Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế học

Được đăng lên bởi nguyen-ba-hoang-linh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

PVU

KINH TẾ HỌC
CHƯƠNG 1:
Những vấn đề cơ bản của kinh tế học
CBGD : ThS. Nguyễn Anh Tú
Email : tuna@pvu.edu.vn
Website : 

Nội Dung Chương I

1. Quy luật nguồn lực giới hạn
2. Kinh tế học là gì?
3. Kinh tế vi mô
4. Kinh tế vĩ mô
5. Các vấn đề cơ bản của kinh tế học
Kinh tế Vi mô

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của Kinh tế học

2

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

PVU

QUY LUẬT NGUỒN LỰC
GIỚI HẠN

1. Quy luật nguồn lực giới hạn (khan hiếm)

 Quy luật giới hạn được biểu hiện là

mâu thuẫn giữa nhu cầu vô hạn và
khả năng (nguồn lực) hữu hạn của
con người
 Quy luật giới hạn đặt mỗi cá nhân,
doanh nghiệp và chính phủ vào hoàn
cảnh phải lựa chọn.
 Và mọi lựa chọn đều có chi phí cơ hội.

Kinh tế Vi mô

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của Kinh tế học

1. Quy luật nguồn lực giới hạn

 Chi phí cơ hội của một phương án sử

dụng nguồn lực là phần lợi ích bị mất
đi do không đầu tư vào phương án tốt
nhất trong số các phương án còn lại bị
bỏ qua
Kinh tế Vi mô

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của Kinh tế học

1. Quy luật nguồn lực giới hạn
 Đường giới hạn khả năng sản xuất

(PPF: production possibility frontier)
 Ví dụ đơn giản về một nền kinh tế chỉ sản xuất hai mặt hàng Xăng và
Diezel với các rổ hàng tối đa được tạo ra như sau:

Kinh tế Vi mô

Phương án

Xăng (tấn)

Diezel (tấn)

A

0

100

B

50

90

C

100

75

D

150

50

E

200

0

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của Kinh tế học

1. Quy luật nguồn lực giới hạn
Đường giới hạn khả
năng sản xuất minh họa
các phối hợp hàng hóa
(rổ hàng) tối đa mà nền
kinh tế có thể sản xuất ra
khi tòan bộ nguồn lực
sẵn có của xã hội được
sử dụng hết.

Y
100
90
75

H

A

G

B

F

C

D

50

E
50

100

150

X

200
7

Kinh tế Vi mô

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của Kinh tế học

1. Quy luật nguồn lực giới hạn
Đường giới hạn khả năng sản xuất
 Đường giới hạn khả năng sản xuất thể hiện:
 Quy luật nguồn lực giới hạn
 Chi phí cơ hội
 Chi phí cơ hội có quy luật tăng dần

Kinh tế Vi mô

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của Kinh tế học

1. Quy luật nguồn lực giới hạn
Đường giới hạn khả năng sản xuất
 Phân biệt hiệu quả và không hiệu quả trong sản xuất

Kinh tế Vi mô

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của Kinh tế học

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

PVU

KINH TẾ HỌC LÀ GÌ?

2. Khái Niệm Kinh Tế Học
 Bộ môn khoa học nghiên cứu sự phân bổ các nguồn lực khan

hiếm vào các mục đích sử dụng khác nhau, có tính cạnh tranh
...
PVU
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM
CHƯƠNG 1:
Những vấn đề cơ bản của kinh tế học
KINH TẾ HỌC
CBGD : ThS. Nguyễn Anh Tú
Email : tuna@pvu.edu.vn
Website : www.pvu.edu.vn
kinh tế học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế học - Người đăng: nguyen-ba-hoang-linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
kinh tế học 9 10 833