Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tê đầu tư

Được đăng lên bởi Đặng Văn Hải
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

Vai trò của đầu tư phát triển và liên hệ ở VN

Đầu tư phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư, là hoạt động sử dụng vốn trong
hiện tại, nhằm tạo ra những tài sản vật chất và trí tuệ mới, năng lực sản xuất mới và duy trì
những tài sản hiện có, nhằm tạo thêm việc làm và vì mục tiêu phát triển.
-

Vai trò của đầu tư phát triển:

+ Đầu tư phát triển tác động đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế:
Tác động đến cầu: để tạo ra sản phẩm cho xã hội, trc hết cần đầu tư. Đối với tổng cầu,
tác động của đầu tư thể hiện rõ trong ngắn hạn. Xét theo mô hình kinh tế vĩ mô (AD=
C+I+G+X-M) Đầu tư là 1 yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu của toàn bộ nền kinh tế.
Khi tổng cung chưa kịp thay đổi, gia tăng đầu tư I làm cho tổng cầu AD thay đổi (nếu các
yếu tố khác không đổi).
Tác động đến cung: tổng cung của nền kinh tế gồm 2 nguồn chính là cung trong nước và
cung từ nước ngoài. Tăng quy mô vốn đầu tư là nguyên nhân trực tiếp làm tăng tổng cung
của nền kinh tế, nếu các yếu tố khác không đổi. Mặt khác, tác động của vốn đầu tư còn được
thực hiện thông qua hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới công
nghệ. Như vậy, đầu tư lại gián tiếp làm tăng tổng cung của nền kinh tế. Xét theo trình tự thời
gian, sau giai đoạn thực hiện và giai đoạn vận hành kết quả đầu tư. Khi thành quả đầu tư phát
huy tác dụng, các hoạt động làm cho tổng cung, đặc biệt là tổng cung dài hạn gia tăng. (Vẽ
đồ thị)
-

Đầu tư phát triển tác động đến tăng trưởng kinh tế:

Đầu tư vừa tác động đến tốc độ tăng trưởng, vừa tác động đến chất lượng tăng trưởng.
Tăng quy mô vốn đầu tư và sử dụng vốn đầu tư hợp lý là những nhân tố rất quan trọng góp
phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng năng suất nhân tố tổng hợp, tác động đến việc chuyển
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH HĐH, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế…do đó
nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.
-

Đầu tư tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cơ cấu kinh tế là cơ cấu của tổng thể các yeus tố cấu thành nền kinh tế, có quan hệ chặt
chẽ với nhau, biểu hiện cả về chất và lượng tuỳ thuộc mục tiêu của nền kinh tế
+Đối với cơ cấu ngành: đầu tư vốn vào ngành nào, quy mô vốn đầu tư từng ngành nhiều
hay ít, việc sử dụng vốn hiệu quả cao hay thấp, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển, khả năng
tăng cường cơ sở vật chất,…từ đó tạo tiền đề cho chuyển dịch cơ cấu ngành.
+Đối với cơ cấu lãnh thổ: đầu tư có tác dụng giải quyết những mất cân đối về phát triển
giữa các vùng lãnh thổ, đưa những vùng kém phát triển thoát khỏi tình trạng đói ...
1. Vai trò của đầu tư phát triển và liên hệ ở VN
- Đầu phát triển bộ phận bản của đầu tư, hoạt động sử dụng vốn trong
hiện tại, nhằm tạo ra những tài sản vật chất trí tuệ mới, năng lực sản xuất mi duy trì
những tài sản hiện có, nhằm tạo thêm việc làm và vì mục tiêu phát triển.
- Vai trò của đầu tư phát triển:
+ Đầu tư phát triển tác động đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế:
Tác động đến cầu: để tạo ra sản phẩm cho xã hội, trc hết cần đầu tư. Đối với tổng cầu,
tác động của đầu thể hiện trong ngắn hạn. Xét theo hình kinh tế (AD=
C+I+G+X-M) Đầu tư 1 yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu của toàn bộ nền kinh tế.
Khi tổng cung chưa kịp thay đổi, gia tăng đầu I làm cho tổng cầu AD thay đổi (nếu các
yếu tố khác không đổi).
Tác động đến cung: tổng cung của nền kinh tế gồm 2 nguồn chính là cung trong nước và
cung từ nước ngoài. Tăng quy vốn đầu nguyên nhân trực tiếp làm tăng tổng cung
của nn kinh tế, nếu các yếu tố khác không đổi. Mặt khác, tác động của vốn đầu tư còn được
thực hiện thông qua hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới công
nghệ. Như vậy, đầu tư lại gián tiếp làm tăng tổng cung của nn kinh tế. Xét theo trình tự thời
gian, sau giai đoạn thực hiện và giai đoạn vận hành kết quả đầu tư. Khi thành quả đầu tư phát
huy tác dụng, các hoạt động làm cho tổng cung, đặc biệt tổng cungi hạn giang. (Vẽ
đồ thị)
- Đầu tư phát triển tác động đến tăng trưởng kinh tế:
Đầu vừa tác động đến tốc độ ng trưởng, vừa tác động đến chất lượng tăng trưởng.
Tăng quy vốn đầu và sử dụng vốn đầu hợp những nhân tố rất quan trọng góp
phần nâng cao hiệu quả đầu, tăng năng suất nhân tố tổng hợp, tác động đến việc chuyển
dịchcấu kinh tế theo hướng CNH HĐH, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế…do đó
nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.
- Đầu tư tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế
cấu kinh tế cấu của tổng thể các yeus tố cấu thành nền kinh tế, quan hệ chặt
chẽ với nhau, biểu hiện cả về chất và lượng tuỳ thuộc mục tiêu của nền kinh tế
+Đối với cơ cấu ngành: đầu tư vốn vào ngành nào, quy mô vốn đầu tư từng ngành nhiều
hay ít, việc sử dụng vốn hiệu quả cao hay thấp, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển, khả năng
tăng cường cơ sở vật chất,…từ đó tạo tiền đề cho chuyển dịch cơ cấu ngành.
+Đối với cơ cấu lãnh thổ: đầu tác dụng giải quyết những mất cân đối về phát triển
giữa các vùng nh thổ, đưa những vùng kém phát triển thoát khỏi tình trạng đói nghèo, phát
huy tối đa những lợi thế so sánh về tài nguyên, kinh tế, chính trị,… của những vùng kh
năng phát triển nhanh hơn, làm bàn đạp thúc đẩy những vùng khác cùng phát triển. Vùng nào
nhận đc đầu thích đáng sẽ điều kiện phát huy thế mạnh của mình, vùng nào kém phát
triển thể nhờ đầu để thoát khỏi đói nghèo và xoá dần khoảng cách với các vùng khác.
Đầu tư là yếu tố đảm bảo cho chất lượng của quá trình đô thị hoá.
1
Kinh tê đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tê đầu tư - Người đăng: Đặng Văn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kinh tê đầu tư 9 10 534