Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế công cộng của stiglitz

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Phượng
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 17: Ai thực sự nộp thuế: Phạm vi ảnh hưởng của thuế
Phạm vi ảnh hưởng của thuế ở Hoa Kỳ
Phạm vi ảnh hưởng của thuế trên thị trường cạnh tranh

Tác động của độ co dãn
 Việc đánh thuế vào người tiêu dùng hoặc người sản xuất có ý nghĩa gì không?
 Phân tích tác động của thuế ở cấp sản xuất

Phạm vi ảnh hưởng của thuế và cầu, cung lao động
 Đánh thuế các yếu tố và hãng hóa không co dãn
Phạm vi ảnh hưởng của thuế trong môi trường độc quyền và môi trường cạnh tranh

Mối quan hệ giữa thay đổi giá và thuế

Thuế theo giá trị (ad valorem) và thuế cụ thể (specific)
Phạm vi ảnh hưởng của thuế ở các nhóm độc quyền
Các loại thuế tương đương

Thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng

Sự tương đương của thuế thu nhập và thuế tiền lương

Sự tương đương của thuế tiêu dùng suốt đời và thuế thu nhập suốt đời
Những nhân tố tác động đến phân tích phạm vi ảnh hưởng của thuế

Phạm vi ảnh hưởng của thuế khi có cân bằng từng phần và tổng thể

Tác động ngắn hạn so với tác động dài hạn

Nền kinh tế mở so với nền kinh tế đóng

Những thay đổi gắn với chính sách
Tóm tắt chương 17
Phụ trương: so sánh những tác động của thuế theo giá trị và thuế hàng hóa cụ thể đối với nhà
độc quyền

Phạm vi ảnh hưởng của thuế ở Hoa Kỳ
Jeseph Pechman và Benjamin Okner thuộc viện Brookings đã nỗ lực tính toán xem ai phải chịu
gánh nặng thuế ở Hoa Kỳ. Họ giả định rằng tất cả các loại thuế đánh trực tiếp vào lao động là
không dịch chuyển và chỉ có người tiêu dùng phải chịu thuế doanh thu. Họ đã cân nhắc một
tổng thể các giả định đối với thuế công ty và thuế bảo trợ xã hội (thuế quỹ lương). Trong trường
hợp A, một nửa thuế công ty là do cổ đông chịu, nửa kia do chủ tài sản nói chung chịu (vì các
chủ công ty thấy rằng thu sau khi nộp thuế của họ giảm sút cho nên họ chuyển đầu tư sang
hướng khác, bằng cách giảm tỷ lệ thu đối với các dạng vốn khác). Phù hợp với hầu hết lý thuyết
kinh tế, họ đã giả định rằng phần thuế bảo trợ xã hội của chủ là do công nhân phải chịu. Trong
trường hợp B (thay vì các cổ đông) người tiêu dùng chịu một nửa thuế thu nhập công ty; người
tiêu dùng cũng chịu 1/4 thuế bảo trợ xã hội và một phần thuế tài sản.
Ngay cả với những sự đơn giản hóa này, những tính toán vẫn vô cùng khó khăn. Cần phải tính
toán lại xem các cá nhân có thu nhập khác nhau đã chi bao nhiêu cho những hàng hóa họ mua
đã bị đánh thuế doanh thu hay không do các công ty sản xuất ra; các cá nhân có mức thu nhập
khác nhau làm chủ bao nhiêu phần tài sản phải đóng thuế; nhận được bao nhiêu cổ tức chịu ảnh
hưở...
Chương 17: Ai thc s np thuế: Phm vi ảnh hưởng ca thuế
Phm vi ảnh hưởng ca thuế Hoa K
Phm vi ảnh hưởng ca thuế trên th trường cnh tranh
Tác động của độ co dãn
Việc đánh thuế vào người tiêu dùng hoặc người sn xuất có ý nghĩa gì không?
Phân tích tác động ca thuế cp sn xut
Phm vi ảnh hưởng ca thuế và cầu, cung lao động
Đánh thuế các yếu t và hãng hóa không co dãn
Phm vi ảnh hưởng ca thuế trong môi trường độc quyền và môi trường cnh tranh
Mi quan h giữa thay đổi giá và thuế
Thuế theo giá tr (ad valorem) và thuế c th (specific)
Phm vi ảnh hưởng ca thuế các nhóm độc quyn
Các loi thuế tương đương
Thuế thu nhp và thuế giá tr gia tăng
S tương đương của thuế thu nhp và thuế tiền lương
S tương đương của thuế tiêu dùng suốt đời và thuế thu nhp suốt đời
Nhng nhân t tác động đến phân tích phm vi ảnh hưởng ca thuế
Phm vi ảnh hưởng ca thuế khi có cân bng tng phn và tng th
Tác động ngn hn so với tác động dài hn
Nn kinh tế m so vi nn kinh tế đóng
Những thay đổi gn vi chính sách
Tóm tắt chương 17
Ph trương: so sánh những tác động ca thuế theo giá tr thuế hàng hóa c th đối vi nhà
độc quyn
Phm vi ảnh hưng ca thuế Hoa K
Jeseph Pechman Benjamin Okner thuc viện Brookings đã n lc tính toán xem ai phi chu
gánh nng thuế Hoa K. H gi định rng tt c các loi thuế đánh trc tiếp vào lao đng
không dch chuyn ch người tiêu dùng phi chu thuế doanh thu. H đã cân nhắc mt
tng th các gi định đối vi thuế công ty và thuế bo tr xã hi (thuế qu lương). Trong trường
hp A, mt na thuế công ty do c đông chịu, na kia do ch tài sn nói chung chu (vì c
ch công ty thy rng thu sau khi np thuế ca h gim sút cho nên h chuyển đầu sang
hướng khác, bng cách gim t l thu đối vi các dng vn khác). Phù hp vi hu hết lý thuyết
kinh tế, h đã giả định rng phn thuế bo tr hi ca ch do công nhân phi chu. Trong
trường hp B (thay c c đông) người tiêu dùng chu mt na thuế thu nhập công ty; người
tiêu dùng cũng chịu 1/4 thuế bo tr xã hi và mt phn thuế tài sn.
Ngay c vi nhng s đơn giản hóa y, nhng tính toán vẫn cùng khó khăn. Cn phi tính
toán li xem các cá nhân thu nhập khác nhau đã chi bao nhiêu cho những hàng hóa h mua
đã bị đánh thuế doanh thu hay không do các công ty sn xut ra; các cá nhân có mc thu nhp
khác nhau làm ch bao nhiêu phn tài sn phải đóng thuế; nhận được bao nhiêu c tc chu nh
hưởng ca thuế công ty.
Kinh tế công cộng của stiglitz - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế công cộng của stiglitz - Người đăng: Nguyễn Thị Phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Kinh tế công cộng của stiglitz 9 10 625