Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế học về chi phí giao dịch

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2399 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2005-2006
Taøi chính Phaùt trieån
Baøi ñoïc
Chöông 1
Kinh teá hoïc veà Chi phí Giao dòch
Oliver E. Williamson
1
Bieân dòch: Nguyeãn Thò Xinh Xinh
Hieäu ñính: Vuõ Thaønh Töï Anh
KINH T HC V CHI PHÍ GIAO DCH
Các hãng, các th trường, và vic thiết lp hp đồng quan h (relational contracting) là
nhng th chế kinh tế quan trng. Chúng cũng là sn phm tiến hóa ca mt chui nhng
đổi mi v t chc. Tuy nhiên, vic nghiên cu các th chế kinh tế ca nn kinh tế th
trường chưa chiếm mt v trí quan trng trong chương trình ngh s v nghiên cu khoa
hc xã hi.
Vic xao lãng này được gii thích mt phn bi s phc tp vn có ca các th
chế đó. Nhưng s phc tp có th và qu tht thường phc v như là mt yếu t thúc đẩy
ch không phi là yếu t cn tr. Tình trng ban sơ ca kiến thc ca chúng ta ít nht
cũng được gii thích vi mc độ tương đương bi s min cưỡng trong vic tha nhn
rng các chi tiết v t chc có tm quan trng. Khái nim ph biến v công ty hin đại
như là mt “hp đen” là mt mu mc v truyn thng nghiên cu phi th chế (hay tin-
phân tích vi mô).
Tuy nhiên, ch đơn thun tha nhn rng các chi tiết v phân tích vi mô ca t
chc có tm quan trng thì chưa đủ. Cn phi xác định nhng đặc đim v cu trúc quan
trng nht ca các hình thc theo th trường, theo h thng tng nc, ta th trường
(quasi-market) ca t chc và liên kết chúng vi nhng kết qu kinh tế theo mt cách
thc có tính h thng. Vic thiếu s đồng ý v (hay nhng khái nim sai lm liên quan
đến) nhng mc đích chính
ca t chc kinh tế cũng là mt yếu t gây tr ngi cho tiến
b trong nghiên cu.
Để gii quyết nhng vn đề đó, s cn đến mt chương ca lch s tư duy kinh tế
nào đó chưa được viết ra. Bt k s gii thích cui cùng là gì, s tht là hot động nghiên
cu v các th chế kinh tế đã chng kiến s hi sinh. Theo đó, trong khi vic nghiên cu
v kinh tế hc v th chế đã đạt đim sa sút nht trong thi k ngay sau chiến tranh thế
gii, thì bình tâm nhìn li chúng ta s ln ra được rng vic phc hi s quan tâm v các
th chế và vic tái xác nhn tm quan trng v kinh tế ca chúng đã xy ra t đầu thp
niên 1960.
1
Ni dung hot động bt đầu xut hin vào đầu thp niên 1970.
2
Đặc đim
chung ca lĩnh vc nghiên cu mi là khái nim hãng (công ty) như là mt hàm sn xut
b thay thế (hay được nâng cao) bi khái nim hãng như là mt cu trúc qun tr
(governance structure). Nghiên cu thuc loi Kinh tế hc mi v th chế (New
Institutional Economics) đã đạt khi lượng có tính quyết định trước năm 1975.
3
Thp niên
sau đó chng kiến s gia tăng theo cp s nhân.
Kinh tế hc v chi phí giao dch là mt phn ca truyn thng nghiên cu Kinh tế
hc mi v th chế. Mc dù kinh tế hc v chi phí giao dch (và, tng quát hơn, Kinh tế
hc mi v th chế) áp dng vào vic nghiên cu t chc kinh tế thuc tt c các loi,
nhưng cun sách này ch yếu đặt trng tâm vào các th chế kinh tế ca nn kinh tế th
trường, đặc bit đề cp đến hãng, th trường, và hp đồng quan h (relational contracting).
Trng tâm đó tri qua trn vn mt khong biến thiên t mt đầu là s trao đổi ri rc
trên th trường đến đầu kia là t chc theo tng nc tp trung, vi vô s phương thc hn
hp hay trung gian khong gia. Đặc trưng thay đổi ca t chc kinh tế theo thi gian
– trong phm vi và gia các th trường và các h thng tng nc – là điu được quan tâm
đặc bit.
Kinh tế học về chi phí giao dịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế học về chi phí giao dịch - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Kinh tế học về chi phí giao dịch 9 10 742