Ktl-icon-tai-lieu

Kinh Tế Cộng Cộng

Được đăng lên bởi Văn Bá
Số trang: 189 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KINH TẾ CÔNG CỘNG
ÔNG NGUYÊN CHƯƠNG
Khoa Kinh tế
Email: ongnguyenchuongdn@gmail.com
Điện thoại: 0905454404
Đà Nẵng, 2013

Mục tiêu của học phần
Cung cấp kiến thức về vai trò và cách thức quản lí
điều hành nền kinh tế của nhà nước; các vấn đề cơ
bản về bản chất, nội dung của khu vực công và các
qui luật phát triển của nó trong mối quan hệ hữu cơ
với khu vực tư nhân;
z Trang bị kỹ năng phân tích và đánh giá tác động
của các chính sách và chương trình công cộng.
z

Các câu hỏi cơ bản
{

Khi nào chính phủ nên can thiệp vào nền kinh tế?

{

Chính phủ có thể can thiệp như thế nào?

{

Sự can thiệp này có ảnh hưởng gì đến kết quả kinh tế?

{

Tại sao chính phủ chọn lựa can thiệp theo cách thức
như chính phủ đã chọn?

Nhiệm vụ của sinh viên
Đọc giáo trình và các tài liệu tham khảo liên
quan theo yêu cầu của giảng viên.
z Chuẩn bị nội dung để thảo luận trên lớp
z Tham gia làm bài tập nhóm và thảo luận theo
nhóm theo các chủ đề, tình huống của giảng
viên đưa ra.
z

Tài liệu học tập
{

{

PGS, TS. Phạm Văn Vận và Th.S Vũ Cương, (2008), Kinh tế
công cộng, Hà Nội, NXB Thống Kê
Tài liệu tham khảo:
z Kinh tế công cộng-Joseph Stigliz, NXB Khoa học - Kỹ thuật,
z Giáo trình Kinh tế công-Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ
Chí Minh
z Chính sách công-Lê Vinh Danh
z Các sách báo, bài viết liên quan đến lĩnh vực công cộng của
Việt Nam

CHƯƠNG I
KHU VỰC CÔNG CỘNG TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC

Cả thị trường và chính phủ đều cần thiết cho
một nền kinh tế vận hành lành mạnh.
Thiếu một trong hai điều này thì hoạt động
của nền kinh tế hiện đại chẳng khác gì
vỗ tay bằng một bàn tay.
Paul A. Saumuelson, 1967

1. KHU VỰC CÔNG CỘNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
1.1. Khu vực công cộng là gì?
• Khu vực công cộng (KVCC): Hệ thống các cơ quan, tổ
chức Nhà nước, đứng đầu và chịu trách nhiệm điều hành hoạt
động của khu vực ấy là một bộ máy chung là Chính phủ.
• Chính phủ là một tổ chức được thiết lập để thực thi những
quyền lực nhất định, điều tiết hành vi của các cá nhân sống
trong xã hội nhằm phục vụ cho lợi ích chung của xã hội đó là
tài trợ cho việc cung cấp những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà
xã hội đó có nhu cầu.

Khu vực công cộng: Bộ phận của nền kinh tế cần
phải và có thể được phân bổ nguồn lực bằng cơ chế
phi thị trường. KVCC bao gồm các lĩnh vực cơ bản
sau:
- Hệ thống các cơ quan quyền lực của Nhà nước (lập
pháp, hành pháp, tư pháp).
- Hệ thống quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã
hội…
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh Tế Cộng Cộng - Người đăng: Văn Bá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
189 Vietnamese
Kinh Tế Cộng Cộng 9 10 191