Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế học đại cương Chương 6

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ LAO ĐỘNG
• Cầu LĐ
• Cung LĐ
• Cân bằng S-D lđ

CẦU LAO ĐỘNG
- Cầu thứ phát
- Phụ thuộc vào w
- Đường cầu lao động của
hãng dốc xuống
- MRPL = MPL * MR
- MRPL = MPL * P
( khi thị trường hàng hóa là
cạnh tranh hoàn hảo)

CẦU LĐ
• KN: CÇu L§ lµ đại lượng phản ánh sè l­îng
L§ mµ ng­êi chñ s½n lßng vµ cã kh¶ n¨ng thuª
m­ín ë c¸c møc tr¶ c«ng (l­¬ng) ≠ nhau trong
1 kho¶ng tgian n®Þnh(c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng
®æi)
• CÇu vÒ L§ lµ cÇu thø ph¸t(cÇu dÉn xuÊt)
• §­êng cÇu vÒ L§ còng dèc xuèng vµ ph¶n ¸nh
luËt cÇu vÒ L§
w ↑(↓) => DLĐ↓(↑)

CÇu thø ph¸t(dÉn xuÊtph¸t sinh sau vµ
phô thuéc vµo cÇu hµng ho¸, dÞch vô)
Cầu lđ là cầu thứ phát v× nã phô thuéc vµo vµ
®­îc dÉn xuÊt tõ møc s¶n l­îng ®Çu ra víi
CP ®Çu vµo cña DN mµ môc tiªu lµ IIMAX .
Muèn IIMAX th× c¸c DN l¹i dùa vµo cÇu cña
ng­êi TD ®Ó X§
+ L­îng H2 mµ DN ph¶i cung cho t2
+ Chi phí cho L§(møc tiÒn c«ng)

LUẬT CẦU VỀ LAO ĐỘNG
w ↑(↓) => DLĐ↓(↑)
Mức lương (w)
thay đổi dẫn đến
có sự vận động
Dọc theo đường
Cầu ( I đến II)

W

II

W2

I

W1

L2

L1

D

L

GIỚI HẠN GIÁ CẢ SLĐ
* gi¸ trÞ t­ liÖu TD tèi thiÓu mµ 1 L§ cÇn
cã
• cã ®iÒu tiÕt: TLTDmin (lương quy ®Þnh)
• kh«ng cã ®iÒu tiÕt: (tiÒn c«ng)min mµ
ng­êi L§ chÊp nhËn
* giíi h¹n tèi ®a gi¸ c¶ SL§
W ≤ MRP

MRP và MPP
1. Sản phẩm doanh thu cận biên
• KN: Sản phẩm doanh thu cận biên là doanh thu thu
thêm được khi SD thêm 1 đơn vị L
• Công thức
MRP =ΔTR/ΔL = ΔTR/ΔQ . ΔQ/ΔL = MR.MP
2. Sản phẩm hiện vật cận biên
• KN: Sản phẩm hiện vật cận biên là sp tăng thêm khi SD
thêm 1 đơn vị L
• Công thức
MPP =ΔQ/ΔL = MP
=> KL: nếu là thị trường CTHH =>MRP = MPP.P

Nguyên tắc thuê lao động
Nếu MRPL> W: thuê thêm lao động
• Nếu MRPL< W: thuê ít lao động hơn
• Nếu MRPL= W: số lượng lao động đạt tối ưu
tại đó tối đa hóa lợi nhuận
- CM: Để ΠMAX XĐ Q tại MR = MC
MC = W/ MP => MC = MR => W = MR.MP
MRP =ΔTR/ΔL = ΔTR/ΔQ . ΔQ/ΔL = MR.MP
=> KL: W = MRPL
•

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI
CẦU LĐ
• Cầu về hàng hóa trên thị trường hàng hóa
TD
• Năng suất LĐ: Sự thay đổi trong công
nghệ
Cầu lao động tăng thì đường cầu dịch
chuyển sang phải (từ D thành DL1)
Cầu lao động giảm thì đường cầu dịch
chuyển sang trái (từ D thành D )

ĐỒ THỊ SỰ THAY ĐỔI VỀ CẦU LĐ
W
D1
S
D2
W1
E
W
D

W2

L2

L

L1

L

ĐƯỜNG CẦU LAO ĐỘNG CỦA HÃNG
CHÍNH LÀ ĐƯỜNG MRP
L

Q

P

TR

MRPL

0
1
2
3
4
5
6
7

5
10
14
17
19
20
20
18

2
2
2
2
2
2
2
2

10
20
28
34
38
40
40
36

10
10
8
6
4
2
0
-4

ĐƯỜNG MRP P.A CẦU LĐ CỦA DN
W,MRP

Thị trường lao động là
cạnh tranh
• Đường cầu lao động
của hãng chính là
đường sản phẩ...
THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ LAO ĐỘNG
Cầu LĐ
Cung LĐ
Cân bằng S-D lđ
Kinh tế học đại cương Chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế học đại cương Chương 6 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Kinh tế học đại cương Chương 6 9 10 693