Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm của hàn Quốc về phát triển nông thôn

Được đăng lên bởi Mo Tran
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG CỦA HÀN QUỐC
VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ThS. NGÔ VĂN TOẠI

H

àn Quốc, một quốc gia Đông
Á, có diện tích tự nhiên
100.140 km2 trong đó khoảng
70% là vùng núi; dân số 50,062 triệu
(2009) với mật độ 488 người/ km2 , Từ
một nước nghèo sau chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên những năm 50 của thế
kỷ trước, Hàn Quốc nay trở thành một
con rồng Châu Á và đã đứng trong
nhóm các nước phát triển G20. Thu
nhập bình quân đầu người năm 2009
là 17.700 USD, năm 2010 khoảng
20.000 USD.

và "maul" có nghĩa là ngôi làng.
Saemaul là phát triển hoặc cải cách
cộng đồng thành một nơi tốt đẹp hơn,
cuộc sống tốt đẹp hơn, cho tất cả mọi
người, không chỉ về vật chất mà cả về
tinh thần cho thế hệ mai sau.
Vào những năm 60 của thế kỷ
trước, nông thôn Hàn Quốc còn hết sức
lạc hậu, đời sống nhân dân còn gặp vô
vàn khó khăn. Cả nước có đến 74%
dân thuộc vào nhóm nghèo đói và chỉ
20% có thể tiếp cận với điện, nhưng
thiên tai lũ lụt triền miên, người dân
Hàn Quốc phải gánh chịu và phải tự
khắc phục hậu quả. Lũ lụt năm 1969,
là một trận lũ lịch sử có sức phá hoại
rất lớn, người dân ở Hàn Quốc phải tu
sửa lại nhà cửa và đường xá mà không
có sự hỗ trợ từ Chính phủ. Điều này,
làm tổng thống đương nhiệm Park
Chung Hee suy nghĩ là làm sao để phát
triển kinh tế vùng nông thôn và ông
nhận ra rằng, sự trợ giúp của Chính
phủ cũng vô nghĩa nếu người dân
không tự giúp chính mình, hơn nữa
khuyến khích nội lực trong cộng đồng
nông thôn và mở rộng hợp tác là chìa
khóa phát triển nông thôn, ý tưởng này
chính là nền tảng của phong trào
Saemaul.

Thế giới biết đến Hàn Quốc
không chỉ về thành công trong trong
phát triển kinh tế nói chung, mà còn
biết đến một đất nước có kỳ tích về
phát triển nông thôn. Chỉ trong 26 năm
Hàn Quốc đã thành công trong xây
dựng nông thôn mới. Về mặt thời gian,
kỳ tích này của Hàn Quốc đã vượt xa
những thành công về phát triển nông
thôn của các nước phát triển khác như
Nhật: 73 năm; Mỹ: 96 năm; Anh: 116
năm.
Có thể nói rằng, thành công của
Hàn Quốc trong phát triển nông thôn
gắn liền với thành công của phong trào
Seamaul. Trong tiếng Hàn, Saemaul là
sự kết hợp của "Sae" có nghĩa là "mới"
51

xếp hạng nhờ đẩy nhanh quá trình xây
dựng nông thôn mới, chương trình đã
tạo sự chuyển biến rõ rệt nhờ việc
phân loại các nhóm làng trong những
năm sau đó.

Trong quá trình tiến hành phong
trào Saemaul để canh tân nông thôn,
Chính phủ đã vạch ra đường lối chỉ
đạo thực tiễn là “đi từng bước, đừng
quá nhiều, quá nhanh”; đối với chính
quyền là không được cưỡng ép người
dân và tất...
51
KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG CỦA HÀN QUỐC
VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ThS. NGÔ VĂN TOẠI
àn Quc, một quc gia Đông
Á, diện tích tự nhiên
100.140 km
2
trong đó khong
70% là ng núi; dân s 50,062 triệu
(2009) vi mật độ 488 ni/ km
2
,
T
mt nưc nghèo sau chiến tranh Nam -
Bc Triu Tiên nhng m 50 của thế
k trưc, Hàn Quc nay tr thành một
con rồng Châu Á đã đứng trong
nhóm c c phát trin G20. Thu
nhp nh qn đầu ngưi m 2009
là 17.700 USD, năm 2010 khoảng
20.000 USD.
Thế giới biết đến Hàn Quốc
không ch về thành công trong trong
phát triển kinh tếi chung,n
biết đến một đtc có k tích v
phát trin nông tn. Ch trong 26 năm
Hàn Quc đã thành công trong y
dng ng thôn mi. V mt thời gian,
k tích này ca Hàn Quốc đã vưt xa
nhng thành công về pt triển ng
thôn ca các c phát trin khác như
Nht: 73 năm; Mỹ: 96 m; Anh: 116
năm.
Có th nói rng, thành ng của
Hàn Quc trong phát triển ng thôn
gn liền vi thành công ca phong trào
Seamaul. Trong tiếng Hàn, Saemaul là
s kết hp của "Sae" có nghĩa là "mới"
và "maul" có nghĩa ngôi ng.
Saemaul phát triển hoc ci cách
cng đồng thành một nơi tt đẹp hơn,
cuc sống tt đẹp hơn, cho tt cả mi
ngưi, không chỉ v vt chất c v
tinh thn cho thế h mai sau.
Vào nhngm 60 ca thế kỷ
trưc, nông thôn Hàn Quc còn hết sc
lc hậu, đi sống nhân n n gặp vô
vàn k khăn. C nưc có đến 74%
dân thuc vào nhóm nghèo đói và ch
20% th tiếp cận vi đin, nhưng
thiên tai lụt trin miên, ni n
Hàn Quc phinh chịu và phải tự
khc phục hu quả. Lũ lt m 1969,
là một trn lũ lịch s có sức phá hoi
rt ln, ngưi dân Hàn Quc phi tu
sa lại nhà cửa đưng xá mà không
có s hỗ tr t Cnh ph. Điều này,
làm tng thng đương nhim Park
Chung Hee suy nghĩ là làm sao để phát
trin kinh tế vùngng thôn và ông
nhn ra rng, s tr giúp ca Chính
ph ng vô nghĩa nếu ni dân
không tự giúp chính mình, hơn nữa
khuyến khích ni lc trong cộng đồng
nông tn và m rộng hp tác chìa
khóa phát trin nông thôn, ý tưng này
chính là nn tng của phong trào
Saemaul.
H
Kinh nghiệm của hàn Quốc về phát triển nông thôn - Trang 2
Kinh nghiệm của hàn Quốc về phát triển nông thôn - Người đăng: Mo Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kinh nghiệm của hàn Quốc về phát triển nông thôn 9 10 928