Ktl-icon-tai-lieu

KInh tế địa phương

Được đăng lên bởi duong-ba-dieu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Phát triển vùng và địa phương

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ
KẾ HOẠCH TIẾP THỊ ĐỊA PHƯƠNG

Phan Chánh Dưỡng

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Nhận dạng địa phương, phân tích SWOT
(mặt mạnh, mặt yếu)

 Vị trí, khoảng cách đến các trung tâm phát triển, các đầu








mối giao thông (sân bay, bến cảng, …)
Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội (y tế, giáo dục…)
Dân cư, lao động, bình quân thu nhập đầu người/năm
An ninh xã hội
Các ngành nghề kinh tế kỹ thuật (nông, công nghiệp,
thương mại dịch vụ), đặc sản địa phương.
Các đặc tính riêng (tôn giáo, phong tục, thói quen…)
Lịch sử văn hóa địa phương, danh lam thắng cảnh.
Chi phí mức sống, thói quen tiêu dùng.

Tiếp thị địa phương

Phan Chánh Dưỡng

1

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Nhận dạng địa phương từ góc nhìn kinh tế
 Đặc tính hiện trạng kinh tế địa phương :
•
•

Từ số liệu thống kê
Từ quan sát thực tiễn sinh hoạt xã hội

 Tìm ra lực đẩy và lực cản đã tạo nên hiện trạng phát




triển của kinh tế địa phương.
Đánh giá khả năng giải quyết những lực cản.
Tìm ra những động lực mới.
Đề ra một hướng phát triển toàn diện cho tương lai

Tiếp thị địa phương

Phan Chánh Dưỡng

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Chiến Lược Tiếp Thị Địa Phương
 Chiến lược tiếp thị địa phương được xây dựng trên cơ
sở chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương
(như một bức tranh địa phương). Chiến lược phát triển
kinh tế xã hội địa phương là một phần của chiến lược
kinh tế xã hội quốc gia.
 Từ cơ sở trên chúng ta chọn ra những thứ tự ưu tiên
làm mũi đột phá (như chọn ra điểm trọng tâm để vẽ nét
bút đầu, nét thứ hai, thứ ba….). Từ mũi đột phá đó tạo
ra một động lực phát triển cho địa phương. Nếu không
tìm ra điểm đột phá ta sẽ đầu tư dàn trải, tìm không
đúng khách hàng chiến lược.
Tiếp thị địa phương

Phan Chánh Dưỡng

2

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Nội dung
Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội địa
phương


•
•
•
•

Xác định nội dung chiến lược
Xác định đối tượng khách hàng
Mối tương quan của khách hàng với mục tiêu của địa
phương
Xác định đối tượng hợp tác và đối tượng cạnh tranh

Kế hoạch và biện pháp thực hiện


•
•
•
•
•

Yếu tố chi phối nhà doanh nghiệp
Những tiêu chuẩn
Đào tạo
Thời đại toàn cầu hóa
Thuyết trình Marketing

Tiếp thị địa phương

Phan Chánh Dưỡng

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Đánh giá những khả năng thay đổi
 Yếu tố ta không thể thay đổi được
 Yếu tố ta có thể tác động để có sự thay đổi theo xu

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KInh tế địa phương - Người đăng: duong-ba-dieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
KInh tế địa phương 9 10 773