Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế học vi mô

Được đăng lên bởi vuonglx
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn học

KINH TẾ HỌC VI
MÔ
TS. Nguyễn Thị Thu

TS. Nguyễn Thị Thu
Bộ môn Kinh tế học vi mô
Khoa Kinh tế học
Đại học Kinh tế quốc dân
Tel: 0436461812/0439192857
01238129982

TẠI SAO PHẢI
N.C KTH
Vd: cty dự định sx
1 kiểu ô tô mới =>
c«ng ty sẽ đề cập
nh÷ng vđề gì?

Vấn đề cần phải
qtâm
•Người TD
•Cty
•Đối thủ ctranh
•Chính phủ

Nghiên cứu người tiêu dùng
• Lượng cầu của họ
• Qtâm kiểu dáng, chất lượng xe
ntn?
• có thể ở những thị trường nào?
• số lượng xe thay đổi theo giá ô tô
công ty sẽ sx ở mỗi thị trường?

Bản thân công ty
• TC sx xe là bao nhiêu? Phụ thuộc
vào số lượng xe ntn?
• TC sẽ thay đổi như thế nào nếu:
_ thđổi trong qhệ đvới ng LĐ
( w, CP SD LĐ)
_ thđổi Cn sx ô tô
_ thđổi P nguyên vật liệu
_ thđổi chS của CPhủ: thuế, bhộ
• Đưa ra các chiến lược và chs
_ SP: mẫu mã, kết cấu, chlượng
_ SX: cái gì tự sx, cái gì mua
_ t2: nào, chs thnhập, P ra sao?
• Qđịnh đtư => cân nhắc
_ có mở rộng qmô? Cụ thể?
_ sẽ có rủi ro gì khi đtư?

Nc đối thủ cạnh tranh
• Số lượng đối thủ? Loại
SP và số lượng sp họ có
thể cung cấp theo P
• Khả năng p.ư của các đối
thủ

Đối với Cphủ
• Các ảnh hưởng do Cphủ điều tiết
+ Tchuẩn VSMT và sự thay đổi theo t ?
+ Những tđổi đó ảhưởng ntn đến
TC, SX,
?
• Cphủ sẽ phải ncứu xem
+ Chsách khí thải của ô tô
+ Chs thuế ảhưởng ntn đến
TC, SX và P ô tô
=> ảhưởng ntn đến QĐ của
ng TD và ng SX?



Kiểu dáng ô tô lựa chọn

Chương 1: Tổng quan về KTH
I. Khái quát về KTH
1.
Nguồn gốc: KTH ra đời từ rất sớm và pt đến ngày nay
+ cha đẻ của ngành KTH là Adam Smith (1723 -1790) với
tác phẩm “Của cải của các dân tộc „
+ tiếp sau đó nổi lên có nhiều trường phái khoa học khác
nhau và có sự cọ sát rất lớn, đặc trưng có trường phái
Keynes (1883 -1946)cho rằng “Nhà nước phải tác động
trực tiếp vào nền kt để tránh suy thoái”, để chống lạm
phát, thất nghiệp,... Đến nay, trường phái này được thừa
nhận và đóng vai trò rất qtrọng ở cả 2 phương diện lý luận
và thực tiễn.
2.
Khái niệm

Kinh tÕ häc lµ g× ?
2.1. Là môn khoa học
KTCB
• Ncứu cách thức vận
hành của tbộ nền kinh
tế nói chung và
• Cách thức ứng xử của
từng thành viên trong
nền KT nói riêng

Nghiên cứu
• cách thức vận hành của toàn bộ
nền kinh tế quốc dân nói chung =>
KTH vĩ mô
• cách thức ứng xử của từng thành
viên trong nền kinh tế nói riêng =>
KTH vi mô

C¸c thµnh viªn chñ yÕu
cña nÒn kinh tÕ

• Doanh nghiÖp
• Hé gia ®×nh
• ChÝnh phñ

Hé gia ®×nh
C¸c hé gia ®×nh
• tham gia vµo thÞ trêng H2 tiªu dïng
+ SD c¸c SP, DV do thÞ trêng cung cÊp
+ Q§ TD lo¹i H2 nµo?
• Tham gia vµo thÞ trêng c¸c ...
Môn h c
Môn h c
KINH T H C VI
KINH T H C VI
TS. Nguy n Th Thu
TS. Nguy n Th Thu
B môn Kinh t h c vi mô ế
B môn Kinh t h c vi mô ế
Khoa Kinh t h cế
Khoa Kinh t h cế
Đ i h c Kinh t qu c dân ế
Đ i h c Kinh t qu c dân ế
Tel: 0436461812/0439192857
Tel: 0436461812/0439192857
01238129982
01238129982
Kinh tế học vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế học vi mô - Người đăng: vuonglx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Kinh tế học vi mô 9 10 735