Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

Được đăng lên bởi duyenb1302960
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1727 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ
GIÁ VỐN HÀNG BÁN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI
VIỆT THẮNG

GVHD: Trương Thị Thúy Hằng

Danh Sách Nhóm
Bùi Mỹ Duyên
Lý Hoàng Huệ
Trình Thanh Hiếu
Trương Thị Ngọc Giao
Huỳnh Thị Ngọc Huyền

Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Giới thiệu về công ty CP
thức ăn chăn nuôi Việt Thắng
Chương 3: Tìm hiểu về hệ
thống kiểm soát nội bộ
Chương 4: Thực hành kiểm
toán
Chương 5: Kết luận

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Khái niệm
Hàng tồn kho được trình bày trên Bảng cân đối kế toán tại phần A
“Tài sản ngắn hạn” và được trình bày gồm hai chỉ tiêu: giá trị hàng tồn
kho và tổng số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập. Nội dung chi
tiết các loại hàng tồn kho được công bố trong Bảng thuyết minh báo
cáo tài chính

Chương 1: Cơ sở lý luận

Hàng mua
đang đi
trên
đường
Công cụ,
dụng cụ
trong kho

Thành
phẩm
tồn kho

các loại
hàng tồn
kho

Hàng
hóa tồn
kho

Nguyên
liệu, vật
liệu tồn
kho

Chi phí
sản xuất,
kinh
doanh dở
dang

Hàng gửi
đi bán

Chương 1: Cơ sở lý luận
2. Đặc điểm
-Giữa hàng tồn kho và giá vốn hàng bán có mối liên hệ trực tiếp và rất
mật thiết. Mối quan hệ này khiến cho kiểm toán hàng tồn kho thường
được tiến hành đồng thời với kiểm toán giá vốn hàng bán.
-Mối quan hệ khiến cho các sai sót liên quan đến hàng tồn kho cũng sẽ
ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán và ngược lại.
Với những đặc điểm trên, trong công tác kiểm toán, đặc biệt đối với
các doanh nghiệp thương mại và sản xuất, kiểm toán hàng tồn kho và
giá vốn hàng bán được đánh giá là quan trọng và chứa đựng nhiều rủi
ro. Lý do là:

Chương 1: Cơ sở lý luận
•
•

•
•

Hàng tồn kho thường có giá trị lớn và chiếm một tỷ trọng đáng kể
trong tài sản ngắn hạn của đơn vị.
Đối với những đơn vị có quy mô lớn hoặc sản xuất, kinh doanh
cùng lúc nhiều mặt hàng, khối lượng hàng tồn kho luân chuyển
thường rất lớn, chủng loại hàng tồn kho phong phú và được tổ
chức tồn trữ ở nhiều địa điểm khác nhau.
Các sai sót về hàng tồn kho có thể ảnh hưởng đến cả Bảng cân đối
kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Hàng tồn kho là một khoản mục nhạy cảm với gian lận (biển thủ,
trộm cấp…) và chịu nhiều rủi ro do mất giá, hư hỏng, lỗi thời, hao
hụt mất mát…

Chương 1: Cơ sở lý luận
•

Kế toán hàng tồn kho là một công việc chứa đựng nhiều yếu tố chủ
quan và phụ thuộc rất lớn vào các xét đoán của ban giám đốc khi
ước tính kế toán. Ngoài ra, có nhiều hệ thống tính giá thành khác
nhau, nhiều phương pháp kế toán hàng tồn kho khác nhau, và
nhiều phương pháp tính giá trị hàng tồn kho khác nhau được chuẩn
mực và chế...
KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO
GIÁ VỐN HÀNG BÁN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI
VIỆT THẮNG
GVHD: Trương Thị Thúy Hằng
Danh Sách Nhóm
Bùi Mỹ Duyên
Lý Hoàng Huệ
Trình Thanh Hiếu
Trương Thị Ngọc Giao
Huỳnh Thị Ngọc Huyền
Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán - Người đăng: duyenb1302960
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán 9 10 528