Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra phản hồi

Được đăng lên bởi ktshk55
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bùi Thị Thùy Trang – Lớp BK 3.06_K55

MSSV: 20103529

Kiểm tra phản hồi (Feedback control)
Kiểm tra phản hồi - (kiểm tra ngược lại): là loại kiểm tra được thực hiện sau khi hoạt
động đã xảy ra. Dựa trên phẩm chất của sản phẩm, quản trị viên quyết định điều
chỉnh những khâu việc (nhân sự), thay đổi nguyên liệu (phẩm chất), hay việc điều
hành hiện tại (actual operations) để nâng cao phẩm chất của sản phẩm. Trong các tổ
chức thương mại, các quản trị viên thường dùng việc kiểm tra phản hồi như một
nguyên tắc cơ bản cho tiến trình sản xuất trong tương lai, trong đó ngân sách, giá
thành, phẩm chất, lợi nhuận, và thành tích nhân viên đều được ghi nhận như những
giá trị cần thiết và được sử dụng tới mức tối đa.
Ưu điểm
Cung cấp thông tin cần thiết để lập kế hoạch hữu hiệu
trong giai đoạn hoạch định của quá trình quản trị:
* Nếu kết quả không có nhiều sai lệch =>công tác hoạch
định hữu hiệu.
* Nếu có nhiều sai lệch => nhà quản trị rút kinh nghiệm để
đưa ra những kế hoạch mới tốt hơn.
Cải tiến động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn.
Cung cấp cho nhân viên thông tin cần thiết để nâng cao
chất lượng các hoạt động trong tương lai

Nhược điểm
Độ trễ về thời gian khá
lớn (từ lúc sự cố xảy ra
đến lúc phát hiện sai sót
hoặc sai lệch của kết
quả đo lường)

Quy trình thực hiện Kiểm Tra Phản Hồi
Xác Định
Những
Sai Lệch

So Sánh Thực
Tế với các
Tiêu Chuẩn

Đo Lường
Kết Quả
Thực Tế

Kết Quả
Thực Tế

Phân Tích
Nguyên Nhân
Sai Lệch

Chương Trình
Hoạt Động
Điều Chỉnh

Thực Hiện
Điều Chỉnh

Kết Quả
Mong Muốn

1

...
Bùi Thị Thùy Trang – Lớp BK 3.06_K55 MSSV: 20103529
Kiểm tra phản hồi (Feedback control)
Kiểm tra phản hồi - (kiểm tra ngược lại): là loại kiểm tra được thực hiện sau khi hoạt
động đã xảy ra. Dựa trên phẩm chất của sản phẩm, quản trị viên quyết định điều
chỉnh những khâu việc (nhân sự), thay đổi nguyên liệu (phẩm chất), hay việc điều
hành hiện tại (actual operations) để nâng cao phẩm chất của sản phẩm. Trong các tổ
chức thương mại, các quản trị viên thường dùng việc kiểm tra phản hồi như một
nguyên tắc cơ bản cho tiến trình sản xuất trong tương lai, trong đó ngân sách, giá
thành, phẩm chất, lợi nhuận, và thành tích nhân viên đều được ghi nhận như những
giá trị cần thiết và được sử dụng tới mức tối đa.
Ưu điểm Nhược điểm
Cung cấp thông tin cần thiết để lập kế hoạch hữu hiệu
trong giai đoạn hoạch định của quá trình quản trị:
* Nếu kết quả không nhiều sai lệch =>công tác hoạch
định hữu hiệu.
* Nếu có nhiều sai lệch => nhà quản trị rút kinh nghiệm để
đưa ra những kế hoạch mới tốt hơn.
Độ trễ về thời gian khá
lớn (từ lúc sự cố xảy ra
đến lúc phát hiện sai sót
hoặc sai lệch của kết
quả đo lường)
Cải tiến động thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn.
Cung cấp cho nhân viên thông tin cần thiết để nâng cao
chất lượng các hoạt động trong tương lai
Quy trình thực hiện Kiểm Tra Phản Hồi
1
Xác Định
Những
Sai Lệch
So Sánh Thực
Tế với các
Tiêu Chuẩn
Đo Lường
Kết Quả
Thực Tế
Kết Quả
Thực Tế
Phân Tích
Nguyên Nhân
Sai Lệch
Chương Trình
Hoạt Động
Điều Chỉnh
Thực Hiện
Điều Chỉnh
Kết Quả
Mong Muốn
Kiểm tra phản hồi - Người đăng: ktshk55
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kiểm tra phản hồi 9 10 37