Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức về ISO 9000

Được đăng lên bởi Trương Tấn Bảo
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ
Tæng côc Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng

kiÕn thøc chung vÒ
hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng
theo tiªu chuÈn TCVN ISO 9001:2000

I. Bé tiªu chuÈn ISO 9000 vµ tiªu chuÈn TCVN ISO 9001: 2000
1. ISO là gì?
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO - International Organization for
Standardization) được thành lập từ năm 1947, có trụ sở đặt tại Geneva - Thụy Sĩ.
ISO là một hội đoàn toàn cầu của hơn 150 các các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia
(mỗi thành viên của ISO là đại diện cho mỗi quốc gia của mình), Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng là thành viên chính thức của ISO từ năm 1977 .

Tổ chức ISO chịu trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn quốc tế (ISO)
khuyến nghị áp dụng nhằm thuận lợi hóa thương mại tòan cầu và bảo vệ an toàn,
sức khỏe và môi trường cho cộng đồng. Hiện nay, ISO với gần 3000 tổ chức kỹ
thuật với hệ thống các Ban Kỹ thuật (TC-Technical committee); Tiểu ban kỹ
thuật (STC); Nhóm công tác (WG) và Nhóm đặc trách có nhiệm vụ soạn thảo các
tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn quốc tế ISO được ban hành sau khi được thông
qua theo nguyên tắc đa số đồng thuận của các thành viên chính thức của ISO.
Hiện nay ISO đã soạn thảo và ban hành gần 16.000 tiêu chuẩn cho sản
phẩm, dịch vụ, hệ thống quản lý, thuật ngữ, phương pháp…
2. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là gì?
Bé tiªu chuÈn ISO 9000 do Tæ chøc Tiªu chuÈn ho¸ Quèc tÕ (ISO) ban hµnh
nh»m cung cÊp c¸c híng dÉn qu¶n lý chÊt lîng vµ x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè cÇn thiÕt
cña mét hÖ thèng chÊt lîng ®Ó ®¹t ®îc sù ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng cña s¶n phÈm hay
dÞch vô mµ mét tæ chøc cung cÊp.
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m 1987, sau lÇn so¸t xÐt ®Çu
tiªn vµo n¨m 1994, bé tiªu chuÈn nµy bao gåm 24 tiªu chuÈn víi 3 m« h×nh ®¶m
b¶o chÊt lîng c¬ b¶n (ISO 9001, ISO 9002 vµ ISO 9003) vµ mét sè tiªu chuÈn híng dÉn.
Sau lÇn so¸t xÐt thø hai vµo n¨m 2000, bé tiªu chuÈn ISO 9000:2000 ®îc
hîp nhÊt vµ chuyÓn ®æi cßn l¹i 4 tiªu chuÈn chÝnh sau:
ISO

Tên gọi

ISO 9000:2000

Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

ISO 9001:2000

Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

ISO 9004:2000

Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến

ISO 19011: 2002

Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý chất lượng và
môi trường
2

a) Tiªu chuÈn ISO 9000:2000 m« t¶ c¬ së nÒn t¶ng cña c¸c hÖ thèng qu¶n
lý chÊt lîng vµ quy ®Þnh hÖ thèng thuËt ng÷ liªn quan.
b) Tiªu chuÈn ISO 9001:2000 ®a ra c¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng qu¶n lý
chÊt lîng cho mét tæ chøc víi mong muèn:
+ Chøng minh kh¶ n¨ng cña tæ chøc trong viÖc cung cÊp mét c¸ch æn ®Þnh
c¸c...
Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ
Tæng côc Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng
kiÕn thøc chung vÒ
hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng
theo tiªu chuÈn TCVN ISO 9001:2000
I. Bé tiªu chuÈn ISO 9000 vµ tiªu chuÈn TCVN ISO 9001: 2000
1. ISO là gì?
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO - International Organization for
Standardization) được thành lập từ năm 1947, trụ sở đặt tại Geneva - Thụy Sĩ.
ISO một hội đoàn toàn cầu của hơn 150 các các quan tiêu chuẩn quốc gia
(mỗi thành viên của ISO đại diện cho mỗi quốc gia của mình), Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng là thành viên chính thức của ISO từ năm 1977 .
Kiến thức về ISO 9000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến thức về ISO 9000 - Người đăng: Trương Tấn Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Kiến thức về ISO 9000 9 10 902