Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Được đăng lên bởi buithuy-tdsi
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU LẠC BỘ GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ
QUẢN TRỊ RỦI RO
Vũ Hữu Đức
7/2012

1

Mục tiêu
• Bổ sung kiến thức giảng dạy kế toán
• Giới thiệu hướng phát triển phân ngành trong kế

toán
• Tăng cường tư duy kinh doanh/tư vấn trong
giảng dạy kế toán

2

Vai trò của KSNB trong kế toán
Báo cáo tài chính/phi tài chính tốt

Các nguyên tắc và
phương pháp tốt

Một quy trình tốt

3

Phân ngành trong kế toán
Kế toán – Kiểm toán

Các nguyên tắc và
phương pháp tốt

Kế toán
tài chính

Kế toán
quản trị

Một quy trình tốt

Kiểm
toán

Hệ thống
thông tin

4

Tư duy kinh doanh/ tư vấn

Ghi chép
thông tin

Phân tích
thông tin

Sử dụng thông
tin ra quyết định

Giá trị tăng thêm
5

Nội dung
• Sự phát triển và tiến hóa
• Kiểm soát nội bộ
• Quản trị rủi ro doanh nghiệp

6

Vai trò của KSNB trong kế toán
Báo cáo tài chính/phi tài chính tốt

Các nguyên tắc và
phương pháp tốt

Một quy trình tốt

7

Sự phát triển và tiến hóa

Kiểm soát nội bộ
(tiền COSO)

Kiểm soát nội bộ
(COSO 1992)

Kiểm soát nội bộ
(COSO 2013)

Quản trị rủi ro
(COSO 2004)

8

Giai đoạn tiền COSO
KSNB về kế toán

Bảo vệ
tiền (1900)

Bảo đảm
số liệu kế toán
chính xác
(1936)

Bảo vệ
các tài
sản
(1929)

Kiểm toán

Hiệu quả
hoạt động
(1949)
Khuyến khích
tuân thủ chính sách
(1949)

KSNB về
quản lý
9

Sự hình thành COSO 1992
• Gian lận tại các công ty
• Sự quan tâm của xã hội đến KSNB
• Foreign Corrupt Practices Act (1977).
• SEC Release No. 34-15772: Statement of Management on
Internal Accounting Control (1979)
• AICPA Statement on Auditing Standards No. 30, Reporting on
Internal Accounting Control, 1980.
• IIA, Statement on Internal Auditing Standards No. 1, Control:
Concepts and Responsibilities (1983)

Cần một khuôn khổ chung về KSNB
10

Treadway
Commission

COSO
The Committee of
Sponsoring
Organizations of the
Treadway
Commission

AICPA
American Institute
of CPA

AAA
American Accounting
Association

The National Commission
on Fraudulent Financial
Reporting

IIA

FEI

IMA

Institute of
Financial Executives Institute of Management
Internal Auditors
Institute
Accountants

11

Giai đoạn hậu COSO
CoCo
Criteria of Control
Board of
Canadian Institute
of Chartered
Accountants

Basle Report
Framework for
Internal Control
System in Banking
Organisations
Basle Committee on Banking
Supervision

Hệ thống ERM
Enterprise Risk
Management
Framework
The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission

CoBIT®
Control Objectives
for Information and
Related
Technology
ISACA (I...
1
KIM SOÁT NI B
QUN TR RI RO
Vũ Hu Đức
7/2012
CÂU LC B GING DYNGHIÊN CU K TOÁN KIM TOÁN
Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro - Người đăng: buithuy-tdsi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro 9 10 785