Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế học vi mô

Được đăng lên bởi theblue3116
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KINH TẾ HỌC VI MÔ
(Ths. Nguyễn Phương Mai_ĐH Thăng Long)

1

TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC


Chương 1: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng



Chương 2: Chi phí sản xuất



Chương 3: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo



Chương 4: Thị trường độc quyền



Chương 5: Cạnh tranh độc quyền và Độc quyền nhóm



Chương 6: Thị trường các nhân tố sản xuất

2

1. Tài liệu học tập: Hướng dẫn học tập kinh tế vi mô.

TÀI LIỆU



2. Tài liệu tham khảo:
- Tiếng Việt: Nguyên lý Kinh tế học, Gregory Mankiw, NXB Thống kê Hà nội, 2004. Kinh tế Vi mô, Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld, NXB Thống kê Hà nội, 2000. Kinh Tế Vi Mô, Michael Parkin, NXB Thống kê Hà nội.



- Tiếng Anh: Principles of Economics, Gregory Mankiw; Microeconomics, Michael Parkin, Daniel Rubinfeld and Robert Pindyck.

3

CHƯƠNG 1

LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA
NGƯỜI TIÊU DÙNG

4

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU





Sự ưa thích của người tiêu dùng
Giới hạn ngân sách
Sự lựa chọn của người tiêu dùng
Một số ứng dụng

5

I. SỰ ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG


Các giả thiết cơ bản
– Sự ưa thích là hoàn chỉnh
– Sự ưa thích có tính bắc cầu
– Mọi hàng hoá đều tốt  người tiêu dùng luôn
muốn có nhiều hơn là ít hàng hoá

6

SỰ ƯA THÍCH CÁ NHÂN
Y

(F)

(B)

(D) thích hơn

(A)
ít thích hơn
(E)

(C)
(G)
X
7

1.1 Đường bàng quan và các tính chất
 Khái niệm: Đường bàng quan (Indifference curve_ I) là
đường tập hợp những giỏ hàng hoá đem lại độ thoả dụng
như nhau cho người tiêu dùng.
 Phân biệt:
- Độ thoả dụng (Utility_ U).
- Tổng độ thoả dụng (Total Utility_ TU).
- Độ thoả dụng cận biên (Marginal Utility_MU).

8

1.1 Đường bàng quan và các tính chất
 Các tính chất:
 Đường bàng quan dốc xuống từ trái qua phải 10
 Đường bàng quan cao hơn được ưa thích hơn 12
 Các đường bàng quan không thể cắt nhau 13
 Các đường bàng quan đều lồi vào phía trong 16

9

ĐƯỜNG BÀNG QUAN DỐC XUỐNG TỪ TRÁI QUA PHẢI
Y

I3
I2
I1
X
10

VÌ SAO ĐƯỜNG BÀNG QUAN DỐC XUỐNG TỪ TRÁI
QUA PHẢI???
- Giả sử tồn tại đường bàng quan có độ dốc đi lên từ trái qua
phải như hình vẽ:
Y
thích hơn

(D)

(A)
ít thích hơn

7

X

11

ĐƯỜNG BÀNG QUAN CAO HƠN ĐƯỢC ƯA THÍCH HƠN
Y
(B)

(D)

(A)
I3
(C)

(E)

I2
I1

7

X
12

VÌ SAO CÁC ĐƯỜNG BÀNG QUAN KHÔNG THỂ
CẮT NHAU???
Giả sử tồn tại 2 đường bàng quan cắt nhau như hình vẽ:
Y

C
A
B

I2
I1
X
13

HÌNH DÁNG CỦA CÁC ĐƯỜNG BÀNG QUAN CÓ
THỂ CHỈ RA MỨC ĐỘ ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI TIÊU
DÙNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÀNG TRONG GIỎ
Nước cam

Nước cam

I3

I3

I2

I1 I2

I1
Nước chanh

Nước chanh

Biểu đồ đường
bàng quan của A

Biểu đồ đường...
1
KINH TẾ HỌC VI MÔ
(Ths. Nguyễn Phương Mai_ĐH Thăng Long)
Kinh tế học vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế học vi mô - Người đăng: theblue3116
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Kinh tế học vi mô 9 10 327