Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế

Được đăng lên bởi Bạch Hổ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
The Philosophy of Time Travel
By Roberta Sparrow
Lời đầu tiên tôi muốn tỏ lòng biết ơn đến các sơ của Tu viện thánh John – Alexandria
– Virgina vì sự ủng hộ của họ đối với quyết định viết cuốn sách này của tôi.
Tạ ơn chúa, họ là:
Sơ
Sơ
Sơ
Sơ
Sơ
Sơ

Eleanor Lewis
Francesca Godard
Helen Davis
Catherine Arnold
Mary Lee Pond
Virginia Wessex

Thông qua cuốn sách này, tôi muốn đề cập một cách đơn giản và trực tiếp nhất đến
mối nguy hiểm của thời gian.
Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ chỉ là một cuốn tiểu thuyết bình thường.
Nhưng nếu nó không phải vậy, thì tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn, những người đọc
cuốn sách này.
Nếu tôi còn sống cho đến lúc những sự kiện được báo trước trong cuốn sách này xảy
ra, thì tôi hy vọng các bạn sẽ tìm đến tôi trước khi mọi chuyện trở nên không thể
cứu vãn.
Roberta Ann Sparrow
Tháng 10 năm 1944.
Chương I – Không gian tiếp giáp (The Tangent Universe)
Không gian mà chúng ta đang sống đầy rẫy những mối nguy hiểm, chiến tranh, dịch
bệnh, đói kém, và thiên tai. Cái chết đến với tất cả chúng ta.
Chiều không gian thứ tư, thời gian, là một cấu trúc ổn định. Và được xem như một
thứ không thể xuyên thủng.
Rất hiếm khi kết cấu của chiều không gian thứ tư này bị phá vỡ.
Nếu không gian tiếp giáp xuất hiện, kết cấu của nó không vững chắc và chỉ có thể
tự duy trì trong vòng vài tuần.
Cuối cùng, kết cấu đó sẽ tự sụp đổ, hình thành một hố đen ngay bên trong không

gian chính của chúng ta, và có thể hủy diệt mọi thứ.
Chương II – Đồ vật và con người (The Artifact and The Living)
Khi không gian tiếp giáp xuất hiện, những người sống gần đó sẽ rơi vào trong tâm
chấn của một cơn lốc xoáy nguy hiểm.
Đồ vật(Artifact) là dấu hiệu đầu tiên cho sự xuất hiện của không gian tiếp giáp.
Note: Artifact ở đây là một bên động cơ máy bay.
Khi đồ vật xuất hiện, những người sống quanh đó sẽ tìm thấy nó với đầy thích thú và
tò mò. Đồ vật này phải được làm bằng kim loại, chẳng hạn như đầu mũi tên của
người Maya thưở xa xưa, hay lưỡi gươm của người Châu âu thời trung cổ.
Những đồ vật trở đã từng trở về với không gian của chúng ta, thường được gán với
những hình tượng thuộc về tôn giáo nào đó, và chúng xuất hiện dường như không
tuân theo một quy luật nào cả.
Bàn tay của chúa trời là giải thích nghe có vẻ hợp lý nhất cho sự xuất hiện của
những đồ vật này.
Chương III – Nước và kim loại (Water and Metal)
Nước và kim loại là yếu tố then chốt của việc du hành thời gian.
Nước là yếu tố bảo vệ cho cấu trúc của cổng thời gian. Cổng thời gian nối liền không
gian chính của chúng ta với ...


 !"#$#%&%$%'(&)*+,-
*."/0'"1%'234#5#%&%6%'7
8$%9:26;
$<
$=%%>--
$?@
$A+-
$B-
$."C,
"4%&%6:D%E1%&%$"F60%#G#
"H%'"7
2"%&%6I%J61%H#/K"7
LK"#MN"FE:/I%"(%%&%8:O""K2%
%&%67
L#%!"%#9%O"0N(KP%&K3%"%&%6,F
:/2"%&%8I/#K3%N2%(QN"H
%RS7
+
&"TUVTWXX7
AK$"Y*Z""#"&["\]
Z""6%9"""^O""H:%#:-5%
(:MN_:67A&%##3G%F%9"7
ADN""RK:":61%G9%`57.6KP%,K1
RN"H,'"7
G#NN#%G%'%DN""RK65&a7
L#N""#"&,G(:N#%G%'MN"O"%b%6%J%MH
0-/"!"67
A%c":N#%GMI0d`:/61""N"
Kinh tế - Trang 2
Kinh tế - Người đăng: Bạch Hổ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kinh tế 9 10 728