Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế biên giới Việt Trung trước sự trỗi dậy của Trung Quốc

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thời đại mới
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN

Số 31
tháng 7, 2014

Kinh tế biên giới Việt Trung
trước sự trỗi dậy của Trung Quốc
Trần Văn Thọ

Mở đầu
Vân Nam, Quảng Tây trỗi dậy và biên giới Việt Trung
Kinh tế biên giới Việt Trung: Hàm ý từ sự chênh lệch về quy mô và
tốc độ.
Mấy vấn đề ngoài kinh tế: Những điều trông thấy từ mấy chuyến đi
thực tế
Thay lời kết: Vài ý nghĩ về phương châm, chiến lược của Việt Nam

I. Mở đầu:
Về mặt kinh tế, sự trỗi dậy của Trung Quốc có ba đặc tính. Thứ
nhất, quy mô dân số lên tới 1,3 tỉ người nhưng kinh tế phát triển rất
nhanh kéo dài nhiều chục năm. Từ 1979 đến 2011, tổng sản phẩm
trong nước (GDP) tăng bình quân mỗi năm gần 10%, và từ năm
2010, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ
hai trên thế giới. Thứ hai, trong quá trình đó, kinh tế ngày càng
hướng ngoại. Tỉ lệ của xuất khẩu trên GDP chỉ có 7% vào năm
1980 nhưng tăng lên tới 33% năm 2008, sau đó có giảm nhưng vẫn
duy trì ở mức gần 30%. Thứ ba, hàng công nghiệp Trung Quốc
ngày càng ồ ạt tiến ra thị trường thế giới. Tỉ trọng của hàng công
nghiệp trong tổng xuất khẩu tăng từ 50% năm 1980 lên trên 90%
từ năm 2001.

Trần Văn Thọ | Kinh tế biên giới Việt Trung

126

Với các đặc tính đó, quá trình trỗi dậy của Trung Quốc đã tác
động mạnh đến nhiều nước ở Á châu, nhất là những nước có trình
độ phát triển còn thấp. Riêng đối với Việt Nam tôi đã có bài viết
phân tích tác động đó, chủ yếu phân tích cơ cấu mậu dịch.1 Bài viêt
ở đây sẽ bàn về kinh tế biên giới Việt Trung, khảo sát sự trỗi dậy
của Trung Quốc tại các tỉnh gần biên giới để thấy rõ hơn sự chênh
lệch về quy mô và tốc độ phát triển của các tỉnh hai bên biên giới
và từ lý thuyết về địa kinh tế thử suy nghĩ chiến lược đối phó của
Việt Nam. Phần sau của bài viết sẽ bàn về vài khía cạnh ngoài kinh
tế mà tác giả cảm nhận được qua 3 chuyến khảo sát tại các tỉnh hai
bên biên giới.
Phần lớn các tư liệu sử dụng ở đây được thu thập qua 3
chuyến khảo sát ấy, gồm chuyến đi Nam Ninh (thủ phủ Quảng
Tây) và Lạng Sơn tháng 3 năm 2010, chuyến đi Vân Nam và 3
thành phố lớn ven biển của Quảng Tây (Khâm Châu, Phòng Thành
và Đông Hưng) tháng 3 năm 2012, và chuyến đi Quảng Ninh
(tháng 9 năm 2012).2 Tình hình kinh tế có thay đổi trong vài năm
qua nhưng bản chất của vấn đề vẫn như cũ. Vấn đề mới cần nói
đến có lẽ là sau sự kiện Giàn khoan 981 xâm phạm vùng đặc quyền
của Việt Nam ở Biển Đông (từ ngày 2/5 đến 15/7/2014), Việt Nam
cần cảnh giác hơn đối với Trung Quốc trong việc triển khai các
quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất ...
Kinh tế biên gii Vit Trung
trưc s tri dy ca Trung Quc
Trn Văn Th
M đu
Vân Nam, Qung Tây tri dy và biên gii Vit Trung
Kinh tế biên gii Vit Trung: Hàm ý t s chênh lch v quy mô và
tc đ.
My vn đ ngoài kinh tế: Nhng điu trông thy t my chuyến đi
thc tế
Thay li kết: Vài ý nghĩ v phương châm, chiến lưc ca Vit Nam
I. M đu:
V mt kinh tế, s tri dy ca Trung Quc có ba đc tính. Th
nht, quy mô dân s lên ti 1,3 t ngưi nhưng kinh tế phát trin rt
nhanh kéo dài nhiu chc năm. T 1979 đến 2011, tng sn phm
trong nưc (GDP) tăng bình quân mi năm gn 10%, t năm
2010, Trung Quc đã vưt Nht Bn tr thành nn kinh tế ln th
hai trên thế gii. Th hai, trong quá trình đó, kinh tế ngày càng
hưng ngoi. T l ca xut khu trên GDP ch 7% vào năm
1980 nhưng tăng lên ti 33% năm 2008, sau đó có gim nhưng vn
duy trì mc gn 30%. Th ba, hàng công nghip Trung Quc
ngày càng t tiến ra th trưng thế gii. T trng ca hàng công
nghip trong tng xut khu tăng t 50% năm 1980 lên trên 90%
t năm 2001.
thi đi mi
TP CHÍ NGHIÊN CU & THO LUN
S 31
tháng 7, 2014
Kinh tế biên giới Việt Trung trước sự trỗi dậy của Trung Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế biên giới Việt Trung trước sự trỗi dậy của Trung Quốc - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Kinh tế biên giới Việt Trung trước sự trỗi dậy của Trung Quốc 9 10 935