Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế công nghiệp

Được đăng lên bởi pham-huy-ruynh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
công suất (m3)

5000

Thông tin về đầu tư
Chi phÝ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nhµ x­ëng
TT
1
2
3
4

Hạng Mục
Thiết Bị
Hệ thống cấp thoát nước
Đường giao thông và cống
Dự phòng

đầu tư
3300
7606
9228
1107

Đơn vị
Tr. Đồng
Tr. Đồng
Tr. Đồng
Tr. Đồng

Tæng céng

21241

Tr. Đồng

12000

Tr. Đồng

9241

Tr. Đồng

Vèn tù cã cña c«ng ty
Vay ng©n hµng

Chi phÝ s¶n xuÊt hµng n¨m ch­a tÝnh khÊu hao vµ l·i vay
TT

Chi phí
Thiết bị
Nhân công
Quản lí xí nghiệp

đơn vị năm 1
Tr. Đồng
Tr. Đồng
Tr. Đồng

420
345

năm 2

năm 3

năm 4

483
555.45
555.45
396.75 456.2625 456.2625

năm 5

năm 6

năm 7

năm 8

năm 9

năm 10 năm 11 năm 12 năm 13

555.45
555.45
555.45
555.45
555.45
555.45
555.45
555.45
555.45
456.2625 456.2625 456.2625 456.2625 456.2625 456.2625 456.2625 456.2625 456.2625

năm 14 năm 15 năm 16 năm 17 năm 18 năm 19 năm 20
555.45
555.45
555.45
555.45
555.45
555.45
555.45
456.2625 456.2625 456.2625 456.2625 456.2625 456.2625 456.2625

...
công suất (m3) 5000
Kinh tế công nghiệp - Trang 2
Kinh tế công nghiệp - Người đăng: pham-huy-ruynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kinh tế công nghiệp 9 10 547