Ktl-icon-tai-lieu

Kinh doanh quốc tế XBox

Được đăng lên bởi andynau
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM1

MICROSOFT ĐẶT GIA CÔNG
SẢN XUẤT XBOX

Flextronics

XÂYDỰNG
KẾ HOẠCH
MARKETING
CÀ PHÊ LAVAZZA
QUẢN
TRỊ
QUỐC
TẾ
QUẢN
TRỊ KINH
KINH DOANH
DOANH
QUỐC
TẾ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

NHÓM
NHÓM 1
1

1.
2.
3.
4.
5.

NguyễNLêMinhHiền
CaoThịTới
Ngô Quốc Toàn
TrầnThịBíchThu
PhạmMinhTuấn

NHÓM2 – MM43

XÂYDỰNG
KẾ HOẠCH
MARKETING
CÀ PHÊ LAVAZZA
QUẢN
TRỊ
QUỐC
TẾ
QUẢN
TRỊ KINH
KINH DOANH
DOANH
QUỐC
TẾ

MỤC LỤC

NHÓM
NHÓM 1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tómtắt
Lợiíchchiếnlược
Rủirovàhạnchế
Nhữngthayđổiliênquanđếnchiphí
Hệthốngthôngtin quamạng
Nhữnglợiíchkinhtế

NHÓM2 – MM43

XÂYDỰNG
KẾ HOẠCH
MARKETING
CÀ PHÊ LAVAZZA
QUẢN
TRỊ
QUỐC
TẾ
QUẢN
TRỊ KINH
KINH DOANH
DOANH
QUỐC
TẾ

TÓM TẮT

NHÓM2 – MM43

NHÓM
NHÓM 1
1

NĂNG LỰC
SẢN XUẤT

HẬU CẦN

QUẢN LÝ
CHUỖI CUNG ỨNG

NHÓM
NHÓM 1
1

NHÓM2 – MM43

Tiếtkiệmchiphívốn

•

Hạnchếnhữngchiphíphátsinhdogiánđoạnchuỗicungứng

•

Mốiquanhệcánhângiữacácnhânviêncủahaicôngty

•

XÂYDỰNG
KẾ HOẠCH
MARKETING
CÀ PHÊ LAVAZZA
QUẢN
TRỊ
QUỐC
TẾ
QUẢN
TRỊ KINH
KINH DOANH
DOANH
QUỐC
TẾ

LỢI ÍCH
CHIẾN LƯỢC

XÂYDỰNG
KẾ HOẠCH
MARKETING
CÀ PHÊ LAVAZZA
QUẢN
TRỊ
QUỐC
TẾ
QUẢN
TRỊ KINH
KINH DOANH
DOANH
QUỐC
TẾ

RỦI RO VÀ HẠN CHẾ

NHÓM
NHÓM 1
1

NHÓM2 – MM43

NHÓM2 – MM43

• Tráchnhiệm
• Chấtlượng
• Chiphí

RỦI RO

NHÓM
NHÓM 1
1

• Bảomật

XÂYDỰNG
KẾ HOẠCH
MARKETING
CÀ PHÊ LAVAZZA
QUẢN
TRỊ
QUỐC
TẾ
QUẢN
TRỊ KINH
KINH DOANH
DOANH
QUỐC
TẾ

XÂYDỰNG
KẾ HOẠCH
MARKETING
CÀ PHÊ LAVAZZA
QUẢN
TRỊ
QUỐC
TẾ
QUẢN
TRỊ KINH
KINH DOANH
DOANH
QUỐC
TẾ

CÁCH
KHẮC PHỤC

NHÓM
NHÓM 1
1

NHÓM2 – MM43

NHÓM2 – MM43

Nhâncông
Chiphíquảnlý

•

ChếđộBHXHcủanhânviên

•

NHÓM
NHÓM 1
1

•

XÂYDỰNG
KẾ HOẠCH
MARKETING
CÀ PHÊ LAVAZZA
QUẢN
TRỊ
QUỐC
TẾ
QUẢN
TRỊ KINH
KINH DOANH
DOANH
QUỐC
TẾ

MS CÓ NÊN TỰ SẢN
XUẤT XBOX?

XÂYDỰNG
KẾ HOẠCH
MARKETING
CÀ PHÊ LAVAZZA
QUẢN
TRỊ
QUỐC
TẾ
QUẢN
TRỊ KINH
KINH DOANH
DOANH
QUỐC
TẾ

NHỮNG THAY ĐỔI LIÊN
QUAN ĐẾN YẾU TỐ CHI
PHÍ

NHÓM
NHÓM 1
1

NHÓM2 – MM43

XÂYDỰNG
KẾ HOẠCH
MARKETING
CÀ PHÊ LAVAZZA
QUẢN
TRỊ
QUỐC
TẾ
QUẢN
TRỊ KINH
KINH DOANH
DOANH
QUỐC
TẾ

NHỮNG THAY ĐỔI LIÊN
QUAN ĐẾN YẾU TỐ CHI
PHÍ

NHÓM
NHÓM 1
1

NHÓM2 – MM43

XÂYDỰNG
KẾ HOẠCH
MARKETING
CÀ PHÊ LAVAZZA
QUẢN
TRỊ
QUỐC
TẾ
QUẢN
TRỊ KINH
KINH DOANH
DOANH
QUỐC
TẾ

NHỮNG THAY ĐỔI LIÊN
QUAN ĐẾN YẾU TỐ CHI
PHÍ

NHÓM
NHÓM 1
1

NHÓM2 – MM43

XÂYDỰNG
KẾ HOẠCH
MARKETING
CÀ PHÊ LAVAZZA
QUẢN
TRỊ
QUỐC
TẾ
QUẢN
TRỊ KINH
KINH DOANH
DOANH
QUỐC
TẾ

NHỮNG THAY ĐỔI LIÊN
QUAN ĐẾN YẾU TỐ CHI
PHÍ

NHÓM
NHÓM 1
1

NHÓM2 – MM43

XÂYDỰNG
KẾ HOẠCH
MARKETING
CÀ PHÊ LAVAZZA
QUẢN
TRỊ
QUỐC
TẾ
QUẢN
TRỊ KINH
KINH DOANH
DOANH
QUỐC...
MICROSOFT ĐT GIANG
SẢN XUT XBOX


Kinh doanh quốc tế XBox - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh doanh quốc tế XBox - Người đăng: andynau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Kinh doanh quốc tế XBox 9 10 774