Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế đầu tư

Được đăng lên bởi hoangkt
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 3 lần
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Sự cần thiết

Quá trình quốc tế hoá diễn ra ngày càng mạnh mẽ giữa các nước trên thế giới. Quá
trình này thúc đẩy sự lưu thông hàng hoá, thông tin, vốn đầu tư giữa các nước trên
thế giới với nhau. Toàn cầu hoá đưa tới những cơ hội và thách thức đối với các
nước đang phát triển dặc biệt là Việt Nam. Nó tạo cơ hội và thách thức mạnh mẽ
trong việc đổi mới công nghệ, đổi mới cơ cấu ngành, thành phần kinh tế, nâng cao
trình độ tri thức người lao động…nhằm theo kịp các nước trong khu vực và trên thế
giới. Nguồn lực trong nước có giới hạn, đòi hỏi phải sử dụng nó cho đúng, sao cho
hiệu quả. Trong các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu tư có vai trò, vị trí
hết sức quan trọng. Chính vì vậy việc nghiên cứu nhằm tìm ra mối quan hệ tác động
qua lại giữa đầu tư với sản lượng là một vấn đề cần thiết. Việc nghiên cứu này giúp
ta hiểu rõ hơn sự tác động qua lại giữa đầu tư với sản lượng, đồng thời tìm ra
những biện pháp để mối quan hệ nay tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế
trong ngắn hạn và dài hạn.
Do việc nghiên cứu "Mối quan hệ tác động qua lại giữa đầu tư với sản lượng " có
tầm quan trọng như vậy, chúng tôi dã tiến hành nghiên cứu những lí luận, đi sâu tìm
hiểu thực tiễn mối quan hệ này. Đồng thời, nghiên cứu mối quan hệ này được thể
hiện trong nền kinh tế Việt Nam trong một số năm gần đây. Thông qua đó, chúng tôi
đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng sản lượng ở nước
ta, nhằm góp phần đưa thêm ý kiến góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch, mục
tiêu kinh tế đã định.

2. Phạm vi nghiên cứu
B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG CỦA VẤN ĐỀ
I. Đầu tư
1. Khái niệm.
Trong nền kinh tế có rất nhiều khái niệm về đầu tư, tuỳ vào việc đứng trên góc
độ nào để xem xét chúng.

Theo nghĩa rộng, thì đầu tư là sự hi sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành
các hoạt động nào đó nhằm thu về cho người đầu tư các kết quả nhất định trong
tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được kết quả đó.
Theo nghĩa hẹp, đầu tư chỉ bao hàm những hoạt động sử dụng nguồn lực hiện
tại nhằm đem lại cho nền kinh tế -xã hội những kết quả trong tương lai lớn hơn các
nguồn lực đã sử dụng để đạt dược kết quả đó.
Trong kinh tế học: Tổng đầu tư là toàn bộ đầu tư được thực hiện trong một
thời kì nhất định.
Đầu tư thuần là một bộ phận đầu tư tăng thêm hay bộ phận đầu tư còn lại của
tổng đầu tư sau khi đã trừ đi hao mòn trong năm.
I =I N + dK  IN = I - dK
IN = Kt - Kt-1
I: tổng đầu tư
IN: đầu tư thuần
dK: tỉ lệ khấu hao
Kt: vốn đầu tư n...
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Sự cần thiết
Quá trình quốc tế hoá diễn ra ngày càng mạnh mẽ giữa các nước trên thế giới. Quá
trình này thúc đẩy sự lưu thông hàng hoá, thông tin, vốn đầu giữa các nước trên
thế giới với nhau. Toàn cầu hoá đưa tới những hội thách thức đối với các
nước đang phát triển dặc biệt Việt Nam. tạo hội thách thức mạnh m
trong việc đổi mới công nghệ, đổi mới cấu ngành, thành phần kinh tế, nâng cao
trình độ tri thức người lao động…nhằm theo kịp các nước trong khu vực và trên thế
giới. Nguồn lực trong nước giới hạn, đòi hỏi phải sử dụng cho đúng, sao cho
hiệu quả. Trong c nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu vai trò, vị t
hết sức quan trọng. Chính vì vậy việc nghiên cứu nhằm tìm ra mối quan hệ tác động
qua lại giữa đầu tư với sản lượng là một vấn đề cần thiết. Việc nghiên cứu này giúp
ta hiểu rõ hơn sự tác động qua lại giữa đầu với sản lượng, đồng thời tìm ra
những biện pháp để mối quan hệ nay tác động tích cực đến s phát triển kinh tế
trong ngắn hạn và dài hạn.
Do việc nghiên cứu "Mối quan hệ tác động qua lại giữa đầu tư với sản lượng "
tầm quan trọng như vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu những lí luận, đi sâu tìm
hiểu thực tiễn mối quan hệ y. Đồng thời, nghiên cứu mối quan hệ này được thể
hiện trong nền kinh tế Việt Nam trong một số năm gần đây. Thông qua đó, chúng tôi
đưa ra một số biện pháp nhằmng cao hiệu quả đầu tăng sản lượng ớc
ta, nhằm góp phần đưa thêm ý kiến góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch, mục
tiêu kinh tế đã định.
2. Phạm vi nghiên cứu
B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG CỦA VẤN ĐỀ
I. Đầu tư
1. Khái niệm.
Trong nền kinh tế rất nhiều khái niệm về đầu tư, tuỳ vào việc đứng trên góc
độ nào để xem xét chúng.
Kinh tế đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế đầu tư - Người đăng: hoangkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Kinh tế đầu tư 9 10 640