Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế doanh nghiệp thương mại

Được đăng lên bởi giang3618873-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, muèn tån t¹i v÷ng, ph¸t triÓn vµ
cñng cè uy tÝn cña m×nh, mçi doanh nghiÖp ph¶i vËn ®éng tÝch cùc, ph¸t huy t×m tßi mäi
biÖn ph¸p gi¶m thiÓu chi phÝ vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Bëi ®Ó tån
t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nh hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®îc th«ng tin vÒ thÞ trêng vÒ nguån kh¸ch trªn c¬ së c¸c th«ng tin vÒ cung, cÇu vµ gi¸ c¶
trªn thÞ trêng gióp cho doanh nghiÖp t×m ra c¬ cÊu s¶n phÈm tèi u, x¸c ®Þnh ®îc gi¸ b¸n
hîp lý ®¶m b¶o võa tËn dông ®îc nguån lùc hiÖn cã, võa mang l¹i lîi nhuËn cao.
§Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn nãi trªn yÕu tè con ngêi ®ãng vai trß quan träng
h¬n c¶, vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lu«n ®îc c¸c nhµ doanh nghiÖp quan
t©m thÝch ®¸ng. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu t¹i kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i, thùc tÕ ®· cho thÊy c«ng
t¸c tæ chøc lao ®éng ë ®©y cã nhiÒu ®iÓm ®¸ng quan t©m. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi:
“Thực trạng sử dụng lao động và hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh lu tró t¹i
kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An”

Mục Lục
Chương 1: Lý luận về lao động và hiệu quả sử dụng lao động trong kinh doanh khách
sạn

I/ Lý luận về lao động trong khách sạn
1, Khái niệm vai trò của lao động
2, Khái niệm khách sạn
3, Lao động trong khách sạn
II/Lý luận về hiệu quả sử dụng lao động trong khách sạn
1, Khái niệm hiệu quả
2, Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả
3, Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lao động
Chương 2: Thực trạng sử dụng lao động trong khách sạn và hiệu quả sử dụng lao động
trong khách sạn Thương Mại Nghệ An.
I/ Giới thiệu chung về khách sạn Thương Mại Nghệ An
1, Lịch sử hình thành và phát triển
2, Đặc điểm hoạt động
3, Nguồn lực lao động
4, Kết quả hoạt động kinh doanh
II/ Thực trạng và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
III/ Thành công và hạn chế
Chương 3: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiêu quả sử dụng lao động tại khách
sạn Thương Mại Nghệ An

Ch¬ng 1

LÝ luËn chung vÒ hiÖu qu¶ sö dông
lao ®éng trong kh¸ch s¹n
I.

Lý luận về lao động trong khách sạn
1. Khái niệm, vai trò của lao động

a.Khái niệm lao động
Lao động trong các doanh nghiệp thương mại là bộ phận lao động xã hội cần thiết được
phân công thực hiện quá trình lưu thông hàng hóa. Mục đích lao động của họ là nhằm
đưa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng. Lao động thương mại nói
chung và lao động trong các doanh nghiệp thương mại nói riêng tồn tại như một tất yếu
khách quan cùng với sự tồn tại của sản xuất, lưu thông hàng hóa và thươ...
Lêi nãi ®Çu
Trong m«i trêng nh tranh ngµy cµng gay g¾t, muèn tån t¹i v÷ng, ph¸t triÓn
cñng uy tÝn cña m×nh, mçi doanh nghiÖp ph¶i vËn ®éng tÝch cùc, ph¸t huy t×m tßi mäi
biÖn ph¸p gi¶m thiÓu chi p kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Bëi ®Ó tån
t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nh hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®-
îc th«ng tin thÞ trêng nguån kh¸ch trªn c¸c th«ng tin cung, cÇu gi¸
trªn thÞ trêng gióp cho doanh nghiÖp t×m ra cÊu s¶n phÈm tèi u, x¸c ®Þnh ®îc gi¸ b¸n
hîp lý ®¶m b¶o võa tËn dông ®îc nguån lùc hiÖn cã, võa mang l¹i lîi nhuËn cao.
§Ó thùc hiÖn tÊt c¸c ®iÒu kiÖn nãi trªn yÕu con ngêi ®ãng vai trß quan träng
h¬n c¶, vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ dông lao ®éng lu«n ®îc c¸c nhµ doanh nghiÖp quan
t©m thÝch ®¸ng. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu t¹i kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i, thùc tÕ ®· cho thÊy c«ng
t¸c tæ chøc lao ®éng ë ®©y cã nhiÒu ®iÓm ®¸ng quan t©m. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi:
Thực trạng s dụng lao động hiÖu qu¶ ng lao ®éng kinh doanh lu tró t¹i
kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An
Mục Lục
Chương 1: Lý luận về lao động và hiệu quả sử dụng lao động trong kinh doanh khách
sạn
kinh tế doanh nghiệp thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế doanh nghiệp thương mại - Người đăng: giang3618873-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
kinh tế doanh nghiệp thương mại 9 10 90