Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế hóa lĩnh vực môi trường, một số vấn đề lí luận và thực tiễn

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 194 trang   |   Lượt xem: 7305 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
VIỆN KHOA HỌC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
PGS. TS PHẠM VĂN LỢI (Chủ biên)

KINH TẾ HÓA LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
(Sách chuyên khảo)

Hà Nội, 2011

THAM GIA BIÊN SOẠN

PGS. TS. Phạm Văn Lợi (chủ biên)
TS. Mai Thanh Dung
TS. Đỗ Nam Thắng
TS. Nguyễn Hải Yến
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương
ThS. Mai Thị Thu Huệ
ThS. Nguyễn Hoàng Mai
ThS. Bùi Hoài Nam
CN. Nguyễn Thị Thu Hoài
CN. Trần Bích Hồng
CN. Hàn Trần Việt

(Cuốn sách được biên soạn và in ấn với sự tài trợ của Hợp phần Kiểm soát ô
nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo - PCDA)
(This book is prepared and printed with support from “Pollution Control In
Poor Densely Populated Areas” Component)

1

LỜI GIỚI THIỆU
Nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới.
Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa không ngừng phát triển, kèm theo đó là
sự gia tăng ô nhiễm và suy thoái môi trường. Vì vậy, hoạt động bảo vệ môi
trường (BVMT) là một trong những hoạt động cần được tiến hành song song,
đồng thời với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong giai đoan hiện
nay của nước ta khi nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản
lý chặt chẽ của Nhà nước.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường hiệu quả trong công
tác quản lý môi trường, hướng tới mục tiêu BVMT và phát triển bền vững. Chủ
trương “kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường” được Ban cán sự Đảng Bộ
Tài nguyên và Môi trường xác định là chủ trương lớn và lâu dài của ngành, cần
được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Từ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành môi trường, với sự hỗ trợ của Hợp
phần Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo (PCDA), nhóm tác
giả do PGS.TS Phạm Văn Lợi làm chủ biên đã nghiên cứu và biên soạn cuốn
sách chuyên khảo “Kinh tế hóa lĩnh vực môi trường: Một số vấn đề lý luận và
thực tiễn” với hy vọng và mong muốn làm rõ hơn khái niệm, mục tiêu, nguyên
tắc và nội dung của kinh tế hóa lĩnh vực môi trường, đồng thời làm rõ những
vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, để từ đó có thể kiến nghị, đề xuất
những giải pháp nhằm đẩy mạnh kinh tế hóa lĩnh vực môi trường. Kinh tế hóa
lĩnh vực môi trường là một vấn đề mới, khó và còn nhiều ý kiến khác nhau. Do
vậy, nhóm tác giả mong nhận được nhiếu ý kiến đóng góp của các độc giả.
Hà Nội, tháng 7 năm 2011
Nhóm tác giả

2

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ HÓA LĨNH VỰC
MÔI TRƯỜNG ................................................................................................................
TNG CC MÔI TRƯỜNG
VIN KHOA HC QUN LÝ MÔI TRƯỜNG
PGS. TS PHM VĂN LI (Ch biên)
KINH T HÓA LĨNH VC MÔI TRƯỜNG:
MT S VN ĐỀ LÍ LUN VÀ THC TIN
(Sách chuyên kho)
Hà Ni, 2011
Kinh tế hóa lĩnh vực môi trường, một số vấn đề lí luận và thực tiễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế hóa lĩnh vực môi trường, một số vấn đề lí luận và thực tiễn - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
194 Vietnamese
Kinh tế hóa lĩnh vực môi trường, một số vấn đề lí luận và thực tiễn 9 10 921