Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm về quản trị môi trường tại Hungary

Được đăng lên bởi halinh-neu-191-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


CHUYÊN ĐỀ
KINH NGHIỆM CỦA HUNGARY VỀ QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG

Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp áp dụng
quản trị tài nguyên và môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường”

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy

HÀ NỘI, 2013
0

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................2
1. TỔNG QUAN BỐI CẢNH HUNGARY........................................................2
1.1. Đặc điểm tự nhiên.......................................................................................3
1.2. Tình hình chính trị......................................................................................3
1.3. Tình hình kinh tế - xã hội............................................................................4
2. VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TẠI HUNGARY..................................................5
3. QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG TẠI HUNGARY.............................................7
3.1.Các giai đoạn chuyển đổi quan trọng trong quản trị môi trường tại
Hungary..............................................................................................................7
3.2. Khung chính sách trong quản trị môi trường tại Hungary..........................7
3.3. Các chủ thể quản trị môi trường tại Hungary.............................................8
3.3.1. Cơ quan Nhà nước................................................................................8
3.3.2. Các tổ chức phi Chính phủ...................................................................9
3.3.3. Doanh nghiệp......................................................................................10
3.3.4. Cộng đồng địa phương.......................................................................10
3.4.Thực thi chính sách quản trị môi trường tại Hungary................................11
3.5 Dân chủ trong quản trị môi trường tại Hungary........................................13
4. MỘT SỐ KHUYẾN CÁO CỦA OECD ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ MÔI
TRƯỜNG HUNGARY.....................................................................................14
KẾT LUẬN........................................................................................................16
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................17

1

LỜI MỞ ĐẦU
Đứng trước bối cảnh phát triển kinh tế chưa sâu, vấn đề môi trường gia
tăng và ngày càng phức tạp đòi...
0
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CHUYÊN ĐỀ
KINH NGHIỆM CỦA HUNGARY VỀ QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG
Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp áp dụng
quản trị tài nguyên và môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường”
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy
HÀ NỘI, 2013
Kinh nghiệm về quản trị môi trường tại Hungary - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm về quản trị môi trường tại Hungary - Người đăng: halinh-neu-191-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Kinh nghiệm về quản trị môi trường tại Hungary 9 10 467