Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Được đăng lên bởi minh-khue-lam
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1765 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ
QUẢN TRỊ RỦI RO
Mã hiệu: 01/KS-KSNB

Ngày hiệu lực: 05/02/2009

Lần ban hành/ sửa đổi: 03

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ
VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
PHẦN 1: KIỂM SOÁT NỘI BỘ
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Mục tiêu kiểm soát nội bộ:
Quy trình này quy định việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nội bộ của Công ty
Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS), nhằ m:
-

Đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ diễn ra theo một tr ình tự hợp lý, minh
bạch và đạt hiệu quả cao;

-

Đảm bảo các phòng ban tuân thủ chủ trương, chính sách, pháp lu ật của nhà nước, quy
chế và quy trình nghiệp vụ của Công ty, ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm hoặc
không tuân thủ pháp luật, quy trình nghiệp vụ dẫn đến rủi ro trong hoạt động.

-

Đảm bảo hoạt động của từng đ ơn vị được triển khai đúng định h ướng, các biện pháp tổ
chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu lực v à hiệu quả.

-

Xác định, đánh giá tính chính xác, đầy đủ, hợp lý của các thông tin tr ên báo cáo tài
chính và báo cáo nghiệp vụ của Công ty.

-

Bảo vệ an toàn và uy tín của Công ty.

-

Kiến nghị với Ban Giám đốc v à Hội đồng quản trị trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc
ban hành mới các cơ chế, quy chế nhằm tăng cường biện pháp đảm bảo an to àn tài sản,
tăng hiệu quả hoạt động.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
Quy trình này được áp dụng đối với tất cả các ph òng ban, nhân viên của VFS.
3. Trách nhiệm của kiểm soát nội bộ:
Bộ phận kiểm soát nội bộ có trách nhi ệm cụ thể như sau:
1. Kiểm soát việc tuân thủ quy tr ình nghiệp vụ của các bộ phận kinh doanh v à của người
hành nghề chứng khoán;
2. Giám sát tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán của
VFS
3. Kiểm toán nội bộ báo cáo t ài chính;
4. Giám sát tỷ lệ vốn khả dụng và các tỷ lệ an toàn tài chính;
5. Tách biệt tài sản của khách hàng;
Đây là tài sản của VFS, nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được
sự cho phép của VFS
Trang 1 /23

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ
QUẢN TRỊ RỦI RO
Mã hiệu: 01/KS-KSNB

Ngày hiệu lực: 05/02/2009

Lần ban hành/ sửa đổi: 03

6. Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
7. Nội dung khác theo nhiệm vụ Giám đốc công ty giao.
nhằm đảm bảo:
a) Công ty tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán v à các văn bản liên quan;
b) Hoạt động của công ty an to àn, hiệu quả;
c) Trung thực trong việc lập báo cáo t ài chính của công ty.
3.1. Kiểm soát việc tuân thủ quy tr ình nghiệp vụ:
Đối với các bộ phận kinh doanh :
- Căn cứ vào các quy định của Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứn g khoán Tp.HCM,
...
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ V À
QUẢN TRỊ RỦI RO
hiệu: 01/KS-KSNB Ngày hiệu lực: 05/02/2009 Lần ban hành/ sửa đổi: 03
Đây là tài sản của VFS, nghiêm cấm sao chép, in ấn d ưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được
sự cho phép của VFS
Trang 1 /23
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ
VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
PHẦN 1: KIỂM SOÁT NỘI BỘ
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Mục tiêu kiểm soát nội bộ:
Quy trình này quy định việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nội bộ của Công ty
Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS), nhằ m:
- Đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ diễn ra theo một tr ình thợp lý, minh
bạch và đạt hiệu quả cao;
- Đảm bảo các phòng ban tuân thủ chủ trương, chính sách, pháp lu ật của nhà ớc, quy
chế và quy trình nghiệp vụ của Công ty, ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm hoặc
không tuân thủ pháp luật, quy trình nghiệp vụ dẫn đến rủi ro trong hoạt động.
- Đảm bảo hoạt động của từng đ ơn vị được triển khai đúng định h ướng, các biện pháp tổ
chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu lực v à hiệu quả.
- Xác định, đánh gtính ch ính xác, đầy đủ, hợp lý của các thông tin tr ên báo cáo tài
chính và báo cáo nghi p vụ của Công ty.
- Bảo vệ an toàn và uy tín của Công ty.
- Kiến nghị với Ban Giám đốc v à Hội đồng quản trị trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc
ban hành mới các cơ chế, quy chế nhằm tăng cường biện pháp đảm bảo an to àn tài sản,
tăng hiệu quả hoạt động.
2. Phm vi và đối tượng áp dụng:
Quy trình này được áp dụng đối với tất cả các ph òng ban, nhân viên c a VFS.
3. Trách nhim của kiểm soát nội bộ:
Bộ phận kiểm soát nội bộ có trách nhi ệm cụ thể như sau:
1. Kiểm soát việc tuân thủ quy tr ình nghiệp vụ của các bộ phận kinh doanh v à của người
hành nghề chứng khoán;
2. Giám sát tuân th quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán của
VFS
3. Kiểm toán nội bộ báo cáo t ài chính;
4. Giám sát tỷ lệ vốn khả dụng v à các t lệ an toàn tài chính;
5. Tách biệt tài sản của khách hàng;
Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro - Người đăng: minh-khue-lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro 9 10 354