Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế công cộng

Được đăng lên bởi lucas-lucas
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2643 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NỘI DUNG MÔN HỌC

MÔN HỌC
KINH TẾ CÔNG CỘNG

Chương I: TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH
TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC KINH
TẾ CÔNG CỘNG
Chương II: CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC NHẰM NÂNG
CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ

Ths. NGUYỄN KIM LAN

Chương III: CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ PHÂN PHỐI LẠI THU NHẬP VÀ ĐẢM
BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI

Khoa Kinh tế quốc tế
Đại học Ngoại thương

Chương IV: CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

Kimlan_ftu@yahoo.com

Chương V: LỰA CHỌN CÔNG CỘNG
Chương VI: NHỮNG CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH CAN THIỆP CHỦ YẾU CỦA
CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1

2

NỘI DUNG CHÍNH

CHƯƠNG 1
1. CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG

TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA

2. CƠ SỞ KHÁCH QUAN CHO SỰ CAN THIỆP
CỦA CHÍNH PHỦ VÀO NỀN KINH TẾ

CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ
THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG
NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC KINH
TẾ CÔNG CỘNG

3. CHỨC NĂNG, NGUYÊN TẮC VÀ NHỮNG
HẠN CHẾ TRONG SỰ CAN THIỆP CỦA
CHÍNH PHỦ VÀO NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
4. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
3

1.

4

1.1 Quá trình phát triển nhận thức về vai
trò của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG

1.1 Quá trình phát triển nhận thức về vai trò
của Chính Phủ

Khái niệm Chính Phủ: CP là một tổ chức
được thiết lập để thực thi những quyền lực
nhất định, điều tiết hành vi của các cá nhân
sống trong xã hội nhằm phục vụ cho lợi ích
chung của xã hội đó và tài trợ cho việc cung
cấp những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà
xã hội đó có nhu cầu.

1.2 Sự thay đổi vai trò Chính Phủ trong thực
tiễn phát triển của thế kỷ 20
1.3 Đặc điểm chung của khu vực công cộng
1.4 Khu vực công cộng ở Việt Nam
1.5 Chính Phủ trong vòng tuần hoàn kinh tế
5

KTE407.2 - Tháng 1/2011

6

1

1.1 Quá trình phát triển nhận thức về vai
trò của Chính Phủ

1.1 Quá trình phát triển nhận thức về vai
trò của Chính Phủ
Lý thuyết Bàn tay vô hình của Adam
Smith
 nền KTTT thuần túy
Quan điểm của Karl Marx, Angel, Lenin
 nền KT kế hoạch hóa tập trung
Cải cách kinh tế (trong đó có VN)
 nền KT hỗn hợp

Chức năng của Chính phủ:
- Điều tiết hành vi của các cá nhân.
- Phục vụ lợi ích chung của Xã hội
- Cung cấp hàng hoá và dịch vụ công
cộng

7

8

1.2 Sự thay đổi vai trò CP trong thực tiễn
phát triển của thế kỷ 20

1.3 Đặc điểm chung của khu vực công
cộng

 Thập kỷ 50-70: Chính phủ đóng vai trò
quan trọng

 Khái niệm khu vực công cộng

 Thập kỷ 80: thu hẹp sự can thiệp của
Chính phủ

 Phân bổ nguồn lực:
 Theo cơ chế thị trường
 Theo cơ chế phi thị trường

 Thập kỷ 90: kết...
KTE407.2 - Tháng 1/2011 1
1
MÔN HC
KINH TCÔNG CNG
Ths. NGUYN KIM LAN
Khoa Kinh tế quc tế
Đại hc Ngoi thương
Kimlan_ftu@yahoo.com
2
NI DUNG N HC
Chương I: TNG QUAN VVAI TRÒ CA CHÍNH PHTRONG NN KINH
TTHTRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CU CA MÔN HC KINH
TCÔNG CNG
Chương II: CHÍNH PHVI VAI TRÒ PHÂN BNGUN LC NHM NÂNG
CAO HIU QUKINH T
Chương III: CHÍNH PHVI VAI TRÒ PHÂN PHI LI THU NHP VÀ ĐẢM
BO CÔNG BNG XÃ HI
Chương IV: CHÍNH PHVI VAI TỔN ĐỊNH KINH TVĨ
Chương V: LA CHN CÔNG CNG
Chương VI: NHNG CÔNG CCHÍNH SÁCH CAN THIP CHYU CA
CHÍNH PHTRONG NN KINH TTHỊ TRƯỜNG
3
CHƯƠNG 1
TNG QUAN VVAI TRÒ CA
CHÍNH PHTRONG NN KINH T
THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG
NGHIÊN CU CA MÔN HC KINH
TCÔNG CNG
4
NI DUNG CHÍNH
1. CHÍNH PH TRONG NN KINH T TH
TRƯỜNG
2. S KHÁCH QUAN CHO S CAN THIP
CA CHÍNH PHVÀO NN KINH T
3. CHỨC NĂNG, NGUYÊN TC NHNG
HN CH TRONG S CAN THIP CA
CHÍNH PH VÀO NN KINH T TH
TRƯỜNG
4. ĐỐI TƯỢNG, NI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CU MÔN HC
5
1. CHÍNH PHTRONG NN KINH TTH
TRƯỜNG
1.1 Quá trình phát trin nhn thc vvai trò
ca Chính Ph
1.2 Sthay đổi vai trò Chính Phtrong thc
tin phát trin ca thế k20
1.3 Đặc điểm chung ca khu vc công cng
1.4 Khu vc công cng Vit Nam
1.5 Chính Phtrong vòng tun hoàn kinh tế
6
1.1 Quá trình phát trin nhn thc v vai
trò ca Chính Ph
Khái nim Chính Ph: CP là mt t chc
được thiết lp đ thc thi nhng quyn lc
nht định, điều tiết hành vi ca các cá nhân
sng trong hi nhm phc v cho li ích
chung ca xã hi đó và tài trcho vic cung
cp nhng ng hóa, dch v thiết yếu
xã hi đó có nhu cu.
Kinh tế công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế công cộng - Người đăng: lucas-lucas
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Kinh tế công cộng 9 10 864