Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế học vĩ mô

Được đăng lên bởi nambui-93-tc-gmail-com
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 1028 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chương I:
KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC
1. Kinh tế học, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô:
a. Kinh tế học (Eecnomics)
- Là một môn học xã hội, nghiên cứu cách chọn lựa của con người trong
việc sử dụng nguồn lực có giới hạn để sản xuất ra những loại hàng hoá cần thiết
và phân phối cho các thành viên của xã hội.
- Là môn học nghiên cứu hoạt động của con người trong sản xuất và tiêu
thị hàng hoá. Kinh tế học có quan hệ chặt chẽ với nhiều môn khoa học xã hội
khác: Kinh tế chính trị, Triết học, Xã hội học, Thống kê học, Sử học,...
- Kinh tế học được chia thành 2 phân ngành lớn: Kinh tế vĩ mô và kinh tế
vi mô.
- Những đặc trưng cơ bản:
+ Là môn học nghiên cứu sự khan hiếm các nguồn lực một cách tương đối
so với nhu cầu kinh tế xã hội.
+ Tính hợp lý: Khi phân tích, lý giải về một sự kiện kinh tế nào đó nào đó,
bao giờ cũng dựa trên những giả thiết nhất định (hợp lý về những diễn biến của
sự kiện kinh tế này).
+ Tính toàn diện và tính tổng hợp: Khi xem xét một sự kiện kinh tế phải
đặt nó trong mối liên hệ với các sự kiện khác trên phương diện một đất nước,
một nền kinh tế thế giới.
+ Nghiên cứu về mặt lượng: Kết quả nghiên cứu được thể hiện bằng các
con số.
+ Kết quả nghiên cứu kinh tế chỉ được xác định ở mức trung bình, vì
chúng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

1

b. Kinh tế vi mô: (Microecenomics)
- Nghiên cứu các hoạt động của các tế bào trong nền kinh tế: Nghiên cứu
hành vi và các ứng xử của các cá nhân, doanh nghiệp trên từng loại thị trường cụ
thể.
- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích từng phần
c. Kinh tế vĩ mô: (macro economics)
Là một phân ngành của kinh tế học, nghiên cứu sự vận động và những
mối quan hệ kinh tế chủ yếu của một nước trên giác độ toàn bộ nền kinh tế quốc
dân (Nghiên cứu các vấn đề lớn tổng thể bao trùm).
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô:
- Đối tượng nghiên cứu: Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự lựa chọn của
mỗi quốc gia trước những vấn đề kinh tế và xã hội cơ bản như:
+ Tăng trưởng kinh tế.
+ Lạm phát và thất nghiệp.
+ Xuất nhập khẩu hàng hoá và tư bản.
+ Phân phối của cải và nguồn lực.
- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp cân bằng tổng quát và một số
phương pháp khác (Trừu tượng hoá, mô hình hoá, thống kê số lớn,...)
* Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc:
- Kinh tế học thực chứng:
Là loại hình kinh tế mô tả, phân tích các sự kiện, các mối quan hệ trong
nền kinh tế một cách khách quan và khoa học. Nó trả lời câu hỏi là gì? Như thế
nào? Bao nhiêu?
- Kinh tế...
Chương I:
KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC
1. Kinh tế học, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô:
a. Kinh tế học (Eecnomics)
- một môn học hội, nghiên cứu cách chọn lựa của con người trong
việc sử dụng nguồn lực giới hạn để sản xuất ra những loại hàng hoá cần thiết
và phân phối cho các thành viên của xã hội.
- môn học nghiên cứu hoạt động của con người trong sản xuất tiêu
thị hàng hoá. Kinh tế học quan hệ chặt chẽ với nhiều môn khoa học hội
khác: Kinh tế chính trị, Triết học, Xã hội học, Thống kê học, Sử học,...
- Kinh tế học được chia thành 2 phân ngành lớn: Kinh tế kinh tế
vi mô.
- Những đặc trưng cơ bản:
+ Là môn học nghiên cứu sự khan hiếm các nguồn lực một cách tương đối
so với nhu cầu kinh tế xã hội.
+ Tính hợp lý: Khi phân tích, lý giải về một sự kiện kinh tế nào đó nào đó,
bao giờ cũng dựa trên những giả thiết nhất định (hợp về những diễn biến của
sự kiện kinh tế này).
+ Tính toàn diện tính tổng hợp: Khi xem xét một sự kiện kinh tế phải
đặt trong mối liên hệ với các sự kiện khác trên phương diện một đất nước,
một nền kinh tế thế giới.
+ Nghiên cứu về mặt lượng: Kết quả nghiên cứu được thể hiện bằng các
con số.
+ Kết quả nghiên cứu kinh tế chỉ được xác định mức trung bình,
chúng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
1
Kinh tế học vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế học vĩ mô - Người đăng: nambui-93-tc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Kinh tế học vĩ mô 9 10 991