. Cơ cấu tổ chức .............................................................................................................3
1.1 Bộ máy quản lý ......................................................................................................3
1.2 Nguồn lao động ......................................................................................................4
2. Hệ thống kế toán ..........................................................................................................4
2.1 Bộ máy kế toán ......................................................................................................4
2.2 Hình thức kế toán ...................................................................................................5
PHẦN 2 - THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG
TY XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG
I. Tổng quan về Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty ....................................................6
1. Môi trường kiểm soát ...................................................................................................6
2. Đánh giá rủi ro ..............................................................................................................8
3. Hoạt động kiểm soát .....................................................................................................9
4. Truyền thông và Thông tin ...........................................................................................10
5. Giám sát .......................................................................................................................10
II. Thực trạng Chu trình tiền lương của Công ty ..............................................................11
1. Thủ tục đăng ký lao động..............................................................................................11
2. Hình thức và chế độ tiền lương áp dụng cho lao động gián tiếp .................................12
3. Hình thức trả lương theo sản phẩm ....................................................
Kiểm soát nội bộ Chu trình tiền lương ở Công ty xây lắp công nghiệp Thành Công
MỤC LỤC
.
LỜI MỞ ĐẦU .........................................................................................................2
PHẦN 1 - GIỚI THIỆU CÔNG TY XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ..........................................................3
II. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tiền lương tại Công ty ..............................3
1. Cơ cấu tổ chức .............................................................................................................3
1.1 Bộ máy quản lý ......................................................................................................3
1.2 Nguồn lao động ......................................................................................................4
2. Hệ thống kế toán ..........................................................................................................4
2.1 Bộ máy kế toán ......................................................................................................4
2.2 Hình thức kế toán ...................................................................................................5
PHẦN 2 - THỰC TRẠNG V KIỂM SOÁT NỘI CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG
TY XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG
I. Tổng quan về Hệ thống kiểm st nội btại ng ty ....................................................6
1. Môi trường kim soát ...................................................................................................6
2. Đánh grủi ro ..............................................................................................................8
3. Hoạt động kiểm soát .....................................................................................................9
4. Truyền thông và Thông tin ...........................................................................................10
5. Giám sát .......................................................................................................................10
II. Thực trạng Chu trình tiền lương của Công ty ..............................................................11
1. Thủ tục đăng ký lao động..............................................................................................11
2. Hình thức và chế độ tiền lương áp dụng cho lao động gián tiếp .................................12
3. Hình thức trả lương theo sản phẩm ..............................................................................18
4. Hình thức và chế độ tiền lương áp dụng cho lao động trực tiếp ..................................30
5. Các chế độ phụ cấp áp dụng tại công ty .......................................................................34
6. Quy định về việc nâng lương cơ bản đóng Bảo hiểm xã hội .......................................44
7. Các chứng từ được sử dụng trong chu trình .................................................................44
PHẦN 3 TỔNG HỢP CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU
TRÌNH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG
I. Tổng hợp c đánh g chung về Hệ thống kiểm st nội bộ..........................................45
1. Môi trường kim soát ...................................................................................................45
2. Đánh grủi ro ..............................................................................................................45
3. Hoạt động kiểm soát .....................................................................................................45
4. Truyền thông và Thông tin............................................................................................46
5. Giám sát .......................................................................................................................46
II. Nhận xét – Kiến nghị về Kiểm soát nội bộ Chu trình tiền lương ................................46
1. Bảng câu hỏi về Kiểm soát nội bộ chu trình tiền lương ..............................................46
2. Nhận xét – Đánh giá rủi ro – Kiến nghị về Kiểm soát nội bộ Chu trình tiền lương ...49
KẾT LUẬN .............................................................................................................53
1
Kiểm soát nội bộ Chu trình tiền lương ở Công ty xây lắp công nghiệp Thành Công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm soát nội bộ Chu trình tiền lương ở Công ty xây lắp công nghiệp Thành Công - Người đăng: ttthangnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Kiểm soát nội bộ Chu trình tiền lương ở Công ty xây lắp công nghiệp Thành Công 9 10 132